LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. VASARIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 61 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠO“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 19 d. Nr. V-886

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo“:

1.1.           Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.

Odontologijos praktika

Gydytojai odontologai

Spaudo numeris Odontologijos praktikos licencija“

 

1.2.           Papildau 9–11 punktais:

„9.

Medicinos psichologijos praktika (*)

Medicinos psichologai

Spaudo numeris

Nuo 2020 m. sausio 1 d. – Medicinos psichologijos praktikos licencija

10.

Medicinos genetika

Medicinos genetikai

Spaudo numeris

Nuo 2020 m. sausio 1 d. – Medicinos genetiko praktikos licencija

11.

Medicinos biologija (*)

Medicinos biologai

Spaudo numeris

Nuo 2020 m. sausio 1 d. – Medicinos biologo praktikos licencija“

 

2Nustatau, kad šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2017 m. spalio 1 d. 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                             Aurelijus Veryga