Zenklas_j

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2020 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKYMO NR. (1.1E)-1V-312 „DĖL PRAŠYMŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 30 d. Nr. (1.1E)-1V-448

Vilnius

 

Vadovaudamasis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“, 501 punktu:

1. P a k e i č i u Prašymo dėl transporto priemonės registravimo paslaugos suteikimo formą ir šio prašymo užpildymui naudojamus klasifikatorius, patvirtintus valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. (1.1E)-1V-312 „Dėl prašymų formų patvirtinimo“ ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama):

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                         Dalius Prevelis

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

2020 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. (1.1E)-1V-312

(Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

2020 m. spalio 30  d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-448 redakcija)

 

Zenklas_j

PRAŠYMAS Nr.[1]

[2]

DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS

 

REGISTRAVIMO PASLAUGOS SUTEIKIMO

 

 


 

Data ir laikas:[3]                                                                       VĮ „Regitra“ padalinio pavadinimas:[4]                               Prašymą pildžiusio darbuotojo vardas ir pavardė:[5]                                                                                                                                          


 


Valstybinis registracijos numeris ir (arba) identifikavimo numeris:[7]                                                                                                    


 

Vardas, pavardė arba pavadinimas:[8]                                                                                                                                                               

Asmens kodas (gimimo data) arba juridinio asmens kodas, arba mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas:[9]                                               


 

Vardas, pavardė:[10]                                                                             Asmens kodas (gimimo data):[11]                                                        

 

Telefono numeris:[12]                                                                           Elektroninio pašto adresas:[13]                                                             


 


 

 


 

Sutinku, kad nesant galimybei pasirinkti pageidaujamo valstybinio registracijos numerio, jis būtų skirtas iš eilės[16]                                                             

Sutinku gauti informacinius pranešimus[17]                                                                                                                                                         

 

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tik tokiais tikslais ir tokia apimtimi, kurie būtini tinkamai suteikti prašomą (-as) paslaugą (-as) [18]                                                                                                                                                                                                                         

 

Privalomų muitinės procedūrų taikymo atveju, patvirtinu, kad registruojamos transporto priemonės privalomos muitinės procedūros (išleidimo į laisvą apyvartą) yra atliktos ir žinau, kad jų atlikimas gali būti patikrintas kompetentingų institucijų.[19]

 

Patvirtinu, kad mano prašyme pateikti duomenys, informacija yra teisingi ir kad esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 513 straipsnyje „Duomenų, žinant, kad jie melagingi, pateikimas kelių transporto priemones ir kelių transporto priemonių vairuotojus registruojančioms įstaigoms“, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnyje „Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“, 304 straipsnyje „Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą“ ir 3061 straipsnyje “Transporto priemonės identifikavimo numerių suklastojimas, neteisėtas sunaikinimas ar pakeitimas“ numatyta atsakomybe[20]

 

Pareiškėjo vardas, pavardė ir parašas[21]                                                                                                                                                              

 

Išnašų paaiškinimų lentelė

 

Išnašos numeris

Paaiškinimas

1.

Automatinėmis priemonėmis generuojamas prašymo registracijos numeris.

2.

Brūkšniniame kode nurodytas prašymo registracijos numeris.

3.

Prašymo pateikimo data (YYYY-MM-DD) ir laikas (HH:MM).

4.

VĮ „Regitra“ padalinio, kuriame užpildytas prašymas, duomens pavadinimas ir VĮ „Regitra“ padalinio pavadinimas iš VĮ „Regitra“ padalinių pavadinimų klasifikatoriaus.

Kai prašymas užpildomas programinėmis priemonėmis, VĮ „Regitra“ padalinio pavadinimo duomenys nerašomi.

5.

Prašymą pildžiusio darbuotojo duomens pavadinimas ir vardas, pavardė iš VĮ „Regitra“ darbuotojų sąrašo.

Kai prašymas užpildomas programinėmis priemonėmis, prašymą pildžiusio darbuotojo duomenys nerašomi.

6.

Pareiškėjo pasirinktos paslaugos pavadinimas iš paslaugų klasifikatoriaus.

Kai pareiškėjas pasirenka 1 arba 2 paslaugą, privalu pasirinkti ir transporto priemonės registracijos tipą iš transporto priemonės registracijos tipų klasifikatoriaus.

Pasirinkto transporto priemonės registracijos tipo pavadinimas įrašomas šalia pareiškėjo pasirinktos paslaugos pavadinimo.

6 paslaugos pavadinimas visada įrašomas.

7.

Duomens pavadinimas ir valstybinis registracijos numeris ir (arba) identifikavimo numeris.

Kai įrašomas vienas Lietuvos Respublikoje įregistruotos transporto priemonės duomuo, antrasis duomuo ir jo pavadinimas įrašomi programinėmis priemonėmis.

8.

Kai paslaugos gavėjas yra fizinis asmuo, įrašomas duomens pavadinimas ir vardas, pavardė.

Kai paslaugos gavėjas yra juridinis asmuo, įrašomas duomens pavadinimas ir juridinio asmens pavadinimas.

9.

Kai paslaugos gavėjas yra fizinis asmuo, įrašomas duomens pavadinimas ir asmens kodas arba gimimo data (kai asmens kodas Lietuvos Respublikoje nesuteiktas).

Kai paslaugos gavėjas yra juridinis asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos ūkio subjektas, įrašomas duomens pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas (kai juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikoje nesuteiktas).

10.

Prašymą teikiančio asmens duomens pavadinimas ir vardas, pavardė.

11.

Prašymą teikiančio asmens duomens pavadinimas ir asmens kodas arba gimimo data (kai asmens kodas Lietuvos Respublikoje nesuteiktas).

12.

Prašymą teikiančio asmens kontaktinio duomens pavadinimas ir telefono numeris.

13.

Prašymą teikiančio asmens kontaktinio duomens pavadinimas ir elektroninio pašto adresas.

14.

Pareiškėjo pasirinkto valstybinio registracijos numerio pasirinkimo būdo pavadinimas iš valstybinio registracijos numerio pasirinkimo duomenų klasifikatoriaus.

15.

Prie prašymo pridedamo dokumento pavadinimas iš dokumentų klasifikatoriaus, dokumento sudarymo (išdavimo) data (YYYY-MM-DD) (kai yra nurodyta), dokumento numeris (kai yra nurodytas), dokumento sudarymo (išdavimo) valstybės kodas (kai yra nurodyta valstybė).

Kai iš dokumentų klasifikatoriaus pasirenkamas dokumento pavadinimas iš transporto priemonės valdymo dokumentų grupės, papildomai įrašomas transporto priemonės kainos (vertės) duomens pavadinimas, suma skaičiais ir valiutos kodas (kai yra nurodyti).

16.

Visais atvejais rašomas sutikimas.

17.

Sutikimas rašomas, kai pareiškėjas sutinka gauti informacinius pranešimus.

18.

Visais atvejais rašomas sutikimas.

19.

Visais atvejais rašomas patvirtinimas.

20.

Visais atvejais rašomas patvirtinimas.

21.

Prašymą teikiančio asmens duomens pavadinimas ir vieta įrašyti vardą, pavardę bei pasirašyti.

 

 

 

 

 

1. Paslaugų klasifikatoriaus lentelė

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

1.

Transporto priemonės įregistravimas

2.

Įregistruotos transporto priemonės duomenų keitimas

3.

Transporto priemonės išregistravimas

4.

Pažymos išdavimas

5.

Klaidingų duomenų taisymas

6.

Patikrinimas, ar privalu mokėti motorinių transporto priemonių registracijos mokestį ir, jei privalu, jo apskaičiavimas

 

 

2. Transporto priemonių registracijos tipų klasifikatoriaus lentelė

 

Eil. Nr.

Transporto priemonės registracijos tipas

1.

Įprastos transporto priemonės registracija

2.

Sportinės transporto priemonės registracija

3.

Diplomato valdomos transporto priemonės registracija

4.

Iš trečiosios šalies bent 3 metus ten gyvenusio asmens įvežtos transporto priemonės registracija

5.

Transporto priemonės prototipo registracija

6.

Istorinės transporto priemonės registracija

7.

Civilinei saugai, priešgaisrinei apsaugai ar viešajai tvarkai užtikrinti skirtos transporto priemonės registracija

8.

Transporto priemonės, kurią ketinama naudoti kaip taksi automobilį, registracija

9.

Galingojo keturračio registracija

10.

Elektromobilio registracija

11.

Iš LR išvežamos transporto priemonės laikina registracija

 

 

3. Valstybinio registracijos numerio pasirinkimo duomenų klasifikatoriaus lentelė

 

Eil. Nr.

Valstybinio registracijos numerio pasirinkimo būdo pavadinimas

1.

Skirti iš eilės

2.

Leisti pasirinkti iš VĮ „Regitra“ padalinyje esančių

3.

Skirti mano turimus, rezervuotus arba saugomus

4.

Nekeisti

 

 

4. Dokumentų klasifikatoriaus lentelė

 

Dokumentų grupės pavadinimas

Dokumento pavadinimas

1. Atstovavimo dokumentai

1.1. Juridinio asmens išduotas įgaliojimas

1.2. Notarine tvarka patvirtintas įgaliojimas

1.3. Atstovavimo sutartis

1.4. Nepilnamečio vardu išreikšta tėvų ar globėjų (rūpintojų) valia raštu

2. Transporto priemonės kilmės ir patvirtinimo dokumentai

2.1. Atitikties liudijimas

2.2. Individualaus patvirtinimo liudijimas

2.3. Transporto priemonės registracijos liudijimas

2.4. Transporto priemonės registracijos liudijimo I dalis

2.5. Transporto priemonės registracijos liudijimo II dalis

2.6. Galingojo keturračio registracijos liudijimas

2.7. Transporto priemonės laikinos registracijos liudijimas

2.8. Nacionalinio transporto priemonių registro duomenų išrašas

2.9. Registracijos ar kitas dokumentas, liudijantis transporto priemonės registraciją ar eksploataciją kilmės šalyje

2.10. Techninės ekspertizės pažyma

2.11. Įrangos sumontavimo pažyma

3. Transporto priemonės valdymo dokumentai

3.1. Sutartis (pirkimo-pardavimo, mainų, dovanojimo)

3.2. Sąskaita (mokėjimą patvirtinantis dokumentas)

3.3. Lizingo sutarties pabaigos aktas (pažyma)

3.4. Paveldėjimo teisės liudijimas

3.5. Nuosavybės teisės liudijimas

3.6. Aukcione parduoto turto perdavimo aktas

3.7. Teismo ar kitos teisėsaugos institucijos sprendimas (nutarimas)

3.8. Juridinio asmens reorganizavimo dokumentas

3.9. Pagaminimo deklaracija

3.10. Transporto priemonės registravimo dokumentas (savo turto įvežimo į LR atveju)

3.11. Valdymo teisę patvirtinantis dokumentas (nuomos, panaudos ar kitas panašaus pobūdžio dokumentas)

3.12. Paaiškinimas apie transporto priemonės valdymo dokumento nepateikimo priežastis

4. Papildomi dokumentai

4.1. Muitinės procedūrų atlikimą patvirtinantis dokumentas

4.2. Techninės apžiūros dokumentas (išduotas EEE šalyje)

4.3. Gyvenamosios vietos adresą patvirtinantis dokumentas

4.4. Dokumentas, įrodantis, kad asmuo yra gyvenęs ne mažiau kaip tris metus transporto priemonės kilmės šalyje

4.5. Dokumentas, patvirtinantis, kad transporto priemonė skirta sportui

4.6. Prašymas dėl transporto priemonės registravimo, patvirtintas URM

4.7. Prašymas ar sutikimas (registruoti sutuoktinio vardu, skirti registracijos numerį kitam asmeniui ir kt.)

4.8. Transporto priemonės gamintojo pažyma dėl duomenų teikimo

4.9. ENTP sunaikinimo pažymėjimas

4.10. Paaiškinimas apie ENTP sunaikinimo pažymėjimo nepateikimo priežastis