LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS POVEIKIO PRIEMONIŲ ŪKIO SUBJEKTAMS TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 28 d. Nr. KS-43

Vilnius

 

 

Siekdama užtikrinti poveikių priemonių taikymo ūkio subjektams skaidrumą ir aiškumą, mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę poveikio priemonių taikymo procese, Lietuvos radijo ir televizijos komisija nusprendžia:

1. Patvirtinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarkos aprašą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2.2. šiuo sprendimu patvirtintame Lietuvos radijo ir televizijos komisijos poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarkos apraše nustatyta poveikio priemonių taikymo tvarka taikoma skiriant poveikio priemones, kurių skyrimas inicijuotas po šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                             Mantas Martišius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. KS-43

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS POVEIKIO PRIEMONIŲ ŪKIO SUBJEKTAMS TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) taikomų poveikio priemonių sistemą, sprendimų dėl poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams priėmimo tvarką, administracinių nuobaudų taikymo ypatumus, ūkio subjektų informavimo apie priimtus sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo ir jų apskundimo tvarką. 

2. Komisija, prižiūrėdama Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų, Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančių retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas (toliau visi kartu – ūkio subjektai), veiklą, už Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimą ir  Komisijos sprendimų nevykdymą taiko Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytas poveikio priemones.

3. Poveikio priemonės taikomos laikantis proporcingumo principo – griežtesnės poveikio priemonės taikomos už sunkesnius pažeidimus (atsižvelgus į pažeidimo pobūdį, padarytos žalos dydį, mastą).

4. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS TAIKOMŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ SISTEMA

 

5. Komisijos taikomos poveikio priemonės:

5.1. administracinė nuobauda: įspėjimas arba bauda;

5.2. ekonominė sankcija – bauda;

5.3. transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos galiojimo sustabdymas;

5.4. transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos galiojimo panaikinimas;

5.5. privalomų nurodymų elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjui skubiai pašalinti elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, naudojamą vykdant veiklą, apie kurią Komisijai nebuvo pranešta, arba panaikinti šią informaciją pasiekti davimas;

5.6. privalomų nurodymų tinklo paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti informaciją, naudojamą vykdant veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, davimas.

6. Administraciniai nusižengimai, už kuriuos Aprašo 5.1 papunktyje nurodytas administracines nuobaudas taiko Komisija, yra:

6.1. neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas radijo ir (ar) televizijos programose, atskirose programose, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloguose (ANK 79 straipsnio 5 ir 6 dalys);

6.2. reikalavimų dėl Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių dalies transliuojamose televizijos programose ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloguose nesilaikymas (ANK 124 straipsnis);

6.3. reikalavimų televizijos reklamai, teleparduotuvei, prekių rodymui, reklamai radijo programose, komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir (ar) atskirų programų rėmimo reikalavimų pažeidimas (ANK 146 straipsnis);

6.4. Lietuvos Respublikos teismų įstatyme ir kituose procesą teismuose reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų reikalavimų, taikomų techninių priemonių panaudojimo teismo posėdyje rezultatų naudojimui, nesilaikymas radijo, televizijos programose ar atskirose programose (ANK 2261 straipsnis);

6.5. transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijose ir leidimuose nustatytų reikalavimų pažeidimas, pareigos pranešti Komisijai apie numatomą licencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos nutraukimą nevykdymas, Komisijos sprendimų nevykdymas, nelicencijuojamos radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos vykdymas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimas nepranešus Komisijai apie veiklos vykdymo ar paslaugų teikimo pradžią (ANK 477 straipsnis);

6.6. kliudymas Komisijos administracijos darbuotojams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių darbuotojų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat Komisijos sprendimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas (Komisijos administracijos darbuotojų neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas darbuotojams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.) (ANK 505 straipsnis);

6.7. Komisijos nario, Komisijos administracijos valstybės tarnautojo arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį ir gaunančio darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, garbės ir orumo pažeminimą, reiškiamą per radijo, televizijos programas ar atskiras programas (ANK 507 straipsnis);

6.8. radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų paskelbtos informacijos saugojimo tvarkos pažeidimas (ANK 548 straipsnio 3 ir 4 dalys).

7. Ekonominę sankciją – baudą, sudarančią iki 3 procentų ūkio subjekto, kuriam taikoma bauda, bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais, o tais atvejais, kai bendrąsias metines pajamas apskaičiuoti sunku arba neįmanoma, – iki vieno šimto tūkstančio eurų, Komisijai taiko už:

7.1. neskelbtinos informacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir (ar) 3 punktuose, paskelbimą, teikimą skleisti ir skleidimą;

7.2. Komisijos sprendimo dėl televizijos programos platinimo tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų paketuose ar sprendimo dėl televizijos programos pakeitimo nevykdymą;

7.3. Komisijos sprendimo dėl televizijos programos ar atskiros programos, ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų katalogo laisvo priėmimo Lietuvos Respublikoje laikino sustabdymo nevykdymą.

8. Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos galiojimo sustabdymą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, kaip poveikio priemonę, Komisija taiko, jeigu:

8.1. ūkio subjektas, turintis Komisijos išduotą transliavimo licenciją, paskelbia Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytą neskelbtiną informaciją ir jam per paskutinius 12 mėnesių už tokį patį pažeidimą jau buvo skirta Aprašo 5.2 papunktyje nurodyta bauda arba taikytos kitos Aprašo 5 punkte nurodytos poveikio priemonės;

8.2. ūkio subjektas, turintis Komisijos išduotą retransliuojamo turinio licenciją, nevykdo Komisijos sprendimo ir jam už tokį patį pažeidimą jau buvo skirta Aprašo 5.2 papunktyje nurodyta bauda arba taikytos kitos Aprašo 5 punkte nurodytos poveikio priemonės;

8.3. ūkio subjektas, turintis Komisijos išduotą transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licenciją, per 3 mėnesius nesumoka paskirtos Aprašo 5.2 papunktyje nurodytos baudos;

8.4. ūkio subjektas, turintis Komisijos išduotą transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licenciją, pažeidžia pagrindines transliavimo licencijos ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos sąlygas ir (ar) įsipareigojimus dėl transliuojamos ir (ar) retransliuojamos radijo ir (ar) televizijos programos ir jam per paskutinius 12 mėnesių už tokį patį pažeidimą buvo pakartotinai skirta Aprašo 5.1 papunktyje nurodyta administracinė nuobauda;

8.5. ūkio subjektas, turintis Komisijos išduotą transliavimo licenciją, pažeidžia įstatymų reikalavimus dėl nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio jų fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi ir jam per paskutinius 12 mėnesių už tokį patį pažeidimą buvo pakartotinai skirta Aprašo 5.1 papunktyje nurodyta administracinė nuobauda;

8.6. licencijos turėtojas laiku nesumoka metinės įmokos;

8.7. ūkio subjektas, turintis Komisijos išduotą transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licenciją, nemoka įmokų Komisijos veiklai finansuoti ir jam per paskutinius 24 mėnesius už tokį patį pažeidimą buvo skirti du įspėjimai.

9. Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos galiojimo panaikinimą, kaip poveikio priemonę, Komisija taiko, jeigu:

9.1. ūkio subjektas, turintis Komisijos išduotą transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licenciją, be Komisijos sutikimo daugiau kaip 2 mėnesius iš eilės arba daugiau kaip 3 mėnesius per kalendorinius metus nevykdo transliavimo licencijoje numatytos transliavimo veiklos ir (ar) neretransliuoja radijo ir (ar) televizijos programos (programų) radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatytais radijo dažniais (kanalais) retransliuojamo turinio licencijoje nustatytomis sąlygomis;

9.2. ūkio subjektas, turintis Komisijos išduotą transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licenciją, per licencijoje nustatytą terminą nepradėjo vykdyti transliavimo licencijoje numatytos transliavimo veiklos ir (ar) nepradėjo retransliuoti radijo ir (ar) televizijos programos (programų) radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatytais radijo dažniais (kanalais) retransliuojamo turinio licencijoje nustatytomis sąlygomis;

9.3. ūkio subjektas, turintis Komisijos išduotą transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licenciją, pateikė neteisingus duomenis transliavimo licencijai ar retransliuojamo turinio licencijai gauti;

9.4. ūkio subjektas, turintis Komisijos išduotą transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licenciją, nepašalina pažeidimo, už kurį jam buvo taikyta Aprašo 5.3 papunktyje nurodyta poveikio priemonė, arba per 12 mėnesių po licencijos galiojimo sustabdymo termino pabaigos padaro tokį patį pažeidimą;

9.5. ūkio subjektas, turintis Komisijos išduotą transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licenciją, transliuoja radijo ir (ar) televizijos programą (programas), kai transliavimo licencijos galiojimas laikinai sustabdytas, arba retransliuoja radijo ir (ar) televizijos programą (programas) radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatytais radijo dažniais (kanalais), kai laikinai sustabdytas retransliuojamo turinio licencijos galiojimas;

9.6. negavus Komisijos sutikimo, pasikeičia ūkio subjekto, turinčio Komisijos išduotą transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licenciją, kontrolinio akcijų paketo savininkas arba licencijos turėtojo kontrolė (valdymas) pereina kitam asmeniui (asmenims), arba prašyme dėl Komisijos sutikimo pateikiami neteisingi duomenys.

10. Aprašo 5.5 ir 5.6 papunkčiuose nurodytas poveikio priemones Komisija taiko nustačiusi, kad asmenys teikia Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas nepateikę Komisijai pranešimo apie nelicencijuojamos televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią. Šių poveikio priemonių taikymui Aprašo nuostatos netaikomos.

11. Be Aprašo 5 punkte nurodytų Komisijos tiesiogiai taikomų poveikio priemonių, Komisija taip pat turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą:

11.1. dėl nelicencijuojamos transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklos laikino sustabdymo ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, jeigu:

11.1.1. transliuotojas, retransliuotojas, kitas asmuo, teikiantis Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjas per 3 mėnesius nesumoka Aprašo 5.2 papunktyje nurodytos jam paskirtos baudos;

11.1.2. po Aprašo 5.2 papunktyje nurodytos baudos skyrimo ar kitų Aprašo 5 punkte nurodytų poveikio priemonių taikymo už Komisijos sprendimų nevykdymą transliuotojas, retransliuotojas, kitas asmuo, teikiantis Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjas ir toliau nevykdo Komisijos sprendimo;

11.1.3. transliuotojas, retransliuotojas, kitas asmuo, teikiantis Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjas laiku nesumoka metinės įmokos arba nustatytų įmokų Komisijos veiklai finansuoti ir jam per paskutinius 24 mėnesius už tokį patį pažeidimą buvo skirti du įspėjimai.

11.2. dėl transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete veiklos, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo ir kitokios neteisėtos veiklos nutraukimo, jeigu:

11.2.1. transliuotojas, retransliuotojas, kitas asmuo, teikiantis Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjas vykdo transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą po Aprašo 11.1 papunktyje nurodytu pagrindu priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo arba po transliavimo licencijos ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos panaikinimo;

11.2.2. asmenys, vykdantys nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo veiklą, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai, taip pat retransliuotojai, kurie radijo ir (ar) televizijos programoms retransliuoti nenaudoja radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatytų radijo dažnių (kanalų), pradėjo vykdyti veiklą nepateikę Komisijai pranešimo apie tokios veiklos pradžią.

 

III SKYRIUS

SPRENDIMŲ DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO PRIĖMIMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO REIKALAVIMAI

 

12. Sprendimus dėl Aprašo 5 punkte nurodytų poveikio priemonių taikymo (toliau – sprendimai) priima Komisija. Teikimus dėl poveikio priemonių taikymo Komisijai teikia ir sprendimų dėl poveikio priemonių taikymo projektus parengia Komisijos administracija.

13. Vadovaujantis funkcijų atskyrimo principu užtikrinama, kad ūkio subjektų veiklos patikrinimus atliktų ir teikimus dėl poveikio priemonių, taip pat sprendimų dėl poveikio priemonių taikymo projektus rengtų skirtingi Komisijos administracijos padaliniai.

14. Teikimai dėl poveikio priemonių taikymo parengiami ir pateikiami Komisijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teisės aktų reikalavimų pažeidimo ir (ar) Komisijos sprendimo nesilaikymo fakto nustatymo dienos.

15. Teikime dėl poveikio priemonės taikymo nurodomas nustatytas teisės aktų reikalavimų ar Komisijos sprendimo nevykdymo faktas, pažeidimo padarymo data, jo trukmė, teisės aktų nuostatos, nustatančios atsakomybę už padarytą pažeidimą, siūloma taikyti poveikio priemonė ir motyvai, pagrindžiantys poveikio priemonės taikymo tikslingumą ir proporcingumą.

16. Ūkio subjektui pirmaisiais jo veiklos metais už pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus negali būti taikomos Aprašo 5.3 ir 5.4 papunkčiuose nurodytos poveikio priemonės. Nustačius teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktą, ūkio subjektui nustatomas protingas (paprastai ne trumpesnis kaip vieno mėnesio) terminas pažeidimams ištaisyti.

17. Aprašo 16 punkte nustatyta išlyga netaikyti poveikio priemonių ir nustatyti terminą pažeidimams ištaisyti netaikoma, jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei ar kitų asmenų interesams atsiradimui.

18. Nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktą, kuris vertintinas kaip mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas pagal Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklėse, patvirtintose Komisijos 2016 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. KS-32 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklių patvirtinimo“, nurodytus kriterijus, poveikio priemonės neskiriamos. Jeigu ūkio subjektas per Komisijos nustatytą terminą mažareikšmio teisės aktų reikalavimo pažeidimo nepašalino, šio skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka inicijuojamas poveikio priemonės taikymo procesas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

POVEIKIO PRIEMONĖS TAIKYMO INICIJAVIMAS. TYRIMO PRADŽIA

 

19. Komisija, gavusi Komisijos administracijos parengtą teikimą dėl poveikio priemonės taikymo, artimiausiame Komisijos pasitarime įvertina Komisijos administracijos nustatytą teisės aktų reikalavimų pažeidimo ir (ar) Komisijos sprendimo nevykdymo faktą ir priima protokolinį sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo pagrįstumo ir būtinumo.

20. Komisijos pasitarimo metu Komisijai priėmus protokolinį sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo pagrįstumo ir būtinumo, laikoma, kad pradėtas pažeidimo tyrimas Komisijoje.

21. Ūkio subjektas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 19 punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos informuojamas apie Komisijos nustatytą įtariamą ūkio subjekto veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimą ir (ar) Komisijos sprendimo nevykdymą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PAŽEIDIMO TYRIMAS

 

22. Aprašo 21 punkte nurodytame pranešime pažeidimu įtariamam ūkio subjektui pateikia tyrimo išvadas. Tyrimo išvadose aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma įtariamo pažeidimo esmė, įvardytas galbūt pažeisto įstatymo ar kito teisės akto straipsnis, dalis, punktas ir nurodyta, kokiais įrodymais tai grindžiama, nurodoma taikytina poveikio priemonė ir Aprašo 24 punkte nurodytos ūkio subjekto teisės.  

23. Ūkio subjektas turi teisę įtariamo pažeidimo nagrinėjimo metu susipažinti su Komisijos turima medžiaga, pateikti įrodymus, duoti paaiškinimus raštu ar žodžiu, teikti prašymus. Ūkio subjektui nustatomas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas, skaičiuojamas nuo Aprašo 21 punkte nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos, įrodymams pateikti ir paaiškinimams duoti.

24. Baigus tyrimą, teisės aktų reikalavimų pažeidimu ir (ar) Komisijos sprendimų nevykdymu įtariamam ūkio subjektui sudaroma galimybė susipažinti su tyrimo bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslapčių arba kito ūkio subjekto komercinių paslapčių. Norint susipažinti su dokumentais, kuriuose yra kito ūkio subjekto komercinių paslapčių, būtina gauti ūkio subjekto, su kurio komercines paslaptis sudarančiais dokumentais norima susipažinti, sutikimą.

25. Prieš Komisijai priimant sprendimą dėl teisės aktų reikalavimų pažeidimo ir (ar) Komisijos sprendimo nevykdymo, pažeidimu įtariami asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys turi teisę duoti paaiškinimus ir būti išklausyti Komisijos posėdžio metu. Apie posėdžio vietą ir laiką jiems iš anksto ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas pranešama elektroniniu paštu ir apie tai paskelbiama Komisijos interneto svetainėje. Apie numatomą posėdį Komisija taip pat turi teisę pranešti per visuomenės informavimo priemones.

26. Komisijos posėdžiai, kurių metu išklausomi pažeidimu įtariami asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys, yra vieši. Komisija savo iniciatyva, pažeidimu įtariamų asmenų arba kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali paskelbti posėdį uždarą, jeigu tai būtina siekiant apsaugoti valstybės ar tarnybos paslaptis arba ūkio subjektų komercines paslaptis.

27. Laikoma, kad pažeidimu įtariami asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys buvo išklausyti, kai yra duomenų, kad apie Komisijos posėdžio vietą ir laiką jiems buvo pranešta Aprašo 25 punkte nustatyta tvarka, buvo suteikta galimybė duoti paaiškinimus, susipažinti su tyrimo išvadomis, o pažeidimu įtariamiems asmenims buvo suteikta galimybė susipažinti su tyrimo bylos medžiaga.

28. Komisijos administracijos struktūrinis padalinys, kuriam pavesta teikimų dėl poveikio priemonių ir sprendimų dėl poveikio priemonių taikymo projektų parengimo funkcija, kaupia kiekvieno atliekamo tyrimo bylos medžiagą vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis.

29. Komisija, atlikdama įtariamo pažeidimo tyrimą, nustato ir taikydama poveikio priemones atsižvelgia į:

29.1. pažeidimo ar Komisijos sprendimo nevykdymo pavojingumą;

29.2. pažeidimo ar Komisijos sprendimo nevykdymo trukmę;

29.3. pažeidimo ar Komisijos sprendimo nevykdymo pasekmes;

29.4. atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes.

30. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad transliuotojas, retransliuotojas, kitas asmuo, teikiantis Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjas, padarę teisės aktų reikalavimų pažeidimą ar nevykdantys Komisijos sprendimo, savo noru užkirto kelią žalingiems pažeidimo padariniams, aktyviai bendradarbiavo su Komisija tyrimo metu.

31. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad transliuotojas, retransliuotojas, kitas asmuo, teikiantis Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjas kliudė Komisijai vykdyti tyrimą, slėpė padarytą teisės aktų pažeidimą, tęsė teisės aktų pažeidimą sudarančius veiksmus, nevykdė Komisijos sprendimo.

32. Konkretus Aprašo 5.2 papunktyje nurodytos baudos dydis nustatomas įvertinus aplinkybes, nurodytas Aprašo 29-31 punktuose. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o jeigu yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

33. Komisija sprendimą dėl Aprašo 5 punkte nurodytų poveikio priemonių taikymo priima per 20 darbo dienų nuo tyrimo pradžios.

34. Komisijos administracijos darbuotojas, parengęs Komisijai teikimą dėl poveikio priemonės taikymo, parengia Komisijos sprendimo dėl poveikio priemonės taikymo projektą Lietuvos radijo ir televizijos komisijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2014 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. KS-25 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta Komisijos sprendimų projektų rengimo tvarka ir terminais.

35. Sprendimas dėl poveikio priemonės taikymo grindžiamas tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti bylos nagrinėjimo metu ir su kuriais turėjo galimybę susipažinti ūkio subjektas. Sprendime pateikiami motyvai dėl visų pažeidimo tyrimui reikšmingų aspektų, kuriuos savo paaiškinime ar nagrinėjant žodžiu ūkio subjektas buvo paminėjęs.

36. Kvalifikuojant teisės akto pažeidimą tiksliai nurodoma, koks teisės aktas, jo straipsnis (straipsniai), dalis (dalys), punktas (punktai) pažeistas (pažeisti). Sprendimuose teisės aktai nurodomi pagal teisės aktų hierarchiją.

37. Sprendimai parengiami ir priimami remiantis Komisijos administracijos atlikto ūkio subjekto patikrinimo medžiaga, išanalizavus teisės aktų reikalavimų ir nustatytų faktinių aplinkybių visumą, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatyme nustatytais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo ir kitais viešojo administravimo ir ūkio subjektų veiklos priežiūros principais.

38. Sprendimuose išdėstomi nustatyti objektyvūs duomenys (faktai), nurodomos teisės aktų normos, pagrindžiančios poveikio priemonės taikymo teisėtumą, ir motyvai, kuriais grindžiamas poveikio priemonės taikymo pagrįstumas.

39. Sprendimų projektai surašomi laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir teisinės terminijos.

40. Sprendimai dėl poveikio priemonių taikymo priimami Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka.

41. Su priimtu sprendimu supažindinamas ūkio subjektas ar kitas asmuo, kuriam skirta poveikio priemonė, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo jo įsigaliojimo išsiunčiant jam sprendimo kopiją.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SPRENDIMO APSKUNDIMO TVARKA

 

42. Sprendimas dėl poveikio priemonės, išskyrus Aprašo 5.1 papunktyje numatytą administracinę nuobaudą, taikymo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 30 dienų nuo Komisijos sprendimo įsigaliojimo dienos.

 

IV SKYRIUS

ADMINISTRACINIų nuobaudų skyrimo TVARKA

 

pirmasis skirsnis

bendrosios nuostatos

 

43. Aprašo 5.1 papunktyje nurodytos poveikio priemonės – administracinės nuobaudos –skiriamos vadovaujantis ANK ir šio skyriaus nuostatomis. Kitos Aprašo nuostatos administracinių nuobaudų skyrimo teisenai taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ANK ir šio skyriaus nuostatoms.

44. Administracinių nusižengimų teisenos pradžia laikomas Aprašo 19 punkte nurodyto Komisijos sprendimo priėmimas. 

45. Komisijos pirmininko įgalioti Komisijos administracijos darbuotojai, turintys teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas, administracinio nusižengimo protokolą ar nutarimą dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, surašo ir suveda į Administracinių nusižengimų registrą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 34 punkte nurodyto Komisijos sprendimo, kuris administracinių nuobaudų taikymo atveju įforminamas Komisijos posėdžio protokole, priėmimo dienos. 

46Jeigu į administracinio nusižengimo protokolą buvo įrašytas administracinis nurodymas, protokolą surašęs Komisijos administracijos darbuotojas kontroliuoja jo vykdymą.

47.  Administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui per ANK 610 straipsnio 1 dalyje nurodytus terminus sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas ir administracinio nusižengimo teisena pasibaigia.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLO, NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO, KAI PROTOKOLAS NESURAŠOMAS, IR NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE PILDYMAS

 

48. Administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, surašo Komisijos pirmininko įgalioti Komisijos administracijos darbuotojai.

49. Aprašo 51.1 papunktyje nurodytų administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėja Komisija.

50. Administracinių nusižengimų protokolai, nutarimai dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, ir nutarimai administracinių nusižengimų bylose pildomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis formomis ir jų pildymo taisyklėmis.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PROTOKOLO PERDAVIMAS KOMISIJAI

 

51. Jeigu į administracinio nusižengimo protokolą nebuvo surašytas administracinis nurodymas, administracinio nusižengimo protokolą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo surašymo dienos, arba jeigu į administracinio nusižengimo protokolą administracinis nurodymas buvo surašytas, tačiau jis nebuvo įvykdytas per ANK 610 straipsnio 1 dalyje nurodytus terminus, per 5 darbo dienas nuo termino administraciniam nurodymui įvykdyti pabaigos, administracinio nusižengimo protokolą surašęs Komisijos administracijos darbuotojas perduoda:

51.1. Komisijai dėl ANK 79 straipsnio 5 dalyje, 124 straipsnio 1 dalyje, 146 straipsnio 1 dalyje, 2261 straipsnyje, 477 straipsnio 1 dalyje, 477 straipsnio 3 dalyje, 477 straipsnio 5 dalyje  ir 548 straipsnio 3 dalyje nurodytų administracinių nusižengimų;

51.2. teismui dėl ANK 79 straipsnio 6 dalyje, 124 straipsnio 2 dalyje, 146 straipsnio 2 dalyje, 477 straipsnio 2 dalyje, 477 straipsnio 4 dalyje, 477 straipsnio 6 dalyje, 548 straipsnio 4 dalyje numatytų administracinių nusižengimų ir dėl ANK 505 ir 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų.

 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOS NAGRINĖJIMAS

 

52. Administracinių nusižengimų bylos pagal administracinio nusižengimo padarymo vietą Komisijoje nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, į bylos nagrinėjimą nekviečiant administracinių nusižengimų bylų teisenoje dalyvaujančių asmenų.

53. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymu bylos nagrinėjimas vyksta žodinio proceso tvarka. Apie tai Komisija praneša administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims. Prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pradžios. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir nukentėjusysis neatvyksta į žodinį bylos nagrinėjimą, byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimui žodinio proceso tvarka mutatis mutandis taikomos ANK XXXV skyriaus nuostatos, reglamentuojančios administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme.

54. Jeigu paaiškinimai nebuvo pateikti administracinio nusižengimo tyrimo metu arba Komisija, gavusi protokolą ir kitą su administracinio nusižengimo byla susijusią medžiagą nusprendžia, kad paaiškinimai yra nepakankami ir būtina juos papildyti, registruotu paštu išsiunčia administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir nukentėjusiajam prašymus pateikti paaiškinimus ir (ar) parodymus dėl administracinio nusižengimo ir kitų, su juo susijusių, aplinkybių paaiškinimo. Prireikus, prašymas pateikti paaiškinimus ir (ar) parodymus, eksperto išvada ir (ar) specialisto paaiškinimas pateikiamas ir liudytojams, ekspertams ir (ar) specialistams. Šiame punkte nurodyti paaiškinimai ir (ar) parodymai turi būti pateikti Komisijai per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo išsiuntimo dienos. Paaiškinimų ir (ar) parodymų nepateikimas laiku neužkerta kelio nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

55. Ruošdamasi nagrinėti administracinio nusižengimo bylą iš esmės, Komisija:

55.1. patikrina, ar administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas priskiriamas Komisijos kompetencijai. Jeigu administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas nepriskirtas Komisijos kompetencijai, Komisija nedelsiant ją perduoda kompetentingai institucijai;

55.2. patikrina, ar teisingai surašytas protokolas ir kita su administracinio nusižengimo byla susijusi medžiaga;

55.3. patikrina, ar nėra ANK 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių administracinio nusižengimo teisena negalima;

55.4. nustato, ar reikalinga į administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo posėdį iškviesti specialistą, ekspertą ir (ar) liudytojus;

55.5. nustato administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo posėdžio datą ir valandą ir užtikrina, kad administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims būtų išsiųsti pranešimai;

55.6. nustačiusi, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nebuvo išaiškintos jo procesinės teisės ir pareigos, išsiunčia pranešimą, kuriame išaiškinamos šios teisės ir pareigos;

55.7. nustačiusi, kad byloje trūksta įrodymų, dėl kurių būtų galima priimti pagrįstą nutarimą, išreikalauja konkrečius papildomus įrodymus, kuriuos asmenys turi pateikti per Komisijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų, nuo Komisijos prašymo gavimo dienos;

55.8. nustato, ar administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, nukentėjusiojo, jų atstovų pagal įstatymą, advokatų ar kitų įgaliotųjų atstovų prašymai ir (ar) nušalinimai yra tenkintini ar atmestini.

56. Komisijos administracijos darbuotojas, surašęs administracinio nusižengimo protokolą, parengia ir ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Komisijos posėdžio, kuriame bus atliekamas pasirengimas administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimui, pateikia Komisijai pažymą, kurioje pateiktas Aprašo 55 punkte nurodytų aplinkybių vertinimas.

57. Komisija, nustačiusi ANK 591 straipsnyje numatytų aplinkybių egzistavimą, nutraukia administracinio nusižengimo teiseną, priimdama nutarimą.

58.  Komisija, nagrinėdama bylą, privalo nustatyti:

58.1. ar buvo padarytas administracinis nusižengimas;

58.2. ar asmuo kaltas jo padarymu ir ar trauktinas administracinėn atsakomybėn;

58.3. ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių;

58.4. ar nėra ANK 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių;

58.5. ar padarytas turtinis nuostolis;

58.6. kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

59.  Komisija, nagrinėdama administracinio nusižengimo bylą, turi teisę pakeisti nuorodą į ANK straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, kuriame nustatyta atsakomybė už atitinkamą nusižengimą, jeigu protokole nurodyta administracinio nusižengimo esmė yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant ANK straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, kuriame nustatyta atsakomybė už padarytą administracinį nusižengimą.

60. Kiekvienas žodinis bylos nagrinėjimas fiksuojamas, naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas. Įrašai saugomi skaitmeninėse laikmenose ir saugomi kartu su kitais procesiniais dokumentais.

61. Administracinių nusižengimų bylas Komisija išnagrinėja per 20 darbo dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o kai surašomas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu, – per dvidešimt darbo dienų nuo ANK 610 straipsnio 1 dalyje nurodytų terminų pabaigos. Tais atvejais, kai asmeniui siunčiamas Aprašo 54 punkte nurodytas prašymas, administracinio nusižengimo byla išnagrinėjama per dvidešimt darbo dienų nuo Aprašo 54 punkte nurodyto termino pabaigos.

62Išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą ir vadovaudamasi ANK 619 straipsniu, Komisija priima vieną iš šių nutarimų:

62.1. skirti administracinę nuobaudą;

62.2. nutraukti administracinio nusižengimo teiseną;

62.3. motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitai institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, ar teismui.

63. Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytą minimalios ir maksimalios baudos vidurkį, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra vien atsakomybę lengvinančių aplinkybių, numatytų ANK 35 straipsnyje, ir kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių aplinkybių, skiriama ne didesnė negu vidurkis bauda. Kai yra vien atsakomybę sunkinančių aplinkybių, numatytų ANK 36 straipsnyje, ir kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, skiriama ne mažesnė negu vidurkis bauda. Esant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taip pat kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių ir bloginančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą. Baudos dydžio mažinimas ar didinimas turi būti motyvuojamas nutarime.

64. Komisija, atsižvelgdama į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Komisija kiekvieną savo sprendimą privalo motyvuoti. Komisijos sprendimą sankcionuoja apylinkės teismo teisėjas. Sankcijos negavus, nutarimo dalis dėl administracinės nuobaudos sušvelninimo ar neskyrimo neįsigalioja, todėl turi būti vykdoma pirmoji nutarimo rezoliucinė dalis dėl administracinės nuobaudos paskyrimo.

65. Nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo teiseną gali būti priimamas, kai yra bent viena ANK 591 straipsnyje ir 592 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių:

65.1. padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių;

65.2. priešingą teisei veiką padarė jaunesnis negu šešiolikos metų asmuo;

65.3. padaręs priešingą teisei veiką asmuo yra nepakaltinamas;

65.4. yra ANK IV skyriuje nurodyta aplinkybė;

65.5. priimamas amnestijos aktas, kuriuo panaikinamas administracinės nuobaudos skyrimas;

65.6. panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas;

65.7. iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pasibaigia ANK 39 straipsnyje nurodytas administracinės nuobaudos skyrimo terminas;

65.8. dėl to paties fakto administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui yra priimtas teismo ar ne teismo tvarka institucijos (pareigūno) nutarimas skirti administracinę nuobaudą arba yra įvykdytas administracinis nurodymas, arba nepanaikintas nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo teiseną, arba dėl to nusižengimo pradėtas ikiteisminis tyrimas;

65.9. mirė asmuo, kuriam buvo pradėta administracinio nusižengimo teisena;

65.10. nustačius, kad padaryta veika turi nusikalstamos veikos požymių, ir iš ikiteisminio tyrimo institucijos ar prokuroro gavus pranešimą apie ikiteisminio tyrimo pradžią.

66. Nutarimas administracinėje byloje paskelbiamas tą pačią Komisijos posėdžio dieną, o sudėtingų bylų atvejais – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos posėdžio dienos, pranešant nutarimo paskelbimo laiką.

67. Išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą žodinio proceso tvarka, nutarimo rezoliucinė dalis paskelbiama žodžiu, taip pat trumpai išdėstomi sprendimo motyvai. Administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui ir nukentėjusiajam išduodamos nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašai). Jeigu šie asmenys nedalyvavo skelbiant nutarimą, nutarimo kopijos (nuorašai) jiems išsiunčiamos registruotu paštu per 3 darbo dienas nuo nutarimo paskelbimo dienos.

68. Rašytinio proceso tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašai) per 3 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos registruotu paštu išsiunčiamos ar išduodamos asmeniui, dėl kurio priimtas nutarimas, ir nukentėjusiajam.

69. ANK 573 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais nutarimas administracinio nusižengimo byloje siunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis.

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimas

ir vykdymas

 

70.  Nutarimą administracinio nusižengimo byloje gali apskųsti asmuo, kurio atžvilgiu jis priimtas, taip pat nukentėjusysis.

71.  Komisijos nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti apskųstas apylinkės teismui pagal ANK 622 straipsnyje nustatytas taisykles. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti apylinkės teismas.

72.  Komisija, priėmusi nutarimą administracinio nusižengimo byloje, nepažeisdama ANK 622 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino, gali visiškai ar iš dalies sutikti su skundu dėl Komisijos priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, panaikinti skundžiamą nutarimą ir, netaikydama ANK 616 straipsnyje nurodytų procedūrų, priimti naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje. Komisijai priėmus naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje, Aprašo 71 punkte nustatytas apskundimo terminas skaičiuojamas nuo naujo nutarimo priėmimo dienos. Apskundus naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje, Komisija negali priimti kito naujo nutarimo ir privalo ANK 622 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka skundą dėl Komisijos priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kartu su bylos medžiaga persiųsti apylinkės teismui.

73. Komisijos nutarimai turi būti vykdomi suėjus jų apskundimo terminui. Apskundus nutarimą, jis turi būti vykdomas įsiteisėjus teismo nutarčiai, jei šis nutarimas nebuvo panaikintas.

74.  Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą – ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

75.  Nutarimas skirti baudą turi būti priverstinai įvykdomas, pasibaigus Aprašo 74 punkte nustatytam terminui jį geruoju įvykdyti.

76. Jeigu administracinį nusižengimą padaręs asmuo nesumoka baudos per nustatytą baudos sumokėjimo terminą, Komisija siunčia šį nutarimą antstoliui vykdyti.

77. Tuo atveju, kai priimami keli nutarimai skirti administracines nuobaudas vienam asmeniui, kiekvienas nutarimas vykdomas atskirai.

78. Nutarimą skirti administracinę nuobaudą priėmusi Komisija nutarimo vykdymą nutraukia savo nutarimu šiais atvejais:

78.1. kai paaiškėja, kad priešingą teisei veiką padarė nepakaltinamas asmuo;

78.2. kai panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas;

78.3. kai miršta asmuo, dėl kurio priimtas nutarimas.

79. Nutrauktas nutarimo administracinėje byloje vykdymo procesas gali būti pradėtas iš naujo tik tuo atveju, kai paaiškėja, kad Aprašo 78.1–78.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių buvimas buvo konstatuotas klaidingai.

80. Aprašo 78.2–78.3 papunkčiuose nurodytais atvejais administracinės nuobaudos vykdymas, kai vykdomieji veiksmai buvo pradėti, nutraukiamas toje dalyje, kuri yra likusi neįvykdyta.

81. Negali būti vykdomas nutarimas skirti administracinę nuobaudą, kuris nebuvo perduotas vykdyti per tris mėnesius nuo priėmimo dienos, išskyrus ANK 676 straipsnyje nurodytus atvejus.

82. Jeigu nutarimas skirti administracinę nuobaudą yra apskųstas, Aprašo 74 punkte nurodyto termino eiga sustabdoma iki skundo išnagrinėjimo. Pagal ANK 675 straipsnio 3 dalį išdėsčius nutarimu paskirtos baudos mokėjimą, Aprašo 74 punkte nurodyto termino eiga sustabdoma iki išdėstymo termino pabaigos.

 

V SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

83. Ūkio subjektas, kurio atžvilgiu pradėtas poveikio priemonės taikymo procesas Komisijoje, turi teisę:

83.1. susipažinti su sprendimo dėl poveikio priemonės priėmimo metu nagrinėtais dokumentais ir kita informacija;

83.2. pateikti Komisijai papildomą informaciją ir duoti paaiškinimus;

83.3. dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje;

83.4. pateikti nuomonę dėl sprendimo priėmimo procedūrų;

83.5. gauti sprendimo dėl poveikio priemonės skyrimo kopiją;

83.6. įstatymų nustatyta tvarka apskųsti Komisijos priimtą sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo;

83.7. turėti atstovą, veikiantį ūkio subjekto vardu.

84. Ūkio subjektas privalo sąžiningai naudotis jam suteiktomis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

85. Komisijos sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta jo vykdymo vėlesnė data.

 

 

___________________