LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 2, 28 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2171

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 36 dalį.

 

2 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Sanitarinės apsaugos zona

1. Aplink branduolinės energetikos objektą nustatoma sanitarinės apsaugos zona. Branduolinės energetikos objektų sanitarinės apsaugos zonų dydžio reikalavimai ir šiose zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

2. Prieš pirmą kartą įvežant branduolines ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energetikos objekto aikštelę, iš sanitarinės apsaugos zonos Vyriausybės nustatyta tvarka iškeldinami visi gyventojai.

3. Aplinkos monitoringas ir visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) sanitarinės apsaugos zonoje ir už jos ribų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu.

4. Sanitarinės apsaugos zonoje licencijos turėtojas planuoja ir įgyvendina branduolinių ir radiologinių avarijų ir jų padarinių likvidavimo priemones, sudaro reikiamas sąlygas informacijai perduoti, taip pat užtikrina skubų sanitarinės apsaugos zonoje dirbančių darbuotojų įspėjimą branduolinių ir (ar) radiologinių avarijų atvejais.“

 

3 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) parengti branduolinės energetikos objekto avarinės parengties planą ir užtikrinti pasirengimą likviduoti branduolinių ir radiologinių avarijų padarinius branduolinės energetikos objekte ir branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonoje;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė