LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-1080 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMU“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. V-1393

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 9 dalimi, Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 52 ir 55 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. rugpjūčio 21 d. raštą Nr. ((5.52E-04)-5K-2013628)-6K-2004799 „Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšų“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-1197 Dėl sporto renginių organizavimo sričiai atrinktų tinkamų finansuoti projektų, kuriems atliekamas pakartotinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo“ pagrindu atliktą paraiškų turinio ir išlaidų tinkamumo pakartotinį vertinimą, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atliktus sporto projektų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimus, Sporto projektų komisijos 2020 m. gegužės 22 d. protokole Nr. SG2-5, 2020 m. gegužės 29 d. protokole Nr. SG2-6, 2020 m. birželio 5 d. protokole Nr. SG2-7 pateiktus siūlymus dėl sporto projektų finansavimo, ir į Sporto projektų komisijos 2020 m. rugsėjo 2 d. protokolą Nr. SG2-11, kuriame pateikiama informacija dėl neįvykusio elektroninio balsavimo:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. V-1080 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu“:

1.1. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.  I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                        Algirdas Monkevičius