LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. RUGPJŪČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-929 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO     

 

 

2020 m. liepos 14 d. Nr. V-1059

Vilnius

 

 

 

 

Pa k e i č i u 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų bendruosius profesinio mokymo planus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-929 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“, ir 6.1 papunktį išdėstau taip:

 

6.1. Mokslo metų ir mokymo proceso pradžia (išskyrus Lietuvos policijos mokyklą) yra 2020 m. rugsėjo 1 d.,  Lietuvos policijos mokykloje – 2020 m. rugsėjo 28 d.;“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius