KV zenklas 2cm

 

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS DRAUDŽIAMOSE ARBA RIBOJAMOSE ZONOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 18 d. Nr. V-70

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“, 51 punktu:

1.  T v i r t i n u  Leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. V-1055 „Dėl Leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Lietuvos kariuomenės vadas                                                             gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kariuomenės vado

2016 m. sausio 18 d.

įsakymu Nr. V-70

 

LEIDIMŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS DRAUDŽIAMOSE ARBA RIBOJAMOSE ZONOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose  išdavimo sąlygas ir tvarką.

2.   Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau − Oro erdvės organizavimo taisyklės), ir Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS  IŠDAVIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

3.   Leidimai orlaivių, išskyrus Lietuvos valstybės orlaivius, skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose (toliau – leidimai) gali būti išduodami tik išimtinio būtinumo atveju:

3.1.    kai atliekami paieškos ir gelbėjimo darbai;

3.2.    kai likviduojami stichinių nelaimių padariniai įvykus ekstremaliai ar kitai situacijai;

3.3.    kai skrydis būtinas viešajam saugumui užtikrinti;

3.4.    kai skrydis būtinas draudžiamoje zonoje esančių strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių objektų, patenkančių į Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti įstatymu patvirtintą svarbių įmonių sąrašą, veiklai vykdyti, stebėti ar kontroliuoti. 

4.   Paraiška dėl leidimo skristi draudžiamose arba ribojamose zonose suteikimo (toliau – paraiška) siunčiama Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų operatyviniam budėtojui faksu +370 37 39 9027 arba elektroniniu paštu kop.ob@mil.lt ir apie skrydžio poreikį pranešama tel. +370 800 01 236 arba +370 37 30 7504.

5.   Pareiškėjas, prieš išsiųsdamas paraišką, užpildo paraiškos A dalį ir joje nurodo:

5.1.    planuojamą skrydžio datą ir laiką;

5.2.    maršrutą, draudžiamos arba ribojamos zonos pavadinimą ar numerį;

5.3.    informaciją apie radiolokacinį atsakiklį ir radijo ryšio įrangą;

5.4.    orlaivio tipą ir registracijos numerį;

5.5.    šaukinį;

5.6.    skrydžio tikslą;

5.7.    orlaivio vado vardą ir pavardę ir jo kontaktinius duomenis;

5.8.    pareiškėjo kontaktinius duomenis.

6.   Sprendimą dėl leidimo išdavimo orlaivių, išskyrus Lietuvos valstybės orlaivius, skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose priima Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų  vadas.

7.   Karinių oro pajėgų operatyvinis budėtojas , gavęs informaciją apie Karinių oro pajėgų  vado priimtą sprendimą išduoti ar neišduoti leidimą, užpildo paraiškos B dalį ir persiunčia paraišką pareiškėjui nurodytais paraiškoje kontaktais.

8.   Sprendimas išduoti ar neišduoti leidimą skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose šio tvarkos aprašo 3.1, 3.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodytais atvejais priimamas kuo skubiau, bet  ne vėliau kaip per vieną kalendorinę dieną.

9.   Šio tvarkos aprašo 3.4 papunktyje nurodytu atveju sprendimas priimamas ne vėliau kaip per tris darbo dienas.

10. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi skrydžio sąlygų, kurios gali būti pateiktos išduotame leidime.

 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ LIETUVOS VALSTYBĖS ORLAIVIAMS IŠDAVIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

11. Lietuvos valstybės orlaivių skrydžiai draudžiamose arba ribojamose zonose galimi tik esant būtinybei:

11.1. kai atliekami paieškos ir gelbėjimo darbai;

11.2. kai likviduojami stichinių nelaimių padariniai įvykus ekstremaliai ar kitai situacijai;

11.3. kai skrydis būtinas viešajam saugumui užtikrinti;

11.4. kai skrydis būtinas draudžiamoje zonoje esančių strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių objektų, patenkančių į Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti įstatymu patvirtintą svarbių įmonių sąrašą, veiklai vykdyti, stebėti ar kontroliuoti;

11.5. kai skrydžiai vykdomi kitų užduočių, pratybų ir mokymo tikslais.

12. Įgulos vadas ar kitas įgaliotas asmuo informaciją apie skrydžių poreikį draudžiamose arba ribojamose zonose pateikia Karinių oro pajėgų operatyviniam budėtojui  tel. +370 37 30 7504 arba tel. +370 800 01 236 prieš planuojamą tokio pobūdžio skrydį, bet ne vėliau kaip likus 30 min. iki įskridimo į zoną.

13. Įgulos vadas ar kitas įgaliotas asmuo, pateikdami informaciją apie planuojamą skrydį draudžiamose arba ribojamose zonose, nurodo:

13.1. orlaivio tipą;

13.2. orlaivio šaukinį;

13.3. skrydžio maršrutą ir skrydžio aukštį;

13.4. planuojamą pakilimo ir skrydžio laiką;

13.5. radiolokacinio atsakiklio kodą (jei suteiktas pastovus kodas);

13.6. skrydžio tikslą;

13.7. planuojamą įskridimo į draudžiamą arba ribojamą zoną ir išskridimo iš jos laiką ir vietą;

13.8. minimalų būtiną priartėjimą iki saugomo (pavojingo) objekto;

13.9. jei planuojama tūpti (kilti) zonos viduje – tūpimo (kilimo) aikštelių pozicijas (pagrindines ir atsargines).

14. Pateikta informacija yra prašymas išduoti leidimą skrydžiui į draudžiamą arba ribojamą zoną.

15. Sprendimą dėl leidimo išdavimo Lietuvos valstybės orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose priima Karinių oro pajėgų operatyvinis budėtojas .

16. Leidimą ir kitą informaciją apie galimą kitų orlaivių veiklą draudžiamoje arba ribojamoje zonoje Karinių oro pajėgų operatyvinis budėtojas perduoda orlaivio įgulos vadui, prašiusiam leidimo, nurodydamas leidimo sąlygas.

17. Apie leidimus, išduotus Lietuvos valstybės orlaivių skrydžiams draudžiamose zonose, Karinių oro pajėgų operatyvinis budėtojas  informuoja Karinių oro pajėgų  vadą  ir Regioninio Skrydžių Valdymo Centro pamainos viršininką.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Išduotas leidimas skrydžiui draudžiamose arba ribojamose zonose galioja vienam jame nurodytam orlaivio skrydžio maršrutui nurodytu laiku.

19. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orlaivių skrydžiams ribojamoje zonoje atskiro leidimo nereikia.

___________________