LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 27 d. Nr. D1-619

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą ir II skyriaus dvyliktojo skirsnio 6 punkto lentelės 6 pastraipą išdėstau taip:

P.N.013

„Parengti dokumentai, skirti informacinei sistemai „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ modernizuoti“

Skaičius

0

6

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą ir 13.5 papunktį išdėstau taip:

 


 

 

 

„13.5

P.N.013

Parengti dokumentai, skirti informacinei sistemai „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ modernizuoti

Skaičius

Informacinė sistema „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“) (sistemos nuostatai, patvirtinti aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-350 ,,Dėl Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) nuostatų patvirtinimo“)

 

DokumentasLietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio arba fizinio asmens veiklos procese bet kokiu būdu, forma ir bet kokioje laikmenoje užfiksuota informacija, įskaitant registrų, valstybės ir kitų informacinių sistemų duomenis (šaltinis: Terminų bankas http://www.vlkk.lt/)

Automatiškai apskaičiuoja-mas

Parengti dokumentai, skirti IS „AIVIKS“ modernizuoti:

1. investicijų projektas;

2. plėtros ir vystymo planas;

3. duomenų tvarkytojo ir duomenų teikėjų veiklos modelis;

4. nuostatai;

5. duomenų saugos nuostatai;

6.specifikaci-ja.

 

Pirminiai šaltiniai: priėmimo–perdavimo aktai

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas priėmimo–perdavimo aktas

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

Aplinkos ministras                     Simonas Gentvilas