VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2019 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO

NR. VA-112 „DĖL NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM314 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM314A, GPM314B FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 16 d. Nr. VA-79

Vilnius

 

 

Pakeičiu Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Deklaracijos 14 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu už darbą Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikytino MNPD suma. 2019 metais gautoms pajamoms MNPD apskaičiuojamas Taisyklių 3 priede „Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (MNPD) apskaičiavimas nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje 2019 metais gautoms pajamoms“ ir Taisyklių 7 priedo „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 metais gautų pajamų apskaičiavimas“ 3 punkte nustatyta tvarka. 2020 metais gautoms pajamoms MNPD apskaičiuojamas Taisyklių 8 priede „Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (MNPD) apskaičiavimas nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje 2020 metais gautoms pajamoms“ ir Taisyklių 9 priedo „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2020 metais gautų pajamų apskaičiavimas“ 3 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu negavo su darbo santykiais susijusių pajamų Lietuvoje arba tokioms pajamoms pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas netaikomas MNPD, 14 laukelyje turi būti įrašomas nulis.“

2. Pakeičiu 51 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

51. Deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašoma nuo deklaracijos GPM314A priede ir GPM314B priede nurodytų pajamų Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuota pajamų mokesčio suma. Pajamų mokesčio nuo 2019 metais gautų pajamų suma apskaičiuojama pagal Taisyklių 7 priedo „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 metais gautų pajamų apskaičiavimas“ 4 punkte pateiktas formules. Pajamų mokesčio nuo 2020 metais gautų pajamų suma apskaičiuojama pagal Taisyklių 9 priedo „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2020 metais gautų pajamų apskaičiavimas“ 4 punkte pateiktas formules.“

3. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Deklaracijos 17 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinės prievolės suma. Mokestinės prievolės nuo 2019 metais gautų pajamų suma apskaičiuojama pagal Taisyklių 7 priedo „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 metais gautų pajamų apskaičiavimas“ 7 arba 8 punkte pateiktas formules. Mokestinės prievolės nuo 2020 metais gautų pajamų suma apskaičiuojama pagal Taisyklių 9 priedo „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2020 metais gautų pajamų apskaičiavimas“ 7 arba 8 punkte pateiktas formules.

Kai 17 laukelyje įrašytina apskaičiuota mokestinės prievolės suma yra neigiama, deklaracijos 17 laukelyje turi būti įrašomas minuso ženklas (išskyrus atvejus, kai mokestinės prievolės suma sumažinama kito asmens savo lėšomis sumokėtu pajamų mokesčiu; tokios mokestinės prievolės neigiama suma yra laikoma nuliu). Jeigu mokestinės prievolės suma yra lygi nuliui, 17 laukelyje turi būti įrašomas nulis.“

4. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui iki deklaracijos pateikimo dienos iš Lietuvos Respublikos biudžeto grąžinta pajamų mokesčio nuo deklaracijoje nurodytų pajamų suma, kai gyventojas mokesčių administratoriui buvo pateikęs Prašymo FR0464 formą.

Jeigu nenuolatiniam Lietuvos gyventojui pagal pateiktą Prašymo FR0464 formą iki deklaracijos pateikimo dienos iš Lietuvos Respublikos biudžeto nebuvo grąžinta pajamų mokesčio nuo deklaracijoje nurodytų pajamų suma, 18 laukelyje turi būti įrašomas nulis.“

5. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Deklaracijos 19 laukelyje turi būti įrašoma nuo deklaracijos GPM314A priede ir / arba GPM314B priede nurodytų pajamų bendros sumos paties nenuolatinio Lietuvos gyventojo iki deklaracijos pateikimo dienos į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma. Jeigu nenuolatiniam Lietuvos gyventojui pateikus deklaraciją, jam buvo grąžinta pajamų mokesčio suma nuo tų pačių metų pajamų, gyventojui teikiant patikslintą tų metų deklaraciją, iš 19 laukelio sumos turi būti atimta pagal deklaraciją grąžinta pajamų mokesčio suma (neigiama suma turi būti įrašoma su minuso ženklu).

Atskirų rūšių pajamoms apmokestinti taikomų pajamų mokesčio tarifų sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede „Pajamoms apmokestinti taikomų pajamų mokesčio tarifų sąrašas“.  

Sumokėti pajamų mokestį nuo mokestiniu laikotarpiu gautų B klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, nenuolatinis Lietuvos gyventojas privalo per 25 dienas nuo pajamų gavimo dienos (B klasės pajamos ir nuo jų sumokėtas pajamų mokestis deklaruojamas deklaracijos FR0459 formoje).

Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas pajamų mokesčio nuo deklaracijoje nurodytų pajamų iki deklaracijos pateikimo dienos pats nemokėjo ir / arba pagal pateiktą deklaraciją jam nebuvo grąžinta pajamų mokesčio suma, 19 laukelyje turi būti įrašomas nulis.“

6. Pakeičiu 55 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

55. Deklaracijos 20 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatinio Lietuvos gyventojo į Lietuvos Respublikos biudžetą mokėtina pajamų mokesčio suma arba iš Lietuvos Respublikos biudžeto jam grąžintina pajamų mokesčio suma. Pajamų mokesčio nuo 2019 metais gautų pajamų suma apskaičiuojama pagal Taisyklių 7 priedo „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 metais gautų pajamų apskaičiavimas“ 9 punkte pateiktas formules. Pajamų mokesčio nuo 2020 metais gautų pajamų suma apskaičiuojama pagal Taisyklių 9 priedo „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2020 metais gautų pajamų apskaičiavimas“ 9 punkte pateiktas formules.“

7. Pakeičiu 2 priedą „Pajamoms apmokestinti taikomų pajamų mokesčio tarifų sąrašas“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

8. Pakeičiu 7 priedą „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 metais gautų pajamų apskaičiavimas“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).   

9. Papildau 8 priedu „Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (MNPD) apskaičiavimas nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje 2020 metais gautoms pajamoms“ (pridedama).

10. Papildau 9 priedu „Pajamų mokesčio nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2020 metais gautų pajamų apskaičiavimas“ (pridedama). 

 

 

Viršininkė                                                                                                                       Edita Janušienė

 

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo

metinės pajamų mokesčio deklaracijos

GPM314 formos, jos priedų GPM314A,

GPM314B formų užpildymo ir

pateikimo taisyklių 

2 priedas

 

 

PAJAMOMS APMOKESTINTI TAIKOMŲ PAJAMŲ MOKESČIO TARIFŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

Eil. Nr.

Pajamų grupė

 

Pajamų rūšių kodai

 

Mokesčio tarifas

1.  

01, 02 ir 44 pajamų rūšies kodais žymimų metinių pajamų dalis, neviršijanti:

- 120 VDU* (2019 m. – 136344 Eur)

- 84 VDU* (2020 m. – 104 277,60 Eur)

01 – su darbo santykiais susijusios pajamos;

 

02 – individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms priskirta suma;

 

44 – valdybos ir stebėtojų tarybos nario pajamos (tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su jomis) ir / arba už vykdytas valdymo funkcijas gautos pajamos.

 

20 %

2.  

01, 02 ir 44 pajamų rūšies kodais žymimų metinių pajamų dalis, viršijanti:

- 120 VDU* (2019 m. – 136344 Eur )

- 84 VDU* (2020 m. – 104 277,60 Eur )

 

01 – su darbo santykiais susijusios pajamos;

 

02 – individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms priskirta suma;

 

44 – valdybos ir stebėtojų tarybos nario pajamos (tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su jomis) ir / arba už vykdytas valdymo funkcijas gautos pajamos.

27 %

(2019 m.)

 

32 %

(2020 m.)

 

3.  

04 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos

(neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą)

04 – 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ir vėliau.

 

15 %

4.  

03 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos

(neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą)

03 – ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos.

 

15 %

5.  

 

16, 17, 18, 23, 51, 52, 62, 55, 58, 59, 64 ir 67 pajamų rūšies kodais žymimų metinių pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU* (2019 m. – 136 344 Eur; 2020 m. – 148 968 Eur)

 

16 – privalomai registruotino kilnojamojo daikto (neišlaikyto nuosavybėje 3 metus) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, atėmus daikto įsigijimo kainą ir su pardavimu susijusius privalomus mokėjimus;

 

17 – nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (kito nei būstas) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (kai daiktas neišlaikytas nuosavybėje 10 metų), atėmus daikto įsigijimo kainą ir su pardavimu susijusius privalomus mokėjimus;

 

18 – būsto (įskaitant priskirtą žemę) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (išskyrus būstą, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta ne trumpiau kaip 2 metus arba deklaruota trumpiau, bet gautos pajamos per 1 metus panaudotos kitam Europos ekonominės erdvės valstybėje esančiam būstui įsigyti, kuriame taip pat deklaruota gyvenamoji vieta), atėmus daikto įsigijimo kainą ir su pardavimu susijusius privalomus mokėjimus;

 

23 – nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos;

 

51 – sporto veiklos (ne individualios ir nesusijusios su darbo santykiais) pajamos;

 

52 – atlikėjo veiklos (ne individualios ir nesusijusios su darbo santykiais) pajamos;

 

55 – palūkanos už vartojimo kreditą, gautos per tarpusavio skolinimo platformą, ir / arba palūkanos už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą (išskyrus 500 eurų per metus neapmokestinamą sumą);

 

58 – palūkanos už paskolas;

 

64 – indėlių palūkanos už Lietuvos kredito įstaigose laikomus indėlius pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d. (išskyrus bendrą su 67 kodu žymimomis palūkanomis neapmokestinamą 500 eurų metinę sumą);

 

67 – palūkanos už nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius, neįskaitant palūkanų už  Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ir asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais, mokamų didesnių palūkanų negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams (išskyrus 500 eurų bendrą su 64 kodu žymimomis palūkanomis neapmokestinamą metinę sumą);

 

59 – kitos apmokestinamos palūkanos, išskyrus žymimas 55, 58, 64 ir 67 kodais;

 

62 – honorarai.

 

15 %

6.  

 

16, 17, 18, 23, 51, 52, 62, 55, 58, 59, 64 ir 67 pajamų rūšies kodais žymimų metinių pajamų dalis, viršijanti 120 VDU* (2019 m. – 136 344 Eur; 2020 m. – 148 968 Eur)

 

16 – privalomai registruotino kilnojamojo daikto (neišlaikyto nuosavybėje 3 metus) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, atėmus daikto įsigijimo kainą ir su pardavimu susijusius privalomus mokėjimus;

 

17 – nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (kito nei būstas) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (kai daiktas neišlaikytas nuosavybėje 10 metų), atėmus daikto įsigijimo kainą ir su pardavimu susijusius privalomus mokėjimus;

 

18 – būsto (įskaitant priskirtą žemę) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (išskyrus būstą, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta ne trumpiau kaip 2 metus arba deklaruota trumpiau, bet gautos pajamos per 1 metus panaudotos kitam Europos ekonominės erdvės valstybėje esančiam būstui įsigyti, kuriame taip pat deklaruota gyvenamoji vieta), atėmus daikto įsigijimo kainą ir su pardavimu susijusius privalomus mokėjimus;

 

23 – nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos;

 

51 – sporto veiklos (ne individualios ir nesusijusios su darbo santykiais) pajamos;

 

52 – atlikėjo veikos (ne individualios ir nesusijusios su darbo santykiais) pajamos;

 

55 – palūkanos už vartojimo kreditą, gautos per tarpusavio skolinimo platformą, ir / arba palūkanos už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą (išskyrus 500 eurų per metus neapmokestinamą sumą);

 

58 – palūkanos už paskolas;

 

64 – indėlių palūkanos už Lietuvos kredito įstaigose laikomus indėlius pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d. (išskyrus bendrą su 67 kodu žymimomis palūkanomis neapmokestinamą 500 eurų metinę sumą);

 

67 – palūkanos už nuo 2014 m. sausio 1 d.  įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius, neįskaitant palūkanų už  Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ir asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais, mokamų didesnių palūkanų negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams (išskyrus 500 eurų bendrą su 64 kodu žymimomis palūkanomis neapmokestinamą metinę sumą);

 

59 – kitos apmokestinamos palūkanos, išskyrus žymimas 55, 58, 64 ir 67 kodais;

 

62 – honorarai.

 

20 %

 

 

* VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei apskaičiuoti (2019 m. 1 VDU – 1 136,20 Eur; 2020 m. 1 VDU – 1 241,40 Eur).

 

____________________

 

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo

metinės pajamų mokesčio deklaracijos

GPM314 formos, jos priedų GPM314A,

GPM314B formų užpildymo ir

pateikimo taisyklių 

7 priedas

 

PAJAMŲ MOKESČIO NUO NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO 2019 METAIS GAUTŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS

 

1. Naudojamų trumpinių paaiškinimai:

1.1. DAIS dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis;

1.2. DAIS tarifas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje atitinkamų rūšių pajamoms (palūkanoms / honorarams) apmokestinti prie pajamų šaltinio nustatytas mokesčio tarifas;

1.3. GMP – gyventojo metinės pajamos;

1.4. GPMĮ – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas;

1.5. GPM – gyventojų pajamų mokestis;

1.6. GPM (15 %) – pajamų mokesčio, apskaičiuoto taikant 15 proc. tarifą, suma; 

1.7. GPM (20 %) – pajamų mokesčio, apskaičiuoto taikant 20 proc. tarifą, suma; 

1.8. GPM (27 %) – pajamų mokesčio, apskaičiuoto taikant 27 proc. tarifą, suma; 

1.9. MMA – minimali mėnesinė alga;

1.10. MNPD – metinis neapmokestinamasis pajamų dydis;

1.11. NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis;

1.12. SUMA (44), SUMA(01,02) – tam tikros rūšies pajamų ar pajamų grupės sumai žymėti skirta reikšmė, nurodyta 1 punkte;

1.13. SUMA (GMP) – nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinių pajamų suma;

1.14. Su darbo santykiais susijusios pajamos – su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;

1.15. VDUvidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei apskaičiuoti (2019 m. 1 VDU – 1 136,20 Eur).

2. Apmokestinamosios pajamos:

2.1. Pajamos, apmokestinamos tik 15 % mokesčio tarifu: 

SUMA (03, 04) – ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokų (žymimų 03 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314A priedo A3 laukelyje) ir 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų, išmokėtų 2019 m. ir vėliau (žymimų 04 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314A priedo A4 laukelyje), bendra suma;

2.2. Pajamos, apmokestinamos 20 % ir / arba 27 % mokesčio tarifu: 

SUMA (01,02) – su darbo santykiais susijusių pajamų (žymimų 01 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314A priedo A1 laukelyje) ir individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms priskirtų pajamų (žymimų 02 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314A priedo A2 laukelyje) bendra suma;

SUMA (44) – valdybos ir stebėtojų tarybos nario pajamų (tantjemų) ir / arba už vykdytas valdymo funkcijas gautų pajamų (žymimų 44 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 44 kodas) suma;

2.3. Pajamos, apmokestinamos 15 % ir / arba 20 % mokesčio tarifu: 

SUMA(16) – privalomai registruotino kilnojamojo daikto (neišlaikyto nuosavybėje 3 metus) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų (žymimų 16 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 16 kodas), atėmus daikto įsigijimo kainą ir su pardavimu susijusius privalomus mokėjimus (nurodytus B6 laukelyje), suma;

SUMA (17) – nekilnojamojo pagal prigimtį kito nei būstas daikto (kai daiktas neišlaikytas nuosavybėje 10 metų) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų (žymimų 17 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 17 kodas), atėmus daikto įsigijimo kainą ir su pardavimu susijusius privalomus mokėjimus (nurodytus B6 laukelyje), suma;

SUMA (18) – būsto, įskaitant priskirtą žemę (išskyrus būstą, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta ne trumpiau kaip 2 metus arba deklaruota trumpiau, bet gautos pajamos per 1 metus panaudotos kitam Europos ekonominės erdvės valstybėje esančiam būstui įsigyti, kuriame taip pat deklaruota gyvenamoji vieta) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų (žymimų 18 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 18 kodas), atėmus daikto įsigijimo kainą ir su pardavimu susijusius privalomus mokėjimus (nurodytus B6 laukelyje), suma;

SUMA (23) – nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamų (žymimų 23 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 23 kodas) suma;

SUMA(51) – sporto veiklos (ne individualios ir nesusijusios su darbo santykiais) pajamų (žymimų 51 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 51 kodas) suma;   

SUMA (52) – atlikėjo veiklos (ne individualios ir nesusijusios su darbo santykiais) pajamų (žymimų 52 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 52 kodas) suma;

SUMA (55) – palūkanų už vartojimo kreditą, gautų per tarpusavio skolinimo platformą, ir / arba palūkanų už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą, suma, atėmus 500 eurų neapmokestinamą sumą (tokios palūkanos žymimos 55 pajamų rūšies kodu; deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 55 kodas, turi būti nurodyta palūkanų suma, neatėmus 500 eurų neapmokestinamos sumos);

SUMA(58) – palūkanų už paskolas (žymimų 58 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 58 kodas) suma;

SUMA (64) – indėlių palūkanų už Lietuvos kredito įstaigose laikomus indėlius pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d., suma, atėmus bendrą su 67 kodu žymimomis palūkanomis neapmokestinamą 500 eurų metinę sumą (tokios palūkanos žymimos 64 pajamų rūšies kodu; deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 64 kodas, turi būti nurodyta palūkanų suma, neatėmus 500 eurų neapmokestinamos sumos);

SUMA(67) – palūkanų už nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius, neįskaitant palūkanų už Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, ir asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais, mokamų didesnių palūkanų negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams, suma, atėmus 500 eurų bendrą su 64 kodu žymimomis palūkanomis neapmokestinamą metinę sumą (tokios palūkanos žymimos 67 pajamų rūšies kodu;  deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 67 kodas, turi būti nurodyta palūkanų suma, neatėmus 500 eurų neapmokestinamos sumos);

SUMA(59) – kitų apmokestinamų palūkanų, išskyrus žymimas 55, 58, 64 ir 67 kodais, suma (tokios palūkanos žymimos 59 pajamų rūšies kodu; deklaruojamos deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 59 kodas);

SUMA(62) – honoraro (žymimo 62 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 62 kodas) suma;

2.4. Kitos apmokestinamosios pajamos, įtraukiamos į GMP sumą: 

SUMA(A9) – deklaracijos GPM314A priedo A9 laukelyje nurodyta užsienyje gautų ir užsienyje apmokestintų pajamų suma; 

SUMA(D15) – deklaracijos 15 laukelyje nurodyta individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje gautų / uždirbtų apmokestinamųjų pajamų ir iš Lietuvos vienetų gautų pajamų iš paskirstytojo pelno (dividendų) bendra suma;

3. MNPD, kuris nurodomas deklaracijos 14 laukelyje, apskaičiavimas (apskaičiuojamas, kai gautos 01, 02, 03, 04 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos):

3.1. MNPD apskaičiavimas, kai gyventojas visą mokestinį laikotarpį neturi riboto darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių:

3.1.1. Apskaičiuojama GMP suma (kai gautos 01, 02, 03 ir 04 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos):

SUMA(GMP) = SUMA(01,02) + SUMA(03,04) + SUMA(44) + SUMA(16) + SUMA(17) + SUMA(18) + SUMA(23) + SUMA(51) + SUMA(52) + SUMA(55) + SUMA(58) + SUMA(59) + SUMA(64) + SUMA(67) + SUMA(62) + SUMA(A9) + SUMA(D15);

3.1.2. Apskaičiuojama MNPD pagal formulę:

MNPD = 3 600 (Eur) – 0,15 x (GMP (Eur, ct) – 12 MMA),

12 MMA – 6 660 Eur;

3.1.2.1. Kai gautos tik 01 ir 02 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos (SUMA01,02):

Perskaičiuota SUMA(01, 02) = SUMA(01,02) – MNPD

Apskaičiuota neigiama pajamų suma yra laikoma nuliu;

3.1.2.2. Kai gautos tik 03 ir 04 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos (SUMA03,04):

Perskaičiuota SUMA(03, 04) = SUMA(03,04) – MNPD

Apskaičiuota neigiama pajamų suma yra laikoma nuliu;

3.1.2.3. Kai gautos 01,02, 03 ir 04 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos (SUMA (01, 02) + SUMA (03, 04) (atskirai apskaičiuojama, kokia dalis MNPD sumos tenka 01 ir 02 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų sumai ir kokia dalis MNPD sumos tenka 03 ir 04 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų sumai):

1) Apskaičiuojama 01 ir 02 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų sumos dalis bendrose su darbo santykiais susijusiose pajamose:

Pajamų (01, 02 kodais) dalis = SUMA (01, 02) : ((SUMA 01, 02) + SUMA (03, 04))

2) Apskaičiuojama 01 ir 02 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų sumos daliai tenkanti MNPD sumos dalis:

MNPD SUMA(01,02) = Pajamų (01, 02 kodais) dalis x MNPD

3) Apskaičiuojama 03 ir 04 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų sumos daliai tenkanti MNPD sumos dalis:

MNPD SUMA(03,04) = MNPD – MNPD SUMA (01,02)

4) Apskaičiuojama 01 ir 02 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų suma, pritaikius jai tenkančią MNPD sumos dalį:

Perskaičiuota SUMA(01, 02) = SUMA (01,02) – MNPD SUMA (01,02) 

5) Apskaičiuojama 03 ir 04 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų suma, pritaikius jai tenkančią MNPD sumos dalį:

Perskaičiuota SUMA(03, 04) = SUMA (03,04) – MNPD SUMA (03,04) 

Apskaičiuotos neigiamos pajamų sumos yra laikomos nuliu;

3.2. MNPD apskaičiavimas, kai gyventojas visą mokestinį laikotarpį turi ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialiuosius poreikius:

3.2.1. Kai gyventojui visus 2019 metus buvo nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžiaus sulaukusiam gyventojui, kuriam nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojui, kuriam nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas 308 Eur mėnesio NPD, MNPD – 3 696 Eur:

MNPD = 308 Eur x 12 mėn;

3.2.2. Kai gyventojui visus 2019 metus buvo nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžiaus sulaukusiam gyventojui, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojui, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas 353 Eur mėnesio NPD, MNPD – 4 236 eurų:  

MNPD = 353 Eur x 12 mėn.

Pastaba: su darbo santykiais susijusių pajamų sumos, joms pritaikius MNPD, perskaičiuojamos 3.1.2.1, 3.1.2.2 ir 3.1.2.3 papunkčiuose paaiškinta tvarka; 

3.3. MNPD apskaičiavimas, kai gyventojas ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialiuosius poreikius turi ne visus 2019 metus:

(Riboto darbingumo asmenims gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikomo MNPD apskaičiavimo paaiškinimai pateikti Taisyklių 3 priede.)

3.3.1. Apskaičiuojama MNPD suma pagal formulę (MNPD apskaičiavimo tvarka paaiškinta žr. 2.1 papunktyje):

MNPD = 3 600 (Eur) – 0,15 x (GMP (Eur, ct) – 12 MMA),

12 MMA = 6 660 Eur;

3.3.2. Apskaičiuojama MNPD sumos dalis, tenkanti mėnesiams, kuriais gyventojas neturėjo riboto darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių: MNPD : mėnesių skaičiaus;

3.3.3. Apskaičiuojama MNPD sumos dalis, tenkanti mėnesiams, kuriais gyventojas turėjo ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialiuosius poreikius (mėnuo, per kurį atitinkamas darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas, neįskaičiuojamas):

Padidintas arba maksimalus mėnesio NPD (308 Eur arba 353 Eur) x mėnesių skaičiaus (kurie nurodyti deklaracijos GPM314A priedo A5 arba A6 laukelyje);

3.3.4. Apskaičiuotos MNPD sumos dalys sudedamos.

Pastaba: su darbo santykiais susijusių pajamų sumos, joms pritaikius MNPD, perskaičiuojamos 3.1.2.1, 3.1.2.2 ir 3.1.2.3 papunkčiuose paaiškinta tvarka. 

4. Pajamų mokesčio (GPM), kuris nurodomas deklaracijos 16 laukelyje, apskaičiavimas:

4.1. GPM apskaičiavimas pajamoms, kurioms apmokestinti taikomas tik 15 procentų mokesčio tarifas (apskaičiuojamas, kai gautos 03, 04 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos):

4.1.1. Kai SUMA (03,04) nebuvo perskaičiuota (t. y. kai jai netaikomas MNPD):

GPM(15 %) = SUMA(03,04) x 0,15;

4.1.2. Kai SUMA (03,04) buvo perskaičiuota dėl taikytino MNPD:

GPM(15 %) = (Perskaičiuota SUMA(03,04) x 0,15;

4.2. GPM apskaičiavimas pajamoms, kurioms apmokestinti taikomas 20 % ir / arba 27 % mokesčio tarifas (apskaičiuojamas, kai gautos 01, 02, 44 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos):

4.2.1. Kai 01, 02, 44 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų bendra suma ne didesnė nei 120 VDU (136 344 Eur):

4.2.1.1. Kai SUMA (01,02) nebuvo perskaičiuota (t. y. kai jai netaikomas MNPD):

GPM(20 %) = (SUMA(01,02) + SUMA(44)) x 0,20;

4.2.1.2. Kai SUMA (01,02) buvo perskaičiuota dėl taikytino MNPD:

GPM(20 %) = (Perskaičiuota SUMA(01,02) + SUMA(44)) x 0,20;

4.2.2. Kai 01, 02, 44 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų bendra suma didesnė negu 120 VDU (136 344 Eur):

GPM(20 %) = 136344 (Eur) x 0,20

GPM(27 %) = (SUMA (01, 02) + SUMA(44) – 136 344 (Eur)) x 0,27 arba

(Perskaičiuota SUMA (01, 02) + SUMA(44) – 136 344 (Eur)) x 0,27 – kai gyventojas turėjo ribotą darbingumą, neįgalumą arba specialiuosius poreikius);

4.3. GPM apskaičiavimas pajamoms, kurioms apmokestinti taikomas 15 % ir / arba 20 % mokesčio tarifas (apskaičiuojamas, kai gautos 16, 17, 18, 23, 51, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 67 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos):

4.3.1. Kai prie deklaracijos nepridėta rezidavimo pažyma (t. y. kai ženklu „X“ nepažymėtas deklaracijos 11 laukelis): 

4.3.1.1. Kai 16, 17, 18, 23, 51, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 67 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų bendra suma ne didesnė nei 120 VDU (136 344 Eur):

GPM(15 %) = (SUMA (16) + SUMA(17) + SUMA(18) + SUMA(23) + SUMA(51) + SUMA(52) + SUMA(55) + SUMA(58) + SUMA(59) + SUMA(62) + SUMA(64) + SUMA(67)) x 0,15;

 

4.3.1.2. Kai 16, 17, 18, 23, 51, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 67 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų bendra suma didesnė kaip 120 VDU (136 344 Eur):

GPM(15 %) = 136 344 (Eur) x 0,15

GPM(20 %) = (SUMA (16) + SUMA(17) + SUMA (18) + SUMA (23) + SUMA (51) + SUMA(52)  + SUMA (55) + SUMA (58)  + SUMA (59) + SUMA(62) + SUMA (64) + SUMA (67) – 136 344 (EUR)) x 0,20;

4.3.2. Kai prie deklaracijos pridėta rezidavimo pažyma (t. y. kai ženklu „X“ pažymėtas deklaracijos 11 laukelis): 

(pajamos, žymimos 55, 58, 59, 62, 64, 67 pajamų rūšies kodais, neįtraukiamos į 120 VDU apskaičiavimą):

4.3.2.1. Pajamų, žymimų 55, 58, 59, 62, 64, 67 pajamų rūšies kodais, sumoms pritaikomas DAIS nustatytas mokesčio tarifas (mokesčio tarifai nurodyti Taisyklių 5 priede):

GPM(DAIS) = (SUMA(55) + SUMA(58) + SUMA(59) + SUMA(64) SUMA(67)) x DAIS tarifo) + (SUMA(62) x DAIS tarifo);

4.3.2.2. Kai 16, 17, 18, 23, 51, 52 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų bendra suma ne didesnė nei 120 VDU (136 344 Eur):

GPM(15 %) = (SUMA (16) + SUMA (17) + SUMA (18) + SUMA (23) + SUMA (51) + SUMA(52)) x 0,15;

4.3.2.3. Kai 16, 17, 18, 23, 51, 52 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų bendra suma didesnė negu 120 VDU (136 344 Eur):

GPM(15 %) = 136 344 (Eur) x 0,15

GPM(20 %) = (SUMA (16) + SUMA (17) + SUMA (18) + SUMA (23) + SUMA (51) + SUMA(52) – 136 344 (Eur)) x 0,20;

4.4. Bendros GPM sumos apskaičiavimas:

Bendra GPM suma = sudedamos 4.1, 4.2 ir 4.3 papunkčiuose apskaičiuotos pajamų mokesčio (GPM) sumos (atsižvelgiant į gautų pajamų rūšis). 

5. Bendros išskaičiuoto pajamų mokesčio (GPM) sumos apskaičiavimas:

Bendra išskaičiuota GPM suma apskaičiuojama, sudedant deklaracijos GPM314A priedo A7 laukelyje nurodytą išskaičiuotą pajamų mokesčio sumą ir deklaracijos GPM314B priedo visų lapų visų eilučių B3 laukeliuose nurodytas išskaičiuotas pajamų mokesčio sumas.

6. Bendros kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėto pajamų mokesčio (GPM) sumos apskaičiavimas:

Bendra kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėto GPM suma apskaičiuojama, sudedant deklaracijos GPM314A priedo A8 laukelyje nurodytą kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtą pajamų mokesčio sumą ir deklaracijos GPM314B priedo visų lapų visų eilučių B4 laukeliuose nurodytas kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtas pajamų mokesčio sumas.

7. Mokestinės prievolės, kuri nurodoma deklaracijos 17 laukelyje, apskaičiavimas:

Mokestinė prievolė (– arba +) = deklaracijos 16 laukelyje nurodyta bendra apskaičiuota GPM suma (žr. 4 punktą) – bendra išskaičiuota GPM suma (žr. 5 punktą) + deklaracijos 18 laukelyje nurodyta nenuolatiniam Lietuvos gyventojui pagal Prašymo FR0464 formą grąžinta GPM suma (žr. Taisyklių 53 punktą).

Kai apskaičiuota mokestinės prievolės suma yra neigiama, deklaracijos 17 laukelyje turi būti įrašomas minuso ženklas. Jeigu mokestinės prievolės suma yra lygi nuliui, 17 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

8. Mokestinės prievolės, sumažintos kito asmens savo lėšomis sumokėtu GPM, suma (apskaičiuojama, kai 7 punkte apskaičiuotos mokestinės prievolės suma yra teigiama) = mokestinės prievolės suma (žr. 7 punktą) – bendra kito asmens savo lėšomis sumokėta GPM suma (žr. 6 punktą).

Apskaičiuota mokestinės prievolės, sumažintos kito asmens savo lėšomis sumokėtu GPM, neigiama suma yra laikoma nuliu.

9. Mokėtinos pajamų mokesčio (GPM) sumos arba grąžintinos pajamų mokesčio (GPM) sumos, kuri nurodoma deklaracijos 20 laukelyje, apskaičiavimas:

9.1. Kai mokestinės prievolės suma (žr. 7 punktą) yra teigiama:

Mokėtina GPM suma arba grąžintina GPM suma = deklaracijos 19 laukelyje nurodyta GPM suma (žr. Taisyklių 54 punktą) – mokestinės prievolės, sumažintos kito asmens savo lėšomis sumokėtu GPM, suma (žr. 8 punktą).

Kai apskaičiuojama neigiama suma, ji turi būti įrašyta į deklaracijos 20 laukelį, nurodant minuso ženklą. Šią GPM sumą nenuolatinis Lietuvos gyventojas privalo sumokėti į Lietuvos Respublikos biudžetą.

Kai apskaičiuojama teigiama suma, kuri turi būti įrašyta deklaracijos 20 laukelyje, ši GPM suma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui bus grąžinta iš Lietuvos Respublikos biudžeto;

9.2. Kai mokestinės prievolės suma (žr. 7 punktą) yra neigiama arba lygi nuliui:

Mokėtina GPM suma arba grąžintina GPM suma = deklaracijos 19 laukelyje nurodyta GPM suma (žr. Taisyklių 54 punktą) – mokestinės prievolės suma (žr. 7 punktą).

Kai apskaičiuojama neigiama suma, ji turi būti įrašyta į deklaracijos 20 laukelį, nurodant minuso ženklą. Šią GPM sumą nenuolatinis Lietuvos gyventojas privalo sumokėti į Lietuvos Respublikos biudžetą.

Kai apskaičiuojama teigiama suma, kuri turi būti įrašyta deklaracijos 20 laukelyje, ši GPM suma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui bus grąžinta iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

 

____________________

 

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo

metinės pajamų mokesčio deklaracijos

GPM314 formos, jos priedų GPM314A,

GPM314B formų užpildymo ir

pateikimo taisyklių 

8 priedas

 

METINIO NEAPMOKESTINAMOJO PAJAMŲ DYDŽIO (MNPD)

APSKAIČIAVIMAS NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO UŽ DARBĄ LIETUVOJE 2020 METAIS GAUTOMS PAJAMOMS

 

1. Metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – MNPD) taikomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje gautoms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms (toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos), taip pat ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms (deklaracijoje žymimoms 01, 02, 03, 04 pajamų rūšies kodais).

MNPD sumai įtaką daro ne tik gyventojo gautų su darbo santykiais susijusių pajamų suma, bet ir mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje ir užsienio valstybėse gautų kitų rūšių apmokestinamųjų pajamų (kurios vadinamos gyventojo metinėmis pajamomis, toliau – GMP) bendra suma.

GMP suma yra lygi nenuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gautų pajamų (išskyrus išmokas, mokamas pasibaigus arba nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančias sumokėtų įmokų), nuo kurių užsienio valstybėje, kurios nuolatiniu gyventoju asmuo laikomas, buvo sumokėtas pajamų mokestis (neatėmus užsienio valstybėje išskaičiuotų ir / ar sumokėtų mokesčių), ir apmokestinamųjų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir kurios pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas Lietuvoje (neatėmus Lietuvoje išskaičiuotų ir / ar sumokėtų mokesčių), bendrai sumai. Į mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, sumą neturi būti įskaitomos pajamos, nuo kurių buvo sumokėtas mokestis Lietuvoje, įsigyjant verslo liudijimą, ir Lietuvoje gautos pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendų), palūkanos ir honoraras, nuo kurio nebuvo išskaičiuotas pajamų mokestis Lietuvoje, kadangi tokios pajamos neapmokestinamos Lietuvoje pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas.

2. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo (išskyrus gyventoją, visą mokestinį laikotarpį turintį ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialiuosius poreikius), kurio 2020 metų GMP suma neviršija 12 minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžių, t. y. neviršija 7 284 eurų (607 Eur x 12 mėn.), už darbą Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikomas 4 800 eurų MNPD.

3. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo (išskyrus gyventoją, visą mokestinį laikotarpį turintį ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialiuosius poreikius), kurio 2020 metų GMP suma yra 32 545 eurų ar didesnė, už darbą Lietuvoje gautoms pajamoms MNPD netaikomas (lygus nuliui).

4. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo (išskyrus gyventoją, kuriam visą mokestinį laikotarpį buvo nustatytas ribotas darbingumas, neįgalumas ar specialieji poreikiai) už darbą Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikytinas MNPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

MNPD = 4 800 (Eur) – 0,19 x (GMP (Eur, ct) – 12 MMA),

12 MMA = 7 284 Eur.

5. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas (visą mokestinį laikotarpį neturėjęs riboto darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių), už darbą Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikydamas MNPD sumą, kartu su deklaracija turi pateikti užsienio valstybės, kurios nuolatinis gyventojas jis yra, mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie per tą mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, užsienyje gautas pajamas, nuo kurių į užsienio valstybės biudžetą buvo sumokėtas pajamų mokestis. Jeigu per mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, nenuolatinis Lietuvos gyventojas negavo pajamų, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis, kartu su deklaracija jis turi pateikti užsienio valstybės, kurios nuolatinis gyventojas jis yra, mokesčių administratoriaus šį faktą patvirtinantį dokumentą.

6. Pavyzdys, kaip apskaičiuojama MNPD suma, kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas 2020 metais gavo vienu pajamų mokesčio tarifu apmokestinamų su darbo santykiais susijusių pajamų (darbo užmokestį, apskaičiuotą už 2020 metus):

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas (neturintis riboto darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių) už darbą Lietuvoje iš Lietuvos įmonės 2020 metais gavo 5 000 eurų darbo užmokestį, apskaičiuotą už 2020 metus (kuris žymimas 01 pajamų rūšies kodu ir apmokestinamas 20 proc. pajamų mokesčio tarifu), nuo kurio buvo išskaičiuotas 1 000 eurų pajamų mokestis.

Tarkime, kad nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2020 metų GMP suma yra lygi 10 000 Eur.

Pagal formulę 4 800 – 0,19 x (GMP – 12 MMA) apskaičiuojama darbo užmokesčiui tenkanti MNPD suma:

MNPD = 4 800 – 0,19 x (10 000 – 7 284) = 4 800 – 0,19 x 2 716 = 4 800 – 516,04 = 4 283,96 (Eur)

Apskaičiuojama nuo darbo užmokesčio, pritaikius MNPD sumą, mokėtina pajamų mokesčio suma: (5 000 – 4 283,96) x 0,20 = 143,21 (Eur)

Kadangi nuo darbo užmokesčio sumos (5 000 Eur) buvo išskaičiuotas 1 000 Eur pajamų mokestis, darbo užmokesčiui pritaikius MNPD, mokėtinas pajamų mokestis yra 143,21 Eur, todėl gyventojui iš Lietuvos Respublikos biudžeto grąžintina pajamų mokesčio suma yra 856,79 Eur (1 000 – 143,21).

7. Didesnis MNPD – 7 200 Eur (mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) 600 Eur x 12 mėn.) taikomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuriam visus 2020 metus buvo nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžiaus sulaukusiam gyventojui, kuriam nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojui, kuriam nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

Jei toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas 2020 metais, tai mėnuo, per kurį toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas, neįskaičiuojamas.

8. Didžiausias MNPD – 7 740 Eur (mėnesio NPD 645 eurų x 12 mėn.) taikomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuriam visus 2020 metus buvo nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžiaus sulaukusiam gyventojui, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojui, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Jei toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas 2020 metais, tai mėnuo, per kurį toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas, neįskaičiuojamas.

9. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam ribotas darbingumas, neįgalumas ar specialieji poreikiai buvo nustatyti 2020 metais, su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikytiną MNPD sumą turi apskaičiuoti taip:

9.1. pagal šio priedo 4 dalyje pateiktą formulę apskaičiuojama MNPD suma, kuri padalinama iš 12 ir padauginama iš mėnesių, kuriais gyventojas neturėjo teisės į didesnį ar maksimalų mėnesio NPD, skaičiaus; 

9.2. mėnesių, kuriais gyventojas turėjo teisę į didesnį ar maksimalų NPD, skaičius padauginamas iš atitinkamai 600 ar 645 eurų;

9.3. NPD sumos, apskaičiuotos 9.1 ir 9.2 papunkčiuose aprašytais būdais, sudedamos.

10. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, už darbą Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikydamas padidintą ar maksimalų mėnesio NPD, kartu su deklaracija turi pateikti ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialius poreikius įrodantį dokumentą.

11. MNPD apskaičiavimo pavyzdys, kai nenuolatiniam Lietuvos gyventojui ribotas darbingumas nustatytas 2020 metais:

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas dirbti į Lietuvos įmonę atvyko 2020 m. liepos 20 d. ir dirbo Lietuvoje iki metų pabaigos. 2020 m. rugsėjo mėnesį šiam gyventojui buvo nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis.

Lietuvos įmonė už darbą Lietuvoje nenuolatiniam Lietuvos gyventojui apskaičiavo 3 000 eurų darbo užmokesčio, nuo kurio išskaičiavo ir į Lietuvos Respublikos biudžetą pervedė 600 eurų pajamų mokesčio sumą.

Tarkime, kad gyventojo metinės pajamos (GMP) yra lygios 8 000 Eur.

Kadangi ribotas darbingumas gyventojui nustatytas 2020 m. rugsėjo mėnesį, teisę į didesnį mėnesio NPD gyventojas turėjo tik 3 mėnesius (mėnuo, per kurį toks darbingumo lygis buvo nustatytas, neįtraukiamas į mėnesių skaičių).

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautam darbo užmokesčiui taikytina MNPD suma apskaičiuojama taip:

1) pagal formulę apskaičiuojama MNPD suma:

4 800 – 0,19 x (8 000 – 7 284) = 4 663,96 (Eur),

2) apskaičiuojama MNPD dalis, tenkanti 2020 m. sausio–rugsėjo mėnesiams (t. y. mėnesiams, kuriais gyventojas neturėjo teisės į 600 Eur mėnesio NPD):

(4 663,96 x 9/12) = 3 497,97 (Eur);

3) apskaičiuojama už 2020 m. spalio–gruodžio mėnesius (t. y. už 3 mėnesius) taikytino NPD suma:

600 x 3 = 1 800 (Eur);

4) apskaičiuojama taikytina MNPD suma:

3 497,97 + 1 800 = 5 297,97 (Eur).

 

____________________

 

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo

metinės pajamų mokesčio deklaracijos

GPM314 formos, jos priedų GPM314A,

GPM314B formų užpildymo ir

pateikimo taisyklių 

9 priedas

 

PAJAMŲ MOKESČIO NUO NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO 2020 METAIS GAUTŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS

 

1. Naudojamų trumpinių paaiškinimai:

1.1. DAIS dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis;

1.2. DAIS tarifas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje atitinkamų rūšių pajamoms (palūkanoms / honorarams) apmokestinti prie pajamų šaltinio nustatytas mokesčio tarifas;

1.3. GMP – gyventojo metinės pajamos;

1.4. GPMĮ – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas;

1.5. GPM – gyventojų pajamų mokestis;

1.6. GPM (15 %) – pajamų mokesčio, apskaičiuoto taikant 15 proc. tarifą, suma; 

1.7. GPM (20 %) – pajamų mokesčio, apskaičiuoto taikant 20 proc. tarifą, suma; 

1.8. GPM (32 %) – pajamų mokesčio, apskaičiuoto taikant 32 proc. tarifą, suma; 

1.9. MMA – minimali mėnesinė alga;

1.10. MNPD – metinis neapmokestinamasis pajamų dydis;

1.11. NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis;

1.12. SUMA (44), SUMA(01, 02) – tam tikros rūšies pajamų ar pajamų grupės sumai žymėti skirta reikšmė, nurodyta 1 punkte;

1.13. SUMA (GMP) – nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinių pajamų suma;

1.14. Su darbo santykiais susijusios pajamos – su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;

1.15. VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei apskaičiuoti (2020 m. 1 VDU – 1 241,40 Eur).

2. Apmokestinamosios pajamos:

2.1. Pajamos, apmokestinamos tik 15 % mokesčio tarifu: 

SUMA (03, 04) – ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokų (žymimų 03 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314A priedo A3 laukelyje) ir 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų, išmokėtų 2020 m. (žymimų 04 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314A priedo A4 laukelyje), bendra suma;

2.2. Pajamos, apmokestinamos 20 % ir / arba 32 % mokesčio tarifu: 

SUMA (01,02) – su darbo santykiais susijusių pajamų (žymimų 01 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314A priedo A1 laukelyje) ir individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms priskirtų pajamų (žymimų 02 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314A priedo A2 laukelyje) bendra suma;

SUMA (44) – valdybos ir stebėtojų tarybos nario pajamų (tantjemų) ir / arba už vykdytas valdymo funkcijas gautų pajamų (žymimų 44 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 44 kodas) suma;

2.3. Pajamos, apmokestinamos 15 % ir / arba 20 % mokesčio tarifu: 

SUMA (16) – privalomai registruotino kilnojamojo daikto (neišlaikyto nuosavybėje 3 metus) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų (žymimų 16 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 16 kodas), atėmus daikto įsigijimo kainą ir su pardavimu susijusius privalomus mokėjimus (nurodytus B6 laukelyje), suma;

SUMA (17) – nekilnojamojo pagal prigimtį kito nei būstas daikto (kai daiktas neišlaikytas nuosavybėje 10 metų) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų (žymimų 17 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 17 kodas), atėmus daikto įsigijimo kainą ir su pardavimu susijusius privalomus mokėjimus (nurodytus B6 laukelyje), suma;

SUMA (18) – būsto, įskaitant priskirtą žemę (išskyrus būstą, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta ne trumpiau kaip 2 metus arba deklaruota trumpiau, bet gautos pajamos per 1 metus panaudotos kitam Europos ekonominės erdvės valstybėje esančiam būstui įsigyti, kuriame taip pat deklaruota gyvenamoji vieta), pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų (žymimų 18 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 18 kodas), atėmus daikto įsigijimo kainą ir su pardavimu susijusius privalomus mokėjimus (nurodytus B6 laukelyje), suma;

SUMA (23) – nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamų (žymimų 23 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 23 kodas) suma;

SUMA (51) – sporto veiklos (ne individualios ir nesusijusios su darbo santykiais) pajamų (žymimų 51 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 51 kodas) suma;   

SUMA (52) – atlikėjo veiklos (ne individualios ir nesusijusios su darbo santykiais) pajamų (žymimų 52 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 52 kodas) suma;

SUMA (55) – palūkanų už vartojimo kreditą, gautų per tarpusavio skolinimo platformą, ir / arba palūkanų už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą, suma, atėmus 500 eurų neapmokestinamą sumą (tokios palūkanos žymimos 55 pajamų rūšies kodu; deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 55 kodas, turi būti nurodyta palūkanų suma, neatėmus 500 eurų neapmokestinamos sumos);

SUMA (58) – palūkanų už paskolas (žymimų 58 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 58 kodas) suma;

SUMA (64) – indėlių palūkanų už Lietuvos kredito įstaigose laikomus indėlius pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d., suma, atėmus bendrą su 67 kodu žymimomis palūkanomis neapmokestinamą 500 eurų metinę sumą (tokios palūkanos žymimos 64 pajamų rūšies kodu; deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 64 kodas, turi būti nurodyta palūkanų suma, neatėmus 500 eurų neapmokestinamos sumos);

SUMA (67) – palūkanų už nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius, neįskaitant palūkanų už Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, ir asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais, mokamų didesnių palūkanų negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams, suma, atėmus 500 eurų bendrą su 64 kodu žymimomis palūkanomis neapmokestinamą metinę sumą (tokios palūkanos žymimos 67 pajamų rūšies kodu;  deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 67 kodas, turi būti nurodyta palūkanų suma, neatėmus 500 eurų neapmokestinamos sumos);

SUMA (59) – kitų apmokestinamų palūkanų, išskyrus žymimas 55, 58, 64 ir 67 kodais, suma (tokios palūkanos žymimos 59 pajamų rūšies kodu; deklaruojamos deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 59 kodas);

SUMA (62) – honoraro (žymimo 62 pajamų rūšies kodu; deklaruojamų deklaracijos GPM314B priedo B2 laukelyje, kurio eilutės B1 laukelyje nurodytas 62 kodas) suma;

2.4. Kitos apmokestinamosios pajamos, įtraukiamos į GMP sumą: 

SUMA (A9) – deklaracijos GPM314A priedo A9 laukelyje nurodyta užsienyje gautų ir užsienyje apmokestintų pajamų suma; 

SUMA (D15) – deklaracijos 15 laukelyje nurodyta individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje gautų / uždirbtų apmokestinamųjų pajamų ir iš Lietuvos vienetų gautų pajamų iš paskirstytojo pelno (dividendų) bendra suma;

3. MNPD, kuris nurodomas deklaracijos 14 laukelyje, apskaičiavimas (apskaičiuojamas, kai gautos 01, 02, 03, 04 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos):

3.1. MNPD apskaičiavimas, kai gyventojas visą mokestinį laikotarpį neturi riboto darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių:

3.1.1. Apskaičiuojama GMP suma (kai gautos 01, 02, 03 ir 04 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos):

SUMA (GMP) = SUMA (01,02) + SUMA (03,04) + SUMA (44) + SUMA (16) + SUMA (17) + SUMA (18) + SUMA (23) + SUMA (51) + SUMA (52) + SUMA (55) + SUMA (58) + SUMA (59) + SUMA (64) + SUMA (67) + SUMA (62) + SUMA (A9) + SUMA (D15);

3.1.2. Apskaičiuojama MNPD pagal formulę:

MNPD =4 800 (Eur) – 0,19 x (GMP (Eur, ct) – 12 MMA),

12 MMA – 7 284 Eur;

3.1.2.1. Kai gautos tik 01 ir 02 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos (SUMA 01,02):

Perskaičiuota SUMA (01, 02) = SUMA (01,02) – MNPD

Apskaičiuota neigiama pajamų suma yra laikoma nuliu;

3.1.2.2. Kai gautos tik 03 ir 04 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos (SUMA03,04):

Perskaičiuota SUMA (03, 04) = SUMA (03,04) – MNPD

Apskaičiuota neigiama pajamų suma yra laikoma nuliu;

3.1.2.3. Kai gautos 01,02, 03 ir 04 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos (SUMA (01, 02) + SUMA (03, 04) (atskirai apskaičiuojama, kokia dalis MNPD sumos tenka 01 ir 02 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų sumai ir kokia dalis MNPD sumos tenka 03 ir 04 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų sumai):

1) Apskaičiuojama 01 ir 02 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų sumos dalis bendrose su darbo santykiais susijusiose pajamose:

Pajamų (01, 02 kodais) dalis = SUMA (01, 02) : ((SUMA 01, 02) + SUMA (03, 04))

2) Apskaičiuojama 01 ir 02 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų sumos daliai tenkanti MNPD sumos dalis:

MNPD SUMA (01,02) = Pajamų (01, 02 kodais) dalis x MNPD

3) Apskaičiuojama 03 ir 04 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų sumos daliai tenkanti MNPD sumos dalis:

MNPD SUMA (03,04) = MNPD – MNPD SUMA (01,02)

4) Apskaičiuojama 01 ir 02 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų suma, pritaikius jai tenkančią MNPD sumos dalį:

Perskaičiuota SUMA (01, 02) = SUMA (01,02) – MNPD SUMA (01,02) 

5) Apskaičiuojama 03 ir 04 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų suma, pritaikius jai tenkančią MNPD sumos dalį:

Perskaičiuota SUMA (03, 04) = SUMA (03,04) – MNPD SUMA (03,04) 

Apskaičiuotos neigiamos pajamų sumos yra laikomos nuliu;

3.2. MNPD apskaičiavimas, kai gyventojas visą mokestinį laikotarpį turi ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialiuosius poreikius:

3.2.1. Kai gyventojui visus 2020 metus buvo nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžiaus sulaukusiam gyventojui, kuriam nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojui, kuriam nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas 600 Eur mėnesio NPD, MNPD – 7 200 Eur:

MNPD = 600 Eur x 12 mėn;

3.2.2. Kai gyventojui visus 2020 metus buvo nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžiaus sulaukusiam gyventojui, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojui, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas 645 Eur mėnesio NPD, MNPD – 7 740 Eur:  

MNPD = 645 Eur x 12 mėn.

Pastaba: su darbo santykiais susijusių pajamų sumos, joms pritaikius MNPD, perskaičiuojamos 3.1.2.1, 3.1.2.2 ir 3.1.2.3 papunkčiuose paaiškinta tvarka; 

3.3. MNPD apskaičiavimas, kai gyventojas ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialiuosius poreikius turi ne visus 2020 metus:

(Riboto darbingumo asmenų gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikomo MNPD apskaičiavimo paaiškinimai pateikti Taisyklių 8 priede.)

3.3.1. Apskaičiuojama MNPD suma pagal formulę (MNPD apskaičiavimo tvarka paaiškinta žr. 2.1 papunktyje):

MNPD = 4 800 (Eur) – 0,19 x (GMP (Eur, ct) – 12 MMA),

12 MMA = 7 284 Eur;

3.3.2. Apskaičiuojama MNPD sumos dalis, tenkanti mėnesiams, kuriais gyventojas neturėjo riboto darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių: MNPD ÷ mėnesių skaičiaus;

3.3.3. Apskaičiuojama MNPD sumos dalis, tenkanti mėnesiams, kuriais gyventojas turėjo ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialiuosius poreikius (mėnuo, per kurį atitinkamas darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas, neįskaičiuojamas):

Padidintas arba maksimalus mėnesio NPD (600 Eur arba 645 Eur) x mėnesių skaičiaus (kurie nurodyti deklaracijos GPM314A priedo A5 arba A6 laukelyje);

3.3.4. Apskaičiuotos MNPD sumos dalys sudedamos.

Pastaba: su darbo santykiais susijusių pajamų sumos, joms pritaikius MNPD, perskaičiuojamos 3.1.2.1, 3.1.2.2 ir 3.1.2.3 papunkčiuose paaiškinta tvarka. 

4. Pajamų mokesčio (GPM), kuris nurodomas deklaracijos 16 laukelyje, apskaičiavimas:

4.1. GPM apskaičiavimas pajamoms, kurioms apmokestinti taikomas tik 15 procentų mokesčio tarifas (apskaičiuojamas, kai gautos 03, 04 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos):

4.1.1. Kai SUMA (03,04) nebuvo perskaičiuota (t. y. kai jai netaikomas MNPD):

GPM (15 %) = SUMA (03,04) x 0,15;

4.1.2. Kai SUMA (03,04) buvo perskaičiuota dėl taikytino MNPD:

GPM (15 %) = (Perskaičiuota SUMA (03,04) x 0,15;

4.2. GPM apskaičiavimas pajamoms, kurioms apmokestinti taikomas 20 % ir / arba 32 % mokesčio tarifas (apskaičiuojamas, kai gautos 01, 02, 44 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos):

4.2.1. Kai 01, 02, 44 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų bendra suma ne didesnė nei 84 VDU (104 277,60 Eur):

4.2.1.1. Kai SUMA (01,02) nebuvo perskaičiuota (t. y. kai jai netaikomas MNPD):

GPM (20 %) = (SUMA (01,02) + SUMA (44)) x 0,20;

4.2.1.2. Kai SUMA (01,02) buvo perskaičiuota dėl taikytino MNPD:

GPM (20 %) = (Perskaičiuota SUMA (01,02) + SUMA (44)) x 0,20;

4.2.2. Kai 01, 02, 44 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų bendra suma didesnė negu 84 VDU (104 277,60 Eur):

GPM (20 %) = 104 277,60 (Eur) x 0,20

GPM (32 %) = (SUMA (01, 02) + SUMA (44) – 104 277,60 (Eur)) x 0,32 arba

(Perskaičiuota SUMA (01, 02) + SUMA (44) – 104 277,60 (Eur)) x 0,32 – kai gyventojas turėjo ribotą darbingumą, neįgalumą arba specialiuosius poreikius);

4.3. GPM apskaičiavimas pajamoms, kurioms apmokestinti taikomas 15 % ir / arba 20 % mokesčio tarifas (apskaičiuojamas, kai gautos 16, 17, 18, 23, 51, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 67 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos):

4.3.1. Kai prie deklaracijos nepridėta rezidavimo pažyma (t. y. kai ženklu „X“ nepažymėtas deklaracijos 11 laukelis): 

4.3.1.1. Kai 16, 17, 18, 23, 51, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 67 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų bendra suma ne didesnė nei 120 VDU (148 968 Eur):

GPM (15 %) = (SUMA (16) + SUMA (17) + SUMA (18) + SUMA (23) + SUMA (51) + SUMA (52) + SUMA (55) + SUMA (58) + SUMA (59) + SUMA (62) + SUMA (64) + SUMA (67)) x 0,15;

4.3.1.2. Kai 16, 17, 18, 23, 51, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 67 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų bendra suma didesnė kaip 120 VDU (148 968 Eur):

GPM (15 %) = 148 968 (Eur) x 0,15

GPM (20 %) = (SUMA (16) + SUMA (17) + SUMA (18) + SUMA (23) + SUMA (51) + SUMA(52) + SUMA (55) + SUMA (58) + SUMA (59) + SUMA (62) + SUMA (64) + SUMA (67) – 148 968 (EUR)) x 0,20;

4.3.2. Kai prie deklaracijos pridėta rezidavimo pažyma (t. y. kai ženklu „X“ pažymėtas deklaracijos 11 laukelis): 

(pajamos, žymimos 55, 58, 59, 62, 64, 67 pajamų rūšies kodais, neįtraukiamos į 120 VDU apskaičiavimą):

4.3.2.1. Pajamų, žymimų 55, 58, 59, 62, 64, 67 pajamų rūšies kodais, sumoms pritaikomas DAIS nustatytas mokesčio tarifas (mokesčio tarifai nurodyti Taisyklių 5 priede):

GPM (DAIS) = (SUMA (55) + SUMA (58) + SUMA (59) + SUMA (64) SUMA (67)) x DAIS tarifo) + (SUMA (62) x DAIS tarifo);

4.3.2.2. Kai 16, 17, 18, 23, 51, 52 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų bendra suma ne didesnė nei 120 VDU (148 968 Eur):

GPM (15 %) = (SUMA (16) + SUMA (17) + SUMA (18) + SUMA (23) + SUMA (51) + SUMA (52)) x 0,15;

4.3.2.3. Kai 16, 17, 18, 23, 51, 52 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų bendra suma didesnė negu 120 VDU (148 968 Eur):

GPM (15 %) = 148 968 (Eur) x 0,15

GPM (20 %) = (SUMA (16) + SUMA (17) + SUMA (18) + SUMA (23) + SUMA (51) + SUMA (52) – 148 968 (Eur)) x 0,20;

4.4. Bendros GPM sumos apskaičiavimas:

Bendra GPM suma = sudedamos 4.1, 4.2 ir 4.3 papunkčiuose apskaičiuotos pajamų mokesčio (GPM) sumos (atsižvelgiant į gautų pajamų rūšis). 

5. Bendros išskaičiuoto pajamų mokesčio (GPM) sumos apskaičiavimas:

Bendra išskaičiuota GPM suma apskaičiuojama, sudedant deklaracijos GPM314A priedo A7 laukelyje nurodytą išskaičiuotą pajamų mokesčio sumą ir deklaracijos GPM314B priedo visų lapų visų eilučių B3 laukeliuose nurodytas išskaičiuotas pajamų mokesčio sumas.

6. Bendros kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėto pajamų mokesčio (GPM) sumos apskaičiavimas:

Bendra kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėto GPM suma apskaičiuojama, sudedant deklaracijos GPM314A priedo A8 laukelyje nurodytą kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtą pajamų mokesčio sumą ir deklaracijos GPM314B priedo visų lapų visų eilučių B4 laukeliuose nurodytas kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtas pajamų mokesčio sumas.

7. Mokestinės prievolės, kuri nurodoma deklaracijos 17 laukelyje, apskaičiavimas:

Mokestinė prievolė (– arba +) = deklaracijos 16 laukelyje nurodyta bendra apskaičiuota GPM suma (žr. 4 punktą) – bendra išskaičiuota GPM suma (žr. 5 punktą) + deklaracijos 18 laukelyje nurodyta nenuolatiniam Lietuvos gyventojui pagal Prašymo FR0464 formą grąžinta GPM suma (žr. Taisyklių 53 punktą).

Kai apskaičiuota mokestinės prievolės suma yra neigiama, deklaracijos 17 laukelyje turi būti įrašomas minuso ženklas. Jeigu mokestinės prievolės suma yra lygi nuliui, tai 17 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

8. Mokestinės prievolės, sumažintos kito asmens savo lėšomis sumokėtu GPM, suma (apskaičiuojama, kai 7 punkte apskaičiuotos mokestinės prievolės suma yra teigiama) = mokestinės prievolės suma (žr. 7 punktą) – bendra kito asmens savo lėšomis sumokėta GPM suma (žr. 6 punktą).

Apskaičiuota mokestinės prievolės, sumažintos kito asmens savo lėšomis sumokėtu GPM, neigiama suma yra laikoma nuliu.

9. Mokėtinos pajamų mokesčio (GPM) sumos arba grąžintinos pajamų mokesčio (GPM) sumos, kuri nurodoma deklaracijos 20 laukelyje, apskaičiavimas:

9.1. Kai mokestinės prievolės suma (žr. 7 punktą) yra teigiama:

Mokėtina GPM suma arba grąžintina GPM suma = deklaracijos 19 laukelyje nurodyta GPM suma (žr. Taisyklių 54 punktą) – mokestinės prievolės, sumažintos kito asmens savo lėšomis sumokėtu GPM, suma (žr. 8 punktą).

Kai apskaičiuojama neigiama suma, ji turi būti įrašyta į deklaracijos 20 laukelį, nurodant minuso ženklą. Šią GPM sumą nenuolatinis Lietuvos gyventojas privalo sumokėti į Lietuvos Respublikos biudžetą.

Kai apskaičiuojama teigiama suma, kuri turi būti įrašyta deklaracijos 20 laukelyje, ši GPM suma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui bus grąžinta iš Lietuvos Respublikos biudžeto;

9.2. Kai mokestinės prievolės suma (žr. 7 punktą) yra neigiama arba lygi nuliui:

Mokėtina GPM suma arba grąžintina GPM suma = deklaracijos 19 laukelyje nurodyta GPM suma (žr. Taisyklių 54 punktą) – mokestinės prievolės suma (žr. 7 punktą).

Kai apskaičiuojama neigiama suma, ji turi būti įrašyta į deklaracijos 20 laukelį, nurodant minuso ženklą. Šią GPM sumą nenuolatinis Lietuvos gyventojas privalo sumokėti į Lietuvos Respublikos biudžetą.

Kai apskaičiuojama teigiama suma, kuri turi būti įrašyta deklaracijos 20 laukelyje, ši GPM suma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui bus grąžinta iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

 

____________________