Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2018 m. spalio 17 d. Nr. DV-643

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 7 dalimi ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (su visais aktualiais pakeitimais), 20.3 papunkčiu:

1Tvirtinu pridedamus:

1.1. Leidimų įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašą;

1.2. Paraiškos išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą formą.

2Pripažįstu netekusiais galios Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. DV-679 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybėje išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. DV-603 „Dėl paraiškos ir leidimo įrengti išorinę reklamą formų patvirtinimo (su visais aktualiais pakeitimais).

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Rimantas Užuotas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus

2018 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. DV-643

 

leidimų įrengti išorinę reklamą pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) išdavimo, atsisakymo juos išduoti, įspėjimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimo ir leidimų registravimo tvarką Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

2. Aprašo paskirtis – užtikrinti, kad leidimai Savivaldybės teritorijoje būtų išduodami pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas), kitų įstatymų, norminių teisės aktų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Taisyklės) reikalavimus.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Reklamos įstatyme ir Taisyklėse apibrėžtas sąvokas.

4. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS, ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMUS

 

5. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą, Savivaldybės administracijai tiesiogiai, per atstumą ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) turi pateikti:

5.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą, kurioje nurodoma:

5.1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);

5.1.2. išorinės reklamos plotas;

5.1.3. išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta;

5.1.4. reklamos skleidimo laikotarpis;

5.1.5. jeigu išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, – tipinio projekto numeris;

5.1.6. informacija apie Savivaldybės administracijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas;

5.1.7. informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

5.1.8. kokiu būdu (tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą) pareiškėjas norėtų gauti Savivaldybės administracijos pranešimus;

5.2. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise;

5.3. išorinės reklamos įrengimo projektą, išskyrus atvejus, kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą. Projektą sudaro:

5.3.1. aiškinamasis raštas;

5.3.2. reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype;

5.3.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

5.3.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;

5.3.5. reklaminio įrenginio projektas;

5.3.6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

5.4. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus sutikimus (raštai ir (ar) žymos projekte);

5.5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinį sutikimą;

6. Kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, pateikiami tik Aprašo 5.1–5.2 papunkčiuose nurodyti dokumentai.

7. Aprašo 5.3 papunktyje nurodytas projektas visais atvejais turi būti raštiškai derinamas su Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus atsakingu specialistu, o išorinės reklamos valstybinės kalbos taisyklingumas – su Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus atsakingu specialistu.

8. Jei reklaminį įrenginį numatoma įrengti arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse, Aprašo 5.3 papunktyje nurodytas projektas raštiškai suderinamas su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu.

9. Jeigu išorinė reklama įrengiama inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, Aprašo 5.3 papunktyje nurodytas projektas raštiškai suderinamas su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis ir organizacijomis.

10. Aprašo 5 punkte nurodyti dokumentai registruojami Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje DVS.

11. Savivaldybės administracija, gavusi pareiškėjo paraišką išduoti leidimą ir kitus Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo paraiškoje nurodytu būdu išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška gauta. Patvirtinime nurodoma: paraiškos registravimo numeris; terminas, per kurį turi būti išnagrinėta paraiška; informacija apie tai, kad jeigu per nurodytą terminą leidimas neišduodamas ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti, laikoma, kad leidimas išduotas; galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jo ir leidimą išduodančios institucijos ginčų.

12. Savivaldybės administracija, patikrinusi pareiškėjo paraišką ir dokumentus, kurių reikia leidimui gauti, ir nustačiusi, kad paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, nevisiškai, neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, arba jie neatitinka Apraše dokumentams keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

13. Pareiškėjui leidimas turi būti išduotas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateiktas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje nustatytais terminais.

14. Jeigu per Aprašo 13 punkte nurodytus terminus Savivaldybės administracija neišduoda leidimo ir nepateikia motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti leidimą, laikoma, kad leidimas išduotas.

15. Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą.

16. Leidimo galiojimo terminas nustatomas vadovaujantis Reklamos įstatymo 12 straipsnio 8 dalies nuostatomis.

17. Leidime nurodoma:

17.1. leidimą išduodanti institucija;

17.2. leidimo numeris;

17.3. reklaminės veiklos subjekto, kuriam išduotas leidimas (toliau – leidimo turėtojas), duomenys: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė; telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu leidimo turėtojas jį turi);

17.4. išorinės reklamos įrengimo adresas (vieta);

17.5. išorinės reklamos plotas;

17.6. pareiškėjo pateiktos paraiškos numeris;

17.7. leidimo galiojimo terminas;

17.8. leidimo išdavimo data.

18. Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos (išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos) spalvinį ar grafinį vaizdą, jis Savivaldybės administracijai tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data ir Aprašo 5.3.4 papunktyje nurodytą dokumentą.

19. Aprašo 18 punkte nurodytu atveju Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 18 punkte nurodytų dokumentų gavimo įvertina išorinės reklamos spalvinio bei grafinio vaizdo atitiktį Taisyklių ir Aprašo reikalavimams ir tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą jį derina arba pateikia leidimo turėtojui motyvuotą atsisakymą jį derinti.

20. Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos, reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti naują leidimą, Savivaldybės administracijai Apraše nustatyta tvarka turi pateikti paraišką, kurioje nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir Aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Leidimas išduodamas Taisyklėse ir Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

21. Kai Aprašo 5 punkte nurodyti dokumentai yra ne elektroninės formos ir yra teikiami elektroninėmis priemonėmis, gali būti pateikiamos tų dokumentų skaitmeninės kopijos.

22. Leidimas neišduodamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais.

23. Leidimo turėtojui, praradusiam ar sugadinusiam leidimo originalą ir apie tai pranešusiam Savivaldybės administracijai, per 10 darbo dienų nuo minėto pranešimo dienos išduodama leidimo kopija.

 

III SKYRIUS

ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMĄ IR LEIDIMO

GALIOJIMO PANAIKINIMO ATVEJAI IR TVARKA

 

24. Leidimo turėtojas įspėjamas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą Reklamos įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nustatytais atvejais Taisyklių 36, 37 punktuose nustatyta tvarka.

25. Leidimo galiojimas panaikinamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais Taisyklių 39 punkte nustatyta tvarka.

26. Panaikinus leidimo galiojimą, vietinė rinkliava rinkliavos mokėtojui negrąžinama.

27. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus leidimo galiojimą, reklaminės veiklos subjektas per 10 darbo dienų privalo nukabinti reklamą, išardyti reklaminį įrenginį ir sutvarkyti aplinką. Reklaminis įrenginys neišardomas, kai jis priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomas patikėjimo teise.

28. Panaikinus leidimo galiojimą ar pasibaigus leidimo galiojimo terminui ir per 10 darbo dienų neatlikus Aprašo 27 punkte nurodytų prievolių, Savivaldybės administracija organizuoja reklaminio įrenginio išardymo, reklamos nukabinimo ir aplinkos sutvarkymo darbus. Reklaminės veiklos subjektas ne ginčo tvarka sumoka Savivaldybės administracijos patirtas išlaidas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Savivaldybės administracija išduotus leidimus, įspėjimus apie galimą leidimų galiojimo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą, registruoja kompiuterinėse laikmenose pildomame registre.          

30. Savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atlieka Savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, saugomų teritorijų direkcija arba regiono aplinkos apsaugos departamentas, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.

31. Leidimų turėtojai, pažeidę Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Ginčai tarp leidimų turėtojų ir išorinės reklamos kontrolę vykdančių institucijų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

___________________________

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus

2018 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. DV-643

 

________________________________________________________________________________________________________________________

pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data

 

________________________________________________________________________________________________________________________

adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi)

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui

 

PARAIŠKA IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

20 _____ m. ____________________ d.

Pasvalys

 

Prašau  ___________________________________________________________________

 (reklamos skleidimo laikotarpis)

išduoti Leidimą įrengti išorinę reklamą adresu: __________________________________________

Reklamos plotas _________ kv. m.

Jeigu išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą _____________________________________

(tipinio projekto numeris)  

Leidimą įrengti išorinę reklamą pageidaujama gauti tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą

(kas reikia, pabraukti)

Pranešimus pageidaujama gauti raštu, elektroninėmis priemonėmis nustatyta tvarka

(kas reikia, pabraukti).

 

Objekto, ant kurio įrengta reklama, priklausomybė (reikiamą pažymėti):

ant valstybei, Savivaldybei priklausančių ar  valdytojo  teise valdomų objektų ir viešojo

naudojimosi teritorijose □

ant privačioje žemėje, ant privačių statinių ar kitų objektų                                      □   

____________________________________________________________

 (objekto savininkas)

Turimo Leidimo numeris, jo išdavimo data (kai baigiasi Leidimo galiojimo terminas ir

pareiškėjas nori gauti naują Leidimą) ________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

·    išorinės reklamos įrengimo projektas, ____ lapai (-ų), 2 egz.

·    informacija apie Savivaldybės administracijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, (kai reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas;

·    informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

·    turto valdytojo išduoto sutikimo įrengti išorinę reklamą data ir numeris (kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise)

·    objektus eksploatuojančių subjektų raštiški sutikimai (jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių), ___ lapai (-ų).

 

Pastaba. Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą.

 

____________________                                       ____________________________________

(parašas)                                                                                               (vardas ir pavardė)