LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO 2017 M. BIRŽELIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-141 „DĖL DALYVAVIMO PROJEKTO „LIETUVOS MOKSLO TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS – MTEP RYŠIŲ PLĖTOJIMAS (LINO LT)“ VEIKLOSE APRAŠO PATVirtinimo PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 31 d. Nr. V-70

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-141 (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-113 redakcija) patvirtintą Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ veiklose aprašą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                           Romas Baronas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-70

 

DALYVAVIMO PROJEKTO „LIETUVOS MOKSLO TARPTAUTIŠKUMO

DIDINIMAS – MTEP RYŠIŲ PLĖTOJIMAS (LINO LT)“ VEIKLOSE APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ veiklose aprašas (toliau – Aprašas) numato dalyvaujančių projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (toliau – LINO projektas), kurio kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-0001, veiklose išlaidų kompensavimo iš projekto lėšų sąlygas ir tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Bendroji misija – grupės tyrėjų ir (ar) mokslo vadybininkų išvyka (vizitas) į renginį, atitinkantį Aprašo 2.3 papunktyje ir 2.5 papunktyje nustatytus reikalavimus ar kitą LINO projekto tikslus atitinkantį renginį užsienyje;

2.2. Mokslo vadybininkas – tai Lietuvos aukštosios mokyklos, valstybinio mokslinio tyrimų instituto ar kito viešojo sektoriaus subjekto, veikiančio mokslo ir (ar) studijų srityje, darbuotojas, kuris organizuoja institucijos dalyvavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir inovacijų priemonėse, rengia projektų paraiškas bei administruoja projektus, vykdo atvirai prieinamų MTEP išteklių vartotojų paiešką, organizuoja šiems vartotojams paslaugų suteikimą bei vykdo kitas pagal pareigybės aprašymą jam nustatytas funkcijas, susijusias su žinių ir technologijų perdavimu bei MTEP rezultatų komercinimu;

2.3. Mokslo vadybininko vizitas – mokslo vadybininko išvyka į tarptautines MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) programas vykdančią arba administruojančią užsienio instituciją ar mokslo įstaigą, nuolat laiminčią tarptautinių mokslinių tyrimų projektų konkursus, skirta stiprinti jo gebėjimus MTEPI administravimo srityje;

2.4. Tyrėjas – Lietuvos aukštosios mokyklos ar valstybinio mokslinių tyrimų instituto mokslininkas ar kitas tyrėjas, taip, kaip jo sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme;

2.5. Tyrėjo išvyka – tikslinis Lietuvos tyrėjo vizitas užsienyje dalyvauti tarptautinių projekto partnerių paieškos renginiuose ir (ar) konsultuotis tarptautinių kvietimų gauti MTEPI paramą klausimais, ir (ar) aptarti bendradarbiavimo galimybes su potencialiais MTEPI užsienio partneriais;

2.6. Pareiškėjas – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis paraišką arba prašymą, siekiant gauti išlaidų apmokėjimą LINO projekto lėšomis;

2.7. Užsienio partnerio vizitas – galimo užsienio partnerio mokslininko vizitas į Lietuvos aukštąją mokyklą ar valstybinį mokslinių tyrimų institutą susipažinti su Lietuvos tyrėjais ir (ar) aukštosios mokyklos ar mokslinio tyrimo instituto techninėmis galimybėmis (laboratorijomis, mokslo centrais ir pan.), skatinant glaudesnį Lietuvos ir užsienio tyrėjų bendradarbiavimą bei Lietuvos mokslo tarptautiškumą.

3. LINO projektą vykdo Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba).

4. LINO projekto tikslas – Lietuvos mokslo tarptautiškumo skatinimas, didinant Lietuvos tyrėjų ir mokslo vadybininkų gebėjimus dalyvauti tarptautinėse programose bei plėtojant tarptautinius ryšius ir įkuriant Lietuvos MTEPI ryšių ir kompetencijos biurą.

5. Pagal Aprašą projektų dalyviais yra laikomi Lietuvos mokslo vadybininkai ir tyrėjai, dalyvaujantys projektų veiklose. 

6. Pagal LINO projektą finansuojamos veiklos:

6.1. tyrėjų, kaip jie apibrėžti Aprašo 2.4 papunktyje, išvykos. Finansuojama iki 7 kalendorinių dienų tyrėjo išvyka;

6.2. mokslo vadybininkų, kaip jie apibrėžti Aprašo 2.2 papunktyje, vizitai. Finansuojama iki 4 kalendorinių dienų mokslo vadybininko išvyka;

6.3. užsienio partnerių vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir valstybinius mokslinių tyrimų institutus (toliau – Priimančioji institucija). Finansuojamas iki 3 kalendorinių dienų užsienio partnerio vizitas;

6.4. tyrėjų ir (ar) mokslo vadybininkų, kaip jie apibrėžti 2.2 ir 2.4 papunkčiuose, bendrosios misijos. Finansuojama bendrųjų misijų trukmė nustatyta Aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose. 

7. Pagal Aprašą remiamų veiklų tinkami pareiškėjai yra:

7.1. pagal Aprašo 6.1 papunktyje nurodytą veiklą – tyrėjai;

7.2. pagal Aprašo 6.2 papunktyje nurodytą veiklą – mokslo vadybininkai;

7.3. pagal Aprašo 6.3 papunktyje nurodytą veiklą – Lietuvos aukštosios mokyklos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, įtraukti į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

8. Lėšos neskiriamos toms veikloms, kurios finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų, jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ IR PRAŠYMŲ TEIKIMAS

 

9. Dalyvių atrankos organizuojamos skelbiant kvietimus teikti paraiškas arba prašymus, išskyrus atvejus, kai organizuojamos bendrosios misijos. Paraiškos arba prašymai teikiami pagal Aprašo 1-3 priedus. Konkrečiame kvietime gali būti nurodyta, jog turi būti pateikta papildoma, Aprašo 1-3 prieduose nenumatyta, informacija.

10. Kvietimą teikti paraiškas (prašymus) Taryba skelbia savo internetiniame tinklapyje www.lmt.lt ir LINO projekto internetiniame tinklapyje www.lino.lmt.lt.

11. Kvietime teikti paraiškas (prašymus) nurodomas paraiškų (prašymų) teikimo būdas, kvietimo tipas (nuolatinis arba ribotas), paraiškų (prašymų) pateikimo terminas, paraiškų vertinimo bei sprendimų dėl paraiškų (prašymų) finansavimo priėmimo terminas ir kita informacija.

12. Kvietimas gali būti skelbiamas nuolatinis (kai paraiškos (prašymai) teikiami nuolat, o vertinimas atliekamas per tam tikrą, kvietime nustatytą, terminą) arba ribotas (kai paraiškos (prašymai) teikiami iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino, o vertinimas vyksta paraiškų (prašymų) pateikimo terminui pasibaigus).

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ IR PRAŠYMŲ VERTINIMAS BEI ATRANKA

 

13. Paraiškų ir prašymų vertinimą ir atranką atlieka Tarybos pirmininko įsakymu sudaryta darbo grupė (toliau – Darbo grupė). Darbo grupę sudaro ne mažiau kaip 3 (trys) nariai.

14. Atliekant paraiškų (prašymų) vertinimą pareiškėjai neturi būti diskriminuojami dėl lyties, kilmės, socialinės padėties, rasės, tautybės, tikėjimo, pažiūrų ir kt.

15. Tais atvejais, kai vertinimui reikia specialių tam tikros srities žinių, darbo grupė gali pasitelkti ekspertus, turinčius reikiamą kvalifikaciją bei galinčius pareikšti nuomonę dėl paraiškos (prašymo) atitikties atrankos kriterijams. Darbo grupės posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių ir tarp jų grupės vadovas (arba vadovo pavaduotojas). Posėdžiui pirmininkauja vadovas, jei jo nėra – vadovo pavaduotojas.

16. Darbo grupės posėdyje sprendimai priimami bendru sutarimu. Jei susitarti nepavyksta, balsuojama. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių darbo grupės narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, galutinį sprendimą lemia posėdžio pirmininko balsas.

17. Paraiškos (prašymo) vertinimo metu Darbo grupė gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus.

18. Darbo grupė įvertina kiekvieną pateiktą paraišką (prašymą) ir teikia siūlymą Tarybos pirmininkui dėl finansavimo skyrimo (neskyrimo).

19. Darbo grupė, vertindama paraiškas tyrėjų išvykoms remti, vadovaujasi šiais atrankos kriterijais:

19.1. išvykos tikslų pagrįstumas (didžiausias galimas kriterijaus balas – 10);

19.2. numatomų rezultatų reikšmė (didžiausias galimas kriterijaus balas – 10).

20. Darbo grupė, vertindama paraiškas mokslo vadybininkų vizitams remti, vadovaujasi šiais atrankos kriterijais:

20.1. vizito tikslų pagrįstumas (didžiausias galimas kriterijaus balas – 10);

20.2. numatomų rezultatų reikšmė (didžiausias galimas kriterijaus balas – 10).

21. Darbo grupė, vertindama prašymus dėl užsienio partnerių vizito išlaidų apmokėjimo, vadovaujasi šiais atrankos kriterijais:

21.1. vizito tikslų pagrįstumas (didžiausias galimas kriterijaus balas – 10);

21.2. numatomų rezultatų reikšmė (didžiausias galimas kriterijaus balas – 10).

22. Darbo grupė, vertindama paraiškas tyrėjų išvykoms remti, pildo Paraiškos dėl tyrėjo išvykos išlaidų kompensavimo vertinimo formą (forma nustatyta Aprašo 4 priede), vertindama paraiškas mokslo vadybininkų vizitams remti pildo Paraiškos dėl mokslo vadybininko vizito išlaidų kompensavimo vertinimo formą (forma nustatyta Aprašo 5 priede), vertindama prašymus dėl užsienio partnerių vizito išlaidų apmokėjimo pildo Prašymo dėl galimo užsienio partnerio vizito išlaidų apmokėjimo vertinimo formą (forma nustatyta Aprašo 6 priede).

23. Paraiškų (prašymų), pateiktų finansuoti pagal atitinkamą, Aprašo 6.1-6.3 papunkčiuose nurodytą veiklą, atranką laimi paraiškos (prašymai) surinkusios didesnę, bet ne mažiau kaip 8, balų sumą ir kurioms finansuoti užtenka lėšų.

24. Darbo grupės siūlymas dėl paraiškos (prašymo) finansavimo tvirtinamas Tarybos pirmininko įsakymu. Priėmus sprendimą dėl paraiškos (prašymo) finansavimo, per 10 darbo dienų, bet ne mažiau kaip 3 darbo dienos iki numatytos išvykos (vizito) pradžios, išskyrus atvejus, kai išvyka (vizitas) įvyko iki sprendimo dėl paraiškos (prašymo) finansavimo priėmimo, sudaroma išvykos (vizito) sutartis.

25. Dėl Aprašo 6.1 papunktyje ir 6.2 papunktyje nurodytų veiklų finansavimo sudaromos trišalės Tarybos, pareiškėjo bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijos (ar kito viešojo sektoriaus subjekto, kuriame dirba mokslo vadybininkas) sutartys. Dėl Aprašo 6.3 papunktyje nurodytos veiklos finansavimo sudaromos dvišalės Tarybos ir Priimančiosios institucijos sutartys. Finansavimo sutarčių formos tvirtinamos Tarybos pirmininko įsakymu.

26. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl paraiškos (prašymo) finansavimo pareiškėjai informuojami elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

IV SKYRIUS

BENDRŲJŲ MISIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 

27. Bendrosios misijos organizuojamos be atrankų, LINO projekto darbuotojams pagal renginio tematiką ir pobūdį teikiant siūlymus Lietuvos aukštosioms mokykloms ir valstybiniams mokslinių tyrimų institutams, įtrauktiems į Švietimo ir mokslo institucijų registrą (toliau – siūlymas), vykti šių institucijų tyrėjams ir (ar) mokslo vadybininkams į renginius, atitinkančius Aprašo 2.3 punkte ir 2.5 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. Siūlyme nurodomas renginys, renginio data ir vieta, renginio aprašymas, kita būtina su renginiu susijusi informacija, galimų teikti tyrėjų ar mokslo vadybininkų skaičius, siūlymo galiojimo terminas.

28. Lietuvos aukštosios mokyklos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai sudaro tyrėjų ir (ar) mokslo vadybininkų, teikiamų dalyvauti pasiūlytame renginyje, sąrašus (toliau – dalyvių sąrašai) ir teikia juos Tarybai. Dalyvių sąrašuose nurodoma: dalyvių vardai, pavardės, mokslo laipsnis, pareigos, kontaktiniai duomenys, išvykos pradžia ir pabaiga, kiekvieno dalyvio prašomų skirti lėšų rūšys ir numatomi vizito rezultatai.

29. Pasibaigus siūlymo galiojimo terminui, darbo grupė, sudaryta Aprašo 13 punkto nustatyta tvarka, įvertina ar dalyvių sąrašuose nurodyta visa, vadovaujantis Aprašo 28 punktu, reikalaujama pateikti informacija, ar numatomi vizito rezultatai atitinka renginio tematiką ir pobūdį, ar prašomų skirti lėšų rūšys atitinka tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimus, nustatytus Aprašo V skyriuje. 

30. Darbo grupei atlikus pateiktų dalyvių sąrašų vertinimą, LINO projekto darbuotojai sudaro bendrosios misijos dalyvių sąrašą iš Lietuvos aukštųjų mokyklų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų pateiktų dalyvių sąrašų. Bendrosios misijos dalyviais gali būti tik LINO projekto tikslinės grupės nariai – tyrėjai ir (arba) mokslo vadybininkai. Sudarant bendrosios misijos dalyvių sąrašą dalyviai neturi būti diskriminuojami dėl lyties, kilmės, socialinės padėties, rasės, tautybės, tikėjimo, pažiūrų ir kt.

31. Bendrosios misijos dalyvių sąraše nurodoma: renginys, renginio data ir vieta, dalyvių institucija (-jos), dalyvių vardai, pavardės, mokslo laipsnis, pareigos, kontaktiniai duomenys, išvykos pradžia ir pabaiga, numatomi vizito rezultatai, siūlomos skirti išvykai (vizitui) lėšos. Bendrosios misijos dalyvių sąrašas tvirtinamas Tarybos pirmininko įsakymu.

32. Per 10 darbo dienų nuo bendrosios misijos dalyvių sąrašo patvirtinimo, bet ne mažiau kaip 3 darbo dienos iki išvykos (vizito) pradžios, sudaromos išvykos (vizito) sutartys.

33. Dėl išvykų į bendrąsias misijas finansavimo sudaromos trišalės Tarybos, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos (ar kito viešojo sektoriaus subjekto, kuriame dirba tyrėjas ar mokslo vadybininkas), bei tyrėjo ar mokslo vadybininko sutartys. Finansavimo sutarties forma tvirtinama Tarybos pirmininko įsakymu.

 

V SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ REIKALAVIMAI

 

34. Pagal Aprašą kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su dalyvavimu projekte. Vykdant veiklas kompensuojamos šios patirtos dalyvio išlaidos:

34.1. kelionės į užsienio valstybę (ar į Lietuvą) ir iš jos visų rūšių transporto priemonėmis, (išskyrus lengvuosius automobilius taksi);

34.2. kelionės išlaidos iš/į oro uostą (uostą, stotį) sutartyje dėl finansavimo nurodytomis kelionės dienomis, taip pat dienomis, kai kelionė dėl objektyvių priežasčių negalėjo pasibaigti sutartyje numatytomis kelionės dienomis, įskaitant tuos atvejus, kai iš kelionės užsienyje grįžtama po vidurnakčio (vykdant visas Aprašo 6 punkte nurodytas veiklas); kitos vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos (vykdant Aprašo 6.1, 6.2 ir 6.4 papunkčiuose nurodytas veiklas);

34.3. dienpinigiai (vykdant Aprašo 6.1, 6.2 ir 6.4 papunkčiuose nurodytas veiklas);

34.4. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos užsienyje (vykdant Aprašo 6.1, 6.2 ir 6.4 papunkčiuose nurodytas veiklas);

34.5. registravimosi renginyje mokesčio išlaidos, neviršijančios 700 Eur (vykdant Aprašo 6.1, 6.2. ir 6.4 papunkčiuose nurodytas išvykas).

341. Vykdant Aprašo 6.3 papunktyje nurodytą veiklą apmokamos ekonominės klasės apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos.

35. Aprašo 34.1 – 34.4 papunkčiuose nurodytos išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 patvirtinta Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita.

36. Kvietime teikti paraiškas (prašymus) gali būti nurodyta, kad finansuojama tik dalis Aprašo 34 punkte nurodytų išlaidų.

37. Kvietime gali būti numatyta, jog pagal Aprašą kompensuojamos išvykų (vizitų), įvykusių ankščiau nei buvo paskelbtas kvietimas, išlaidos.

38. Pagal Aprašą kompensuojami tik ekonominės klasės bilietai (lėktuvo, traukinio, autobuso, kt.) ir ekonominės klasės apgyvendinimo (patalpų nuomos) paslaugos (ne aukštesnės klasės kaip 4 žvaigždučių viešbutis).

39. Apgyvendinimo išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių vienetų ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus (įvairios papildomos asmeninės paslaugos), pagal Aprašą nekompensuojamos.

40. Pagal Aprašą kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios yra pagrįstos ir kurių apmokėjimas yra įrodytas apskaitos dokumentais, turinčiais visus privalomus rekvizitus, nustatytus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje, ir tvarkomais šio įstatymo nustatyta tvarka. Išlaidas ir jų apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai nurodyti Aprašo 11 priede.

41. Taryba išlaidas, nurodytas Aprašo 34 punkte, apmoka pagal pateiktą finansinę lėšų panaudojimo ataskaitą (ataskaitos forma nustatyta Aprašo 10 priede).

42. Projekto dalyviai tyrėjai ir mokslo vadybininkai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo grįžimo iš išvykos (vizito) dienos Tarybai teikia dalykinę ataskaitą ir finansinę lėšų panaudojimo ataskaitą užpildytas atitinkamai pagal Aprašo 7-8 prieduose nustatytas ataskaitų formas. Užsienio partnerio vizito dalykinę ataskaitą, užpildytą pagal Aprašo 9 priede nustatytą formą, ir finansinę lėšų panaudojimo ataskaitą teikia už vizitą atsakingas Priimančiosios institucijos darbuotojas.

43. Jei išvyka (vizitas) įvyko iki sprendimo dėl paraiškos (prašymo) finansavimo priėmimo, Aprašo 42 punkte nurodyti dokumentai pateikiami per 10 darbo dienų nuo vizito (išvykos) sutarties pasirašymo dienos.

44.  Aprašo 42 punkte nurodytus dokumentus vertina Darbo grupė ir tvirtina Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo. Taryba kompensuoja išlaidas per 60 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų patvirtinimo ir išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti dienos.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Visi dokumentai, susiję su paraiškų (prašymų) vertinimu, dalyvių sąrašų sudarymu saugomi Tarybos nustatyta tvarka.

46. Darbo grupė atsako už savalaikį ir objektyvų paraiškų (prašymų), dalyvių sąrašų bei ataskaitų vertinimo organizavimą.

47. Pareiškėjas, teikdamas paraišką (prašymą), patvirtina, kad sutinka, jog paraiškoje (prašyme) nurodyta informacija gali būti viešinama, išskyrus duomenis, kurių negalima viešinti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Dalyvavimo projekto „Lietuvos

mokslo tarptautiškumo didinimas –

MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“

veiklose aprašo

1 priedas

 

 

PARAIŠKA Nr. ........ (įrašo Lietuvos mokslo taryba)
DĖL TYRĖJO IŠVYKOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

 

 

(Pildymo data)

 

 

1. Pareiškėjo duomenys

1.1.Vardas

 

1.2. Pavardė

 

1.3. Pareiškėjo mokslo laipsnis (jei yra)

 

1.4. El. pašto adresas

Nurodomas paraišką teikiančio pareiškėjo elektroninio pašto adresas.

1.5. Telefonas

Nurodomas pareiškėjo telefono numeris.

1.6. Adresas korespondencijai

Nurodomas pareiškėjo adresas, skirtas susirašinėti. 

 

1.7. Pareiškėjo mokslo ir studijų institucija

Nurodomas Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kuri išvykos finansavimo atveju bus finansavimo sutarties šalis, pavadinimas.

 

1.8. Mokslinių tyrimų sritis ir kryptis (-ys)

 

1.9. Pareiškėjo mokslinė kompetencija

Aprašoma tyrėjo mokslinė kompetencija, moksliniai pasiekimai.

2.Informacija apie planuojamą išvyką

2.1. Renginio ar institucijos, į kurią vykstama pavadinimas

Nurodomas renginio, institucijos, institucijos filialo pilnas pavadinimas.

 

2.2. Renginio ar institucijos internetinė nuoroda (jei yra)

 

2.3. Išvykos vieta

2.3.1. Vietovė (miestas)

 

2.3.2. Valstybė

 

2.4. Išvykos pradžios data

Nurodoma konkreti išvykos pradžios data (metai, mėnuo, diena).

2.5. Išvykos pabaigos data

Nurodoma konkreti išvykos pabaigos data (metai, mėnuo, diena).

2.6. Renginio organizatorius

Jei planuojama vykti ne į renginį, netaikoma.

2.7. Dalyvavimo išvykoje  tikslai ir jų pagrįstumas (pasirinkti tinkamus variantus, juos aprašyti ir pagrįsti)

·     Konsultacijos su tarptautinių MTEPI srities iniciatyvų sričių kuratoriais dėl bendradarbiavimo inicijavimo ir (ar) vykdymo, ir (ar) projektų paraiškų rengimo ir pateikimo, ir (ar) konkretaus kvietimo reikalavimų

 

Jei pasirinktas šis tikslas, pateikiamas jo aprašymas.

·     Dalyvavimas informacinėse dienose, skirtose pristatyti svarbiausius kvietimo reikalavimus ir (ar) informaciją apie paraiškų parengimą, ir (ar) pateikti gerąją paraiškų rengimo praktiką ir pan.

 

Jei pasirinktas šis tikslas, pateikiamas jo aprašymas.

·     Dalyvavimas projekto partnerių paieškos renginiuose

 

Jei pasirinktas šis tikslas, pateikiamas jo aprašymas.

·     Galimo bendradarbiavimo tarptautinėse MTEPI programose aptarimas su potencialiais užsienio partneriais

Jei pasirinktas šis tikslas, pateikiamas jo aprašymas.

2.8. Numatomi rezultatai (pasirinkti tinkamus variantus ir aprašyti)

·     Pristatyta projekto idėja paskelbtam kvietimui

Jei pasirinktas šis rezultatas, pateikiamas jo aprašymas.

·     Pristatyta projekto idėja, tinkama būsimiems kvietimams

Jei pasirinktas šis rezultatas, pateikiamas jo aprašymas.

·     Užmegzti bendro pobūdžio kontaktai

Jei pasirinktas šis rezultatas, pateikiamas jo aprašymas.

·     Sutarta dėl konkretaus bendradarbiavimo

Jei pasirinktas šis rezultatas, pateikiamas jo aprašymas.

·     Sutarta dėl dalyvavimo rengiant paraišką

Jei pasirinktas šis rezultatas, pateikiamas jo aprašymas.

·     Aptartos konkretaus kvietimo sąlygos

Jei pasirinktas šis rezultatas, pateikiamas jo aprašymas.

·     Įgyta gerosios dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose patirties

Jei pasirinktas šis rezultatas, pateikiamas jo aprašymas.

·     Kiti rezultatai

Jei pasirenkama – nurodomas planuojamas rezultatas ir jis aprašomas.

 

 

3. Išvykos biudžetas

3.1. Prašomos skirti lėšos, iš viso

.......Eur

 

3.2. Išlaidų detalizavimas:

3.2.1. Kelionės į užsienio šalį ir atgal išlaidos

Žymima, jeigu prašoma skirti

.......Eur

 

3.2.2. Vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos

Žymima, jeigu prašoma skirti

.......Eur

 

3.2.3. Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos

Žymima, jeigu prašoma skirti

.......Eur

 

3.2.4. Dienpinigiai

Žymima, jeigu prašoma skirti

.......Eur

 

3.2.5. Registracijos mokestis

Žymima, jeigu prašoma skirti

.......Eur

 

3.3. Kiti finansavimo šaltiniai, jei tokie yra

Nurodomas finansavimo šaltinio pavadinimas (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto, pareiškėjo lėšos ir pan.), lėšų suma.

 

4. Paraiškos priedų sąrašas (pateikiama jei yra):

1.

Kvietimas

2.

Registracija

3.

Renginio programa

4.

Kiti priedai

 

Pareiškėjo deklaracija

 

Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Taryboje.

 

Sutinku, kad gavus finansavimą, informacija apie mano pateiktą paraišką, skirta finansavimo lėšų suma ir informacija apie išvykos rezultatus gali būti skelbiama viešai (jeigu skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams).

 

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

 

 

 

Pareiškėjas                                                   ..................                                   ..................................................

(Parašas)                                     (Vardas, pavardė)

 

 

Dalyvavimo projekto „Lietuvos

mokslo tarptautiškumo didinimas –

MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“

veiklose aprašo

2 priedas

 

PARAIŠKA Nr. ........ (įrašo Lietuvos mokslo taryba)
DĖL MOKSLO VADYBININKO VIZITO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

(Pildymo data)

 

 

1. Pareiškėjo duomenys

1.1.Vardas

 

1.2. Pavardė

 

1.3. El. pašto adresas

Nurodomas paraišką teikiančio pareiškėjo elektroninio pašto adresas.

1.4. Telefonas

Nurodomas pareiškėjo telefono numeris.

1.5. Adresas korespondencijai

Nurodomas pareiškėjo adresas, skirtas susirašinėti.

1.6. Pareiškėjo mokslo ir studijų institucija

Nurodomas Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kurioje pareiškėjas įgyvendina savo kaip mokslo vadybininko funkcijas, pavadinimas.

1.7. Pareiškėjo pareigos ir pagrindinės darbo funkcijos

Nurodomi pareiškėjo vykdomų pareigų pavadinimas ir pagrindinės darbo funkcijos.

2.Informacija apie planuojamą vizitą

2.1. Institucijos, į kurią vykstama, pavadinimas

Nurodomas institucijos, institucijos filialo visas pavadinimas.

2.2. Vizito vieta

2.2.1.Vietovė (miestas)

 

2.2.2.Valstybė

 

2.3. Institucijos tinklalapio internetinė nuoroda

 

2.4. Vizito pradžios data

Nurodoma konkreti vizito pradžios data (metai, mėnuo, diena).

2.5. Vizito pabaigos data

Nurodoma konkreti vizito pabaigos data (metai, mėnuo, diena).

2.6. Vizito tikslai ir jų pagrįstumas

Aprašomi ir pagrindžiami vizito tikslai (iki 1500 spaudos ženklų).

2.7. Numatomi vizito rezultatai (pasirinkti tinkamus variantus ir aprašyti)

·     Susipažinta su dalyvavimo tarptautinėje MTEPI programoje taisyklėmis, naujovėmis ar aktualijomis

Jei pasirinktas šis rezultatas, pateikiamas jo aprašymas.

·     Susipažinta su dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose gerąja praktika (kaip ruošiamasi dalyvauti konkursuose, kaip vykdoma partnerių paieška, kokios priemonės naudojamos siekiant kuo labiau padėti tyrėjams sėkmingai dalyvauti tarptautinėje mokslo erdvėje ir kt.)

Jei pasirinktas šis rezultatas, pateikiamas jo aprašymas.

·      Kiti rezultatai

Jei pasirenkama – nurodomas planuojamas rezultatas ir jis aprašomas.

3. Vizito biudžetas

3.1. Prašomos skirti lėšos, iš viso

.......Eur

 

3.2.Išlaidų detalizavimas:

3.2.1. Kelionės į užsienio šalį ir atgal išlaidos

Žymima, jeigu prašoma skirti

.......Eur

 

3.2.2. Vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos

Žymima, jeigu prašoma skirti

.......Eur

 

3.2.3. Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos

Žymima, jeigu prašoma skirti

.......Eur

 

3.2.4. Dienpinigiai

Žymima, jeigu prašoma skirti

.......Eur

 

3.3. Kiti finansavimo šaltiniai, jei tokie yra

Nurodomas finansavimo šaltinio pavadinimas (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto, pareiškėjo lėšos ir pan.), lėšų suma.

 

4. Paraiškos priedų sąrašas (pateikiama jei yra):

1.

Kvietimas

2.

Kiti priedai

 

Pareiškėjo deklaracija

 

Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Taryboje.

 

Sutinku, kad gavus finansavimą, informacija apie mano pateiktą paraišką, skirta finansavimo lėšų suma ir informacija apie vizito rezultatus gali būti skelbiama viešai (jeigu skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams).

 

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

 

 

 

Pareiškėjas                                                   ..................                                   ..................................................

(Parašas)                                 (Vardas, pavardė)

 

 

Dalyvavimo projekto „Lietuvos

mokslo tarptautiškumo didinimas –

MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“

veiklose aprašo

3 priedas

 

PRAŠYMAS Nr. ........ (įrašo Lietuvos mokslo taryba)
DĖL GALIMO UŽSIENIO PARTNERIO VIZITO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO

 

(Pildymo data)

 

1. Pareiškėjo duomenys

1.1. Priimančiosios institucijos pavadinimas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens pavadinimas.

2. Duomenys apie atsakingą už vizitą institucijos darbuotoją

2.1. Vardas

 

2.2. Pavardė

 

2.3. El. pašto adresas

Nurodomas atsakingo darbuotojo elektroninio pašto adresas.

2.4. Telefonas

Nurodomas atsakingo darbuotojo telefono numeris.

2.5. Adresas korespondencijai

Nurodomas atsakingo darbuotojo darbovietės adresas, skirtas susirašinėti.

3. Duomenys apie atvykstantį mokslininką ir vizitą

3.1. Vardas

 

3.2. Pavardė

 

3.3. Mokslo laipsnis

 

3.4. Institucija, kurioje mokslininkas dirba

3.4.1.Pavadinimas

 

3.4.2.Vietovė (miestas)

 

3.4.3.Valstybė

 

3.5. Mokslinių tyrimų sritis ir kryptis (-ys)

 

3.6. Mokslinė kompetencija

Aprašoma atvykstančio mokslininko mokslinė kompetencija, moksliniai pasiekimai.

3.7. Numatomo vizito pradžios ir pabaigos data

Nurodoma atvykimo į Lietuvą ir išvykimo iš Lietuvos data (metai, mėnuo, diena).

3.8. Apgyvendinimo Lietuvoje pradžios ir pabaigos data

Nurodoma tiksli apgyvendinimo Lietuvoje pradžios ir pabaigos data (metai, mėnuo, diena).

3.9. Vizito pagrindimas

Aprašomas numatomo vizito pobūdis, tikslai, pateikiamas jų pagrindimas (iki 1500 spaudos ženklų).

3.10. Numatomi rezultatai

Aprašomi numatomi vizito rezultatai, jų nauda ir reikšmė tolimesnei Lietuvos tyrėjų veiklai, nurodant, kaip tai prisidės prie tyrėjų tarpinstitucinio, tarptautinio bendradarbiavimo bei tyrėjų konkurencingumo.

4. Vizito biudžetas

4.1. Prašomos skirti lėšos, iš viso

.......Eur

 

4.2. Išlaidų detalizavimas:

4.2.1. Kelionės į Lietuvą ir atgal išlaidos

Žymima, jeigu prašoma skirti

.......Eur

 

4.2.2. Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos

Žymima, jeigu prašoma skirti

.......Eur

 

4.3. Kiti finansavimo šaltiniai, jei tokie yra

Nurodomas finansavimo šaltinio pavadinimas (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto, pareiškėjo lėšos ir pan.), lėšų suma.

 

4. Paraiškos priedų sąrašas (pateikiama jei yra):

1.

Sutikimas atvykti

2.

Kiti priedai

 

Institucijos deklaracija

 

Sutinkame, kad prašyme pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Taryboje.

 

Sutinkame, kad gavus finansavimą, informacija apie pateiktą prašymą, skirta finansavimo lėšų suma ir informacija apie vizito rezultatus gali būti skelbiama viešai (jeigu skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams).

 

Patvirtiname, kad visa šiame prašyme ir prie jo pridedamuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

 

 

...................................................                                           ............................                            ..................................  

(Atsakingo už vizitą asmens pareigos)                                              (Parašas)                               (Vardas, pavardė)

 

 

 

Dalyvavimo projekto „Lietuvos

mokslo tarptautiškumo didinimas –

MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“

veiklose aprašo

4 priedas

 

PARAIŠKOS DĖL TYRĖJO IŠVYKOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO VERTINIMO FORMA

 

 

 

(Pildymo data)

 

 

 

Paraiškos reg. Nr.

 

Pareiškėjo vardas, pavardė

 

Pareiškėjo institucija

 

 

I.          Ar paraiška atitinka kvietimo sąlygas?

   TAIP

   NE

 

Jei „NE“, paaiškinkite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. Vertinimas pagal atrankos kriterijus

 

Eil. Nr.

Atrankos kriterijai

Skiriamas balas ir vertinimo komentaras

1.

Išvykos tikslų pagrįstumas (didžiausias galimas balas – 10)

 

2.

Numatomų rezultatų reikšmė (didžiausias galimas balas – 10)

 

Iš viso:

 

 

Išvada:

Skirti finansavimą/neskirti finansavimo (išbraukti netinkamą).

 

Darbo grupė:

 

Pareigos                                                       ..................                                   ..................................................

(Parašas)                                     (Vardas, pavardė)

 

 

Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo

tarptautiškumo didinimas – MTEP

ryšių plėtojimas (LINO LT)“ veiklose aprašo

5 priedas

 

 

PARAIŠKOS DĖL MOKSLO VADYBININKO VIZITO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO VERTINIMO FORMA

 

 

 

(Pildymo data)

 

 

 

Paraiškos reg. Nr.

 

Pareiškėjo vardas, pavardė

 

Pareiškėjo institucija

 

 

 

I. Ar paraiška atitinka kvietimo sąlygas?

   TAIP

   NE

 

Jei „NE“, paaiškinkite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. Vertinimas pagal atrankos kriterijus

 

 

Eil. Nr.

Atrankos kriterijai

Skiriamas balas ir vertinimo komentaras

1.

Vizito tikslų pagrįstumas (didžiausias galimas balas – 10)

 

2.

Numatomų rezultatų reikšmė (didžiausias galimas balas – 10)

 

Iš viso:

 

 

Išvada:

Skirti finansavimą/neskirti finansavimo (išbraukti netinkamą).

 

Darbo grupė:

 

Pareigos                                                       ..................                                   ..................................................

(Parašas)                                  (Vardas, pavardė)

 

 

Dalyvavimo projekto „Lietuvos

mokslo tarptautiškumo didinimas

– MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“

veiklose aprašo

6 priedas

 

PRAŠYMO DĖL GALIMO UŽSIENIO PARTNERIO VIZITO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO VERTINIMO FORMA

 

(Pildymo data)

 

Informacija apie pareiškėją:

 

Paraiškos reg. Nr.

 

Institucijos pavadinimas

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

I. Ar paraiška atitinka kvietimo sąlygas?

   TAIP

   NE

 

Jei „NE“, paaiškinkite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. Vertinimas pagal atrankos kriterijus

 

Eil. Nr.

Atrankos kriterijai

Skiriamas balas ir vertinimo komentaras

1.

Vizito tikslų pagrįstumas (didžiausias galimas balas – 10)

 

2.

Numatomų rezultatų reikšmė (didžiausias galimas balas – 10)

 

Iš viso:

 

 

Išvada:

Skirti finansavimą/neskirti finansavimo (išbraukti netinkamą).

 

Darbo grupė:

 

Pareigos                                                       ..................                                   ..................................................

(Parašas)                                    (Vardas, pavardė)

 

 

Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo

tarptautiškumo didinimas  – MTEP ryšių

plėtojimas (LINO LT)“ veiklose aprašo

7 priedas

 

TYRĖJO IŠVYKOS DALYKINĖ ATASKAITA

 

(Pildymo data)

 

Tyrėjo vardas, pavardė

 

Tyrėjo institucija

 

Renginio ar institucijos, į kurią vykstama  pavadinimas

 

Renginio vieta ar institucijos adresas ir išvykos laikas

 

Sutarties data ir Nr.

 

 

 

Ar išvykos metu buvo pasikeitimų, nesutampančių su paraiškoje pateikta informacija? (Jeigu taip – juos aprašyti)

 

   TAIP

Aprašymas

 

 

   NE

 

 

PASIEKTI REZULTATAI

Pasirinkti tinkamus variantus ir aprašyti.

1.         Pristatyta projekto idėja esamam/būsimam kvietimui

Aprašomas pasiektas rezultatas – trumpai aprašoma projekto idėja, paskelbto/būsimo kvietimo numeris, pagal kurį pristatyta projekto idėja, nurodomi galimi partneriai (jeigu yra).

 

2.         Užmegzti bendro pobūdžio kontaktai

Aprašomas pasiektas rezultatas - nurodoma:

·    konkretūs užmegzti kontaktai su galimais užsienio partneriais (universitetais, verslo įmonėmis ar kitomis institucijomis).

 

3.         Sutarta dėl konkretaus bendradarbiavimo

Aprašomas pasiektas rezultatas, nurodant ir aprašant sudarytą susitarimą dėl tarptautinio bendradarbiavimo.

 

4.         Sutarta dėl dalyvavimo rengiant paraišką

Aprašomas pasiektas rezultatas nurodant būsimos paraiškos pavadinimą, kvietimą, pagal kurį teikiama paraiška, konsorciumo narių skaičių. 

 

5.         Aptartos konkretaus kvietimo sąlygos

Aprašomas pasiektas rezultatas nurodant kvietimo numerį(-ius), kurių kvietimo sąlygas aptartos.

 

6.         Įgyta gerosios dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose patirties

Aprašomas pasiektas rezultatas.

 

7.         Kiti rezultatai

Aprašomas (-i) pasiektas(-i) rezultatas(-ai).

 

 

 

POVEIKIS, SKLAIDA IR TĘSTINUMAS

Aprašoma, kokia plėtra ir ilgalaikis poveikis numatomi Jums ar Jūsų institucijai po šios išvykos (iki 400 spaudos ženklų).

 

 

Patvirtinu, kad visa ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga.

 

 

Dalyvis                                                        ..................                                   ..................................................

(Parašas)                           (Vardas, pavardė)

 

 

Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo

tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių

plėtojimas (LINO LT)“ veiklose aprašo

8 priedas

 

MOKSLO VADYBININKO VIZITO DALYKINĖ ATASKAITA

 

(Pildymo data)

 

Mokslo vadybininko vardas, pavardė

 

Mokslo vadybininko institucija

 

Vizito vieta (institucija)

 

Vizito pradžios ir pabaigos datos

 

Sutarties data ir Nr.

 

 

Ar vizito metu buvo pasikeitimų, nesutampančių su paraiškoje pateikta informacija? (Jeigu taip – juos aprašyti)

 

   TAIP

Aprašymas

 

 

   NE

 

 

PASIEKTI REZULTATAI

 

1.  Susipažinta su dalyvavimo tarptautinėje MTEPI programoje taisyklėmis, naujovėmis ar aktualijomis

Aprašomas pasiektas rezultatas.

 

2.  Susipažinta su dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose gerąja praktika (kaip ruošiamasi dalyvauti konkursuose, kaip vykdoma partnerių paieška, kokios priemonės naudojamos siekiant kuo labiau padėti tyrėjams sėkmingai dalyvauti tarptautinėje mokslo erdvėje ir kt.)

Aprašomas pasiektas rezultatas.

 

3.  Kiti rezultatai

Aprašomas (-i) pasiektas(-i) rezultatas(-ai).

 

 

POVEIKIS, SKLAIDA IR TĘSTINUMAS

Aprašoma, kokia plėtra ir ilgalaikis poveikis numatomi Jums ar Jūsų institucijai po šio vizito (iki 400 spaudos ženklų).

 

Patvirtinu, kad visa ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga.

 

Dalyvis                                                        ..................                                   ........................................

(Parašas)                   (Vardas, pavardė)

 

 

Dalyvavimo projekto „Lietuvos

mokslo tarptautiškumo didinimas –

MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“

veiklose aprašo

9 priedas

 

UŽSIENIO PARTNERIO VIZITO DALYKINĖ ATASKAITA

 

(Pildymo data)

 

Atsakingo už vizitą institucijos darbuotojo vardas ir pavardė

 

Atvykusio mokslininko vardas ir pavardė

 

Vizito vieta (institucija)

 

Vizito pradžios ir pabaigos datos

 

Sutarties data ir Nr.

 

 

Ar išvykos metu buvo pasikeitimų, nesutampančių su paraiškoje pateikta informacija? (Jeigu taip – juos aprašyti)

 

   TAIP

Aprašymas

 

 

   NE

 

PASIEKTI REZULTATAI:

Aprašomi vizito rezultatai: ar buvo pasiektas susitarimas dėl bendradarbiavimo (jei taip – koks), kokie kontaktai užmegzti, su kokiomis institucijos techninėmis galimybės vykdyti MTEPI veiklą užsienio mokslininkas buvo supažindintas ir kt.

 

 

 

POVEIKIS, SKLAIDA IR TĘSTINUMAS

Aprašoma, kokia plėtra ir ilgalaikis poveikis numatomi Jūsų institucijai ar konkretiems institucijos tyrėjams po šio vizito (iki 400 spaudos ženklų.

 

Patvirtinu, kad visa ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga.

 

...................................................                                         ............................                                ..................................  

(Priimančiosios institucijos vadovo arba

jo įgalioto asmens pareigos)                                                (Parašas)                                              (Vardas, pavardė)

 

 

Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo

tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių

plėtojimas (LINO LT)“ veiklose aprašo

10 priedas

 

FINANSINĖ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

...........................

(Data)

 

Mokslo ir studijų institucijos pavadinimas

 

Asmens, kurio išvyka/vizitas buvo finansuota, vardas, pavardė

 

Sutarties su Lietuvos mokslo taryba numeris, data

 

Išvykos/vizito pradžios data

 

Išvykos/vizito pabaigos data

 

Skirta lėšų, Eur

 

Panaudota lėšų, Eur

 

 

Išlaidų pavadinimas (galimos išlaidos, kurios buvo numatytos paraiškoje/prašyme)

Panaudota, Eur

Nurodomi išlaidas ir jų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, jų data ir Nr.

1.

Kelionės į užsienį (ar į Lietuvą) ir atgal išlaidos

 

 

2.

Vietinių kelionių užsienyje išlaidos

 

 

3.

Dienpinigiai

 

 

4.

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos

 

 

5.

Registravimosi renginyje mokestis

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

PASTABOS: (pildoma, jei daromas keitimas tarp išlaidų eilučių)

 

Patvirtiname, jog patirtos lėšos nėra kompensuotos iš kitų šaltinių.

 

PRIDEDAMA. Institucijos įsakymas dėl išvykos/vizito.

 

Institucijos vadovas                .............................                   .............................................................

(Parašas)                                    (Vardas, pavardė)

 

 

Institucijos vyriausiasis finansininkas             ....................  ...........................................................

(Parašas)                     (Vardas, pavardė)

 

 

Dalyvavimo projekto „Lietuvos

mokslo tarptautiškumo didinimas –

MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“

veiklose aprašo

11 priedas

 

IŠLAIDAS IR JŲ APMOKĖJIMĄ PAGRINDŽIANTYS DOKUMENTAI

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Pagrindžiantys dokumentai

1.

Transporto išlaidos (kelionės į užsienio šalį (ar į Lietuvą) ir atgal bei vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos)

Bilietų pirkimo sąskaitos faktūros, kelionės bilietai, laivo bilietai (jeigu jų kaštai neviršija tokios pat kelionės ekonominės klasės lėktuvo bilietų kainos), lėktuvų įlipimo bilietai (angl. boarding passes), apmokėjimo dokumentai. Keliaujant lėktuvu, autobusu ar traukiniu, kompensuojami tik ekonominės klasės bilietai.

Transporto priemonė turi būti pasirenkama užtikrinant ekonomiškiausią keliavimo būdą.

Jei vykstama nuosavu ar nuomojamu automobiliu, – automobilio nuomos ar panaudos sutartis, perdavimo–priėmimo aktas, techninio paso kopija, kelionės lapai, kuro sąskaitos faktūros, apmokėjimo dokumentai, automobilio gamintojo rekomenduojamos kuro sunaudojimo normos.

2.

Dienpinigiai

Įsakymai dėl komandiruotės, apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

3.

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos

Kvitai, sąskaitos faktūros, apmokėjimo dokumentai.

 

Viešbučių ar kitų nakvynės įstaigų dokumentuose (sąskaitose) turi būti nurodomas nakvojusių asmenų ir nakvotų naktų skaičius, datos, įkainiai.

4.

Dalyvio registracijos mokestis

Kvitai, sąskaitos faktūros, apmokėjimo dokumentai.