herbas-L_spalvotas

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 24 D. NUTARIMO NR. 03-82 „DĖL LIETUVOS BANKO STATISTIKOS PROGRAMOS IR JOS VYKDYMO ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. liepos 14 d. Nr. 03-105

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1.  Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. 03-82 „Dėl Lietuvos banko statistikos programos ir jos vykdymo ataskaitos rengimo tvarkos patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO STATISTIKOS PROGRAMOS IR JOS VYKDYMO ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Patvirtinti Lietuvos banko statistikos programos ir jos vykdymo ataskaitos rengimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2.  Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.“

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                      Gediminas Šimkus


 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2022 m. liepos 14 d.

nutarimu Nr. 03-105

 

 

LIETUVOS BANKO STATISTIKOS PROGRAMOS IR JOS VYKDYMO ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos banko statistikos programos ir jos vykdymo ataskaitos rengimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyti Lietuvos banko statistikos programos rengimo terminai, struktūra ir jos vykdymo ataskaitos pateikimo būdas.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1Lietuvos banko statistikos programa – Oficialiosios statistikos programos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatyme, II dalis, į kurią įtrauktas Lietuvos banko statistinių tyrimų ir statistikos tobulinimo darbų, atliekamų vadovaujantis statistikos rengimo, tobulinimo ir sklaidos principais, išdėstytais Viešajame Europos centrinių bankų sistemos įsipareigojime dėl Europos statistikos, metinis sąrašas (toliau – Programa);

2.2Oficialiosios statistikos programos vadovas – Duomenų ir statistikos departamento Duomenų ir statistikos platinimo skyriaus tarnautojas;

2.3Statistinis tyrimas – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatyme;

2.4. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos ir Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatyme.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

3. Už Programos rengimą atsakingas Duomenų ir statistikos departamentas.

4. Programos rengimo procesą sudaro šie etapai:

4.1. Programos projekto rengimas;

4.2. Programos tvirtinimas.

5. Programos projektą inicijuoja ir rengia Oficialiosios statistikos programos vadovas, kuris:

5.1. kiekvienais metais ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. kreipiasi į Lietuvos banko padalinius dėl Lietuvos banko statistinių tyrimų ir statistikos tobulinimo darbų poreikio;

5.2. pagal poreikį konsultuojasi su kitais Lietuvos banko struktūriniais padaliniais dėl Programos rengimo;

5.3. pagal poreikį bendradarbiauja su Lietuvos statistikos departamentu;

5.4. sudaro Programos projektą ir jį derina su Lietuvos banko struktūriniais padaliniais, kaip tai apibrėžta Teisės aktų rengimo Lietuvos banke tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos banko valdybos pirmininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V 2015/(1.7-260603)-02-252 „Dėl Teisės aktų rengimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.5. jei pritaria Duomenų ir statistikos departamento vadovas, parengtą Programos projektą teikia Lietuvos banko valdybos pirmininkui tvirtinti ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d.

6. Į Programą įtraukiami tie statistiniai tyrimai ir statistikos tobulinimo darbai, kurie yra būtini Europos centrinių bankų sistemos uždaviniams bei Lietuvos banko funkcijoms, nesusijusioms su Europos centrinių bankų sistemos veikla, vykdyti ir (arba) privalomi įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos banko valdybos nutarimų, tarptautinių susitarimų ir sutarčių nuostatas.

7. Programą sudaro dvi dalys: statistikos tobulinimo darbai ir atliekami statistiniai darbai (tyrimai):

7.1. statistikos tobulinimo darbų dalyje nurodoma:

7.1.1. statistinio darbo (tyrimo) pavadinimas;

7.1.2. statistinio darbo (tyrimo) tikslas;

7.1.3. teisinis pagrindas;

7.1.4. siekiamas rezultatas;

7.1.5. planuojama įgyvendinimo data;

7.1.6. statistiniam darbui atlikti reikalingos lėšos;

7.1.7. Lietuvos banko struktūrinio padalinio vidaus skyrius, atsakingas už tobulinimo darbo atlikimą (viešai neskelbiama);

7.2. atliekamų statistinių darbų (tyrimų) dalyje nurodoma:

7.2.1. statistinio darbo (tyrimo) pavadinimas;

7.2.2. statistinio darbo (tyrimo) tikslas;

7.2.3. teisinis pagrindas;

7.2.4. periodiškumas;

7.2.5. duomenų šaltinis;

7.2.6. statistinės informacijos paskelbimo arba teikimo laikas;

7.2.7. statistinės informacijos paskelbimas, teikimas tarptautinėms ir kitoms institucijoms, įstaigoms;

7.2.8. statistiniam tyrimui atlikti reikalingos lėšos;

7.2.9. Lietuvos banko struktūrinio padalinio vidaus skyrius, atsakingas už tyrimo atlikimą (viešai neskelbiama).

8. Lietuvos banko struktūriniai padaliniai, kurie atlieka statistinius tyrimus ir statistikos tobulinimo darbus, iki einamųjų metų gruodžio 7 d. pateikia Duomenų ir statistikos departamentui Programai parengti reikalingą informaciją.

9. Programa tvirtinama Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS IR STATISTINĖS INFORMACIJOS SKELBIMAS

 

10. Programa paskelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos patvirtinimo dienos.

11. Nekonfidenciali statistinė informacija, parengta pagal Programą, skelbiama Lietuvos banko ir (arba) Europos Centrinio Banko, Eurostato ir kitų tarptautinių institucijų interneto svetainėse arba leidiniuose.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITOS RENGIMAS IR SKELBIMAS

 

12. Už Programos vykdymo ataskaitos rengimą atsakingas Duomenų ir statistikos departamentas.

13. Programos vykdymo ataskaitos už praėjusius metus projektą, įvykdžius Programą, Oficialiosios statistikos programos vadovas parengia iki kitų metų vasario 15 d.

14. Lietuvos banko struktūriniai padaliniai, kurių atliekami statistiniai tyrimai ir statistikos tobulinimo darbai įtraukti į Programą, įvykdžius Programą, pateikia Oficialiosios statistikos programos vadovui Programos vykdymo ataskaitai parengti reikalingą informaciją iki kitų metų sausio 31 d. pagal Aprašo priedą.

15. Programos vykdymo ataskaita teikiama Lietuvos banko valdybai iki Lietuvos banko metų ataskaitos rengimo proceso pradžios.

16. Programos vykdymo ataskaita, kaip sudėtinė Lietuvos banko metų ataskaitos dalis, rengiama ir tvirtinama laikantis turinio struktūros ir apimties šablono bei grafiko, kaip tai apibrėžta Lietuvos banko metų ataskaitos ir Pranešimo Seimui apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą rengimo proceso apraše, patvirtintame Lietuvos banko valdybos pirmininko 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V 2018/(1.7.E-260603)-02-53 „Dėl Lietuvos banko metų ataskaitos ir Pranešimo Seimui apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą rengimo proceso aprašo patvirtinimo“.

17. Programos vykdymo ataskaitos suvestinė skelbiama Lietuvos banko metų ataskaitoje.

18. Oficialiosios statistikos programos vadovas pristato Programos vykdymo ataskaitą Lietuvos statistikos taryboje.

______________________

 

part_563f8ecf44d2449c8421dc1db379a567_end


 

Lietuvos banko statistikos programos

ir jos vykdymo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo

priedas 

 

20.. METŲ LIETUVOS BANKO STATISTIKOS DARBŲ PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITA

 

Statistikos darbo (tyrimo)
eil. nr.
pagal
Statistikos darbų programą

Statistikos darbo (tyrimo) pavadinimas

 

Periodiškumas

 

Statistinės informacijos pateikimo vartotojams laikas

 

 

Žyma apie įvykdymą

(įvykdyta / neįvykdyta)

Įvykdymo forma

 

Žyma apie statistinės informacijos skelbimą ir (arba) teikimą

 

Pastabos
(nurodyti neįvykdymo ar
vėlavimo priežastis, papildomus skelbimo būdus)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė 

 

part_588bb8c6a1df4b3d9366c3b60f052534_end