LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 673 „DĖL PRIVALOMOJO EPIDEMIOLOGINIO REGISTRAVIMO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO IR INFORMACIJOS APIE JUOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 3 d. Nr. V-1

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Gydytojas, įtaręs ar nustatęs susirgimą užkrečiamąja liga, įrašyta į Užkrečiamųjų ligų, registruojamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą (toliau – Ligų sąrašas) (Aprašo 1 priedas), arba mirties nuo tokios užkrečiamosios ligos atvejį, išskyrus mirties nuo COVID-19 ligos (naujojo koronaviruso  (2019-nCoV) infekcija) (toliau – COVID-19 liga) atvejį, užpildo Pranešimą apie nustatytą (įtariamą) susirgimą (forma Nr. 058-089-151/a), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515) (toliau – Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą), nurodydamas pirminę ligos diagnozę pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM)(toliau Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija (Australijos modifikacija, TLK-10-AM). Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą užregistruojamas Infekcinių susirgimų registravimo žurnale (forma Nr. 060/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515) ir pateikiamas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Aprašo 1 priede nurodytu laiku. Apie mirties nuo COVID-19 ligos atvejį informacija pateikiama Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) formoje E106 „Medicininis mirties liudijimas“ ne vėliau kaip per 12 val., o formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ arba formoje E003 „Stacionaro epikrizė“ – ne vėliau kaip per 72 val. nuo mirties atvejo patvirtinimo.“

2.  Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Gydytojas, dirbantis teisingumo ar vidaus reikalų sistemos uždarosiose biudžetinėse įstaigose, įtaręs ar nustatęs asmeniui, esančiam laisvės atėmimo vietoje ar policijos areštinėje, susirgimą užkrečiamąja liga, įrašyta į Ligų sąrašą, arba mirties nuo tokios užkrečiamosios ligos atvejį, išskyrus mirties nuo COVID-19 ligos atvejį, užpildo Pranešimą apie nustatytą (įtariamą) susirgimąužregistruoja jį Infekcinių susirgimų registravimo žurnale. Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą pateikiamas Aprašo 1 priede nurodytu laiku NVSC. Apie mirties nuo COVID-19 ligos atvejį informacija pateikiama ESPBI IS formoje E106 „Medicininis mirties liudijimas“ ne vėliau kaip per 12 val., o formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ arba formoje E003 „Stacionaro epikrizė“ – ne vėliau kaip per 72 val. nuo mirties atvejo patvirtinimo.“

3.  Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Gydytojas, dirbantis krašto apsaugos sistemos uždarosiose biudžetinėse įstaigose, įtaręs ar nustatęs susirgimą užkrečiamąja liga, įrašyta į Ligų sąrašą, arba mirties nuo tokios užkrečiamosios ligos atvejį, išskyrus mirties nuo COVID-19 ligos atvejį, užpildo Skubų medicinos tarnybos pranešimą apie infekcinį susirgimą, maisto toksikoinfekciją (forma Nr. KAM 40-058-1/a), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515, užregistruoja Infekcinių susirgimų apskaitos žurnale (forma Nr. KAM 40-060/a), patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515. Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba pateikia Skubų medicinos tarnybos pranešimą apie infekcinį susirgimą, maisto toksikoinfekciją (forma Nr. KAM 40-058-1/a), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515, Aprašo 1 priede nurodytu laiku NVSC. Apie mirties nuo COVID-19 ligos atvejį informacija pateikiama ESPBI IS formoje E106 „Medicininis mirties liudijimas“ ne vėliau kaip per 12 val., o formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ arba formoje E003 „Stacionaro epikrizė“ – ne vėliau kaip per 72 val. nuo mirties atvejo patvirtinimo.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Arūnas Dulkys