LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3D-914

„Dėl PaGALBOS UŽ ĮSIGYTUS ŪKINIUS GYVŪNUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. 3D-477

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“, ir 10.3 papunktį išdėstau taip:

10.3. pareiškėjui išduotą (-us) mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto (-ų), kurio (-ių) formos patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją (-as), tais atvejais, kai buvo privaloma mėginius imti pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                    Andrius Palionis