LIETUVOS RESPUBLiKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS ATSTOVŲ SKYRIMO Į KVALIFIKACINIŲ AUDITORIAUS EGZAMINŲ KOMISIJĄ IR ATSTOVO ATŠAUKIMO IŠ JOS IR FINANSŲ MINISTRO 2017 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1K-70 „DĖL KVALIFIKACINIŲ AUDITORIAUS EGZAMINŲ KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 1K-51

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi:

1.    A t š a u k i u Astą Nareckaitę iš Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos (toliau – Egzaminų komisija).

2.    S k i r i u Egzaminų komisijos nariais:

Renatą Legenzovą – Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijų vadovę (Egzaminų komisijos pirmininkė);

Renatą Karpavičienę – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vyriausiąją specialistę;

Siuzaną Ščerbiną-Dalibagienę – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vedėją;

Danguolę Vaitkūnienę – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių informacijos departamento Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų skyriaus vedėją.

3.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 1K-70 „Dėl Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLiKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KVALIFIKACINIŲ AUDITORIAUS EGZAMINŲ KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi,

t v i r t i n u Egzaminų komisijos personalinę sudėtį:

Renata Legenzova – Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijų vadovė (Egzaminų komisijos pirmininkė);

Darius Gliaubicas – Lietuvos auditorių rūmų narys, auditorius;

Renata Karpavičienė – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vyriausioji specialistė;

Siuzana Ščerbina-Dalibagienė – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vedėja;

Kristina Tamoševičė – Lietuvos auditorių rūmų narė, auditorė;

Danguolė Vaitkūnienė – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių informacijos departamento Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų skyriaus vedėja;

Liucina Vasiliauskienė – Lietuvos auditorių rūmų narė, auditorė.“

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. kovo 4 d.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                              Vilius Šapoka