LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISKAITYMŲ UŽ DALYVAVIMĄ NELEGALIOS LOŠIMŲ VEIKLOS VYKDYTOJŲ ORGANIZUOJAMUOSE NUOTOLINIUOSE LOŠIMUOSE IR LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOJE VEIKIANČIUS BANKUS AR KITAS FINANSŲ ĮSTAIGAS RIBOJIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. DI-714

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (2015 m. gegužės 21 d. įstatymo Nr. XII-1734 redakcija) 207 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymą“ 1 punktu:

1. T v i r t i n u Atsiskaitymų už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose ir laimėjimų išmokėjimo per Lietuvos Respublikoje veikiančius bankus ar kitas finansų įstaigas ribojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Virginijus Daukšys

 

 

 

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. DI-714

 

ATSISKAITYMŲ UŽ DALYVAVIMĄ NELEGALIOS LOŠIMŲ VEIKLOS VYKDYTOJŲ ORGANIZUOJAMUOSE NUOTOLINIUOSE LOŠIMUOSE IR LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOJE VEIKIANČIUS BANKUS AR KITAS FINANSŲ ĮSTAIGAS RIBOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Atsiskaitymų už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose ir laimėjimų išmokėjimo per Lietuvos Respublikoje veikiančius bankus ar kitas finansų įstaigas ribojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokėjimų ar kitų finansinių operacijų, susijusių su nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančių subjektu, įskaitant atsiskaitymų už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose lošimuose, laimėjimų išmokėjimų, statomų sumų priėmimo nelegaliai lošimus organizuojančio subjekto naudai, ribojimo tvarką.

2.  Šis Aprašas parengtas pagal 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/48/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie standartus ir techninius reglamentus pateikimo tvarką, reikalavimus.

3.  Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme. 

 

II SKYRIUS

PRIVALOMŲ NURODYMŲ STABDYTI ARBA NUTRAUKTI MOKĖJIMUS AR KITAS FINANSINES OPERACIJAS DAVIMAS

 

4.  Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) privalomą nurodymą mokėjimo, kredito ar kitai finansų įstaigai nedelsiant iki 5 dienų stabdyti arba nutraukti mokėjimus ar kitas finansines operacijas, susijusias su nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančiu subjektu, įskaitant atsiskaitymus už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose lošimuose, laimėjimų išmokėjimus, statomų sumų priėmimus nelegaliai lošimus organizuojančio subjekto naudai (toliau –privalomas nurodymas), išsiunčia per 2 darbo dienas elektroninių ryšių priemonėmis nuo Įstatymo 207 straipsnio 2 dalyje nurodytos teismo nutarties išduoti leidimą atlikti veiksmus Priežiūros tarnyboje gavimo dienos.

5.  Privalomame nurodyme nurodoma:

5.1. nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančio (-ų) subjekto (-ų)  tapatybę patvirtinantys duomenys (fizinio asmens – vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, kodas (jeigu toks kodas suteiktas);

5.2. kokius mokėjimus ar kitas finansines operacijas, susijusias su nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančiu subjektu stabdyti arba nutraukti;

5.3. teismo, kuris išdavė leidimą duoti privalomą nurodymą, pavadinimas, nutarties priėmimo data ir numeris.

6.  Privalomame nurodyme stabdyti mokėjimus ar kitas finansines operacijas papildomai nurodomas terminas, kuriam nurodoma stabdyti mokėjimus ar kitas finansines operacijas, susijusias su nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančiu subjektu.

7.  Nutraukus mokėjimą ar kitą finansinę operaciją, mokėjimo, kredito ar kita finansų įstaiga grąžina lėšas mokėtojui.

8. Privalomas nurodymas panaikinamas Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu, kai nelegalios lošimų veiklos vykdytojas gauna licenciją ir leidimą organizuoti nuotolinius lošimus. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo, kuriuo panaikinamas privalomas nurodymas kopija, per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo, elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiama mokėjimo, kredito ar kitai finansų įstaigai.

9. Mokėjimo, kredito ar kita finansų įstaiga privalo užtikrinti šio Aprašo 8 punkte nurodyto įsakymo vykdymą per 2 darbo dienas nuo jo kopijos gavimo dienos.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Asmenys, pažeidę šiame Apraše nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________