LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. RUGPJŪČIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-485 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRIČIŲ „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ IR „PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, TAIKOMŲ NUO 2019 METŲ PATEIKTOMS PARAIŠKOMS” PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 18 d. Nr. 3D-457

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų pateiktoms paraiškoms, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-485 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 13.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.13. jeigu projekte numatyti statybos (naujų inžinerinių statinių statyba, pastatų atnaujinimas (modernizavimas), statinių rekonstravimas, kapitalinis remontas, nekilnojamojo turto pagerinimo statybos darbai) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paraiška turi būti pateikta patvirtinta statinio projektavimo užduotis (techninė specifikacija) (tuo atveju, jeigu statinio projektas nėra parengtas);“.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios taisyklių 13.18.4 papunktį.

1.3. Papildau 90.11 papunkčiu:

90.11. pareiškėjas raštu informuoja Regionų plėtros tarybą, kad neketina teikti paraiškos projektui, įtrauktam į prioritetinį regiono projektų sąrašą, įgyvendinti;“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 –1.2 papunkčiai taikomi ir paraiškoms, pateiktoms nuo 2020 m. gegužės 4 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                     Andrius Palionis