LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V(E)-7 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS IŠ MINKŠTOJO ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO METODINIŲ NURODYMŲ MN MAS 15 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 5 d. Nr. V-49

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinius nurodymus MN MAS 15, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V(E)-7 „Dėl Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN MAS 15 patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu 18 lentelę ir ją išdėstau taip:

18 lentelė. Stambiosios mineralinės medžiagos (> 2 mm) kiekio atskirosios vertės ir jų aritmetinio vidurkio leistinieji nuokrypiai masės (%)

Bandymų rezultatų skaičius

1

2

3–9

≥ 10

SAb

± 9,0

± 6,8

± 5,5

± 4,5

SA

± 8,0

± 6,1

± 5,0

± 4,1“

 

2.       Pakeičiu 19 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

19 lentelė. Stambiausios mineralinės medžiagos kiekio atskirosios vertės ir jų aritmetinio vidurkio leistinieji nuokrypiai masės (%)

Bandymų rezultatų skaičius

1

2

3–9

≥ 10

SAb

± 8,0

± 6,1

± 5,0

± 4,1

SA

± 5,0

± 4,0

± 3,4

± 2,9“

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                               Vitalijus Andrejevas