LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 100 „DĖL ASOCIACIJŲ PRIPAŽINIMO VEISLININKYSTĖS INSTITUCIJOMIS“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 5 d. Nr. 3D-723

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 100 „Dėl asociacijų pripažinimo veislininkystės institucijomis“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-965 „Dėl Veislininkystės institucijų pripažinimo“ bei atsižvelgdama į 1984 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimą Nr. 84/247/EEB, nustatantį selekcininkų organizacijų ir asociacijų, kurios tvarko arba sudaro veisimui skirtų grynaveislių galvijų kilmės knygas, pripažinimo kriterijus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 6 tomas, p. 50), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gegužės 29 d. Komisijos sprendimu Nr. 2007/371/EB (OL 2007 L 140, p. 49), 1992 m. birželio 11 d. Komisijos sprendimą Nr. 92/353/EEB, nustatantį organizacijų ir asociacijų, tvarkančių arba užvedančių registruojamų arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygas, patvirtinimo arba pripažinimo kriterijus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 12 tomas, p. 350) bei Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sudarytos komisijos pateiktas išvadas (2001 03 21 protokolas Nr. 6):“.

2. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. Lietuvos arklių augintojų asociaciją, pripažįstant teisę vykdyti Lietuvos jojamųjų žirgų veislės selekcinę programą ir tvarkyti Lietuvos jojamųjų žirgų veislės kilmės knygą“.

3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. P a v e d u Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos vykdyti 1 punktu pripažintų veislininkystės institucijų veiklos priežiūrą“.

 

 

 

L. e. žemės ūkio ministro pareigas                                                                        Virginija Baltraitienė