LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ KONTROLĖS TVARKos Aprašo patvirtinimo

 

2014 m. spalio 24 d. Nr. 1-261

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 14 punktu,

t v i r t i n u Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                           Rokas Masiulis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261

 

 

ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) pareigūnų veiklą, kontroliuojant energetikos objektų, energetikos įrenginių, energijos vartotojų (toliau – vartotojai) energetikos įrenginių įrengimą, eksploatavimą, techninę saugą; energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą.

2. Aprašas yra privalomas VEI pareigūnams ir asmenims, valdantiems ir (arba) eksploatuojantiems energetikos įrenginius, kurie gamina, tiekia, perduoda, skirsto ar vartoja elektros energiją ir (arba) šilumos energiją, gamtines ir (arba) suskystintas naftos dujas, naudojamas kurui, išgauna ir perdirba naftą, laiko, transportuoja, perduoda bei perpila naftą ir (arba) naftos produktus.

3. Energetikos objektų ir įrenginių valstybinė kontrolė atliekama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, neatsižvelgiant į nuosavybės valdymo formą.

4. Ne energetikos įmonių (įstaigų) energetikos įrenginius VEI pareigūnai kontroliuoja nuo jų prijungimo prie energijos tiekimo tinklų (sistemų) vietos iki technologinio įrenginio (darbo mašinos). Šių įmonių (įstaigų) technologiniai įrenginiai kontroliuojami tik efektyvaus energijos vartojimo požiūriu.

5. VEI pareigūnai kontroliuoja vartotojų energetikos įrenginių įrengimą, eksploatavimą, techninę saugą, energijos ir (arba) energijos išteklių vartojimo efektyvumą.

6. VEI pareigūnai nekontroliuoja, ar energetikos darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytų reikalavimų bei branduolinės energetikos objektų saugos ir branduolinių medžiagų apskaitos.

7. Šiame Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžtys atitinka Aprašo 1 priedo 2–6 punktuose nurodytuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

VEI PAREIGŪNŲ ATLIEKAMOS ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS FORMOS

 

8. VEI pareigūnai savo darbe taiko šias pagrindines energetikos valstybinės kontrolės formas:

8.1. organizuoja energetikos darbuotojų atestavimą, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 13 punkte nurodytu teisės aktu;

8.2. kontroliuoja energetikos objektų ir įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą, vadovaujantis Aprašo 1 priede nurodytais teisės aktais;

8.3. kontroliuoja energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymą, tvarkymą, kaupimą, taip pat kontroliuoja, kaip laikomasi norminiuose teisės aktuose nustatytų energijos ir energijos išteklių kokybės reikalavimų, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 50, 60, 70 ir 71 punktuose nurodytais teisės aktais;

8.4. tikrina energetikos įmonių pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius ir išduoda atestatus juos eksploatuoti, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 14 punkte nurodytu teisės aktu;

8.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos valstybine kontrole ir vartotojų energetikos įrenginių kontrole;

8.6. pagal kompetenciją tikrina pastatytų, rekonstruotų, modernizuotų elektrinių ir katilinių, 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklų ir jų priklausinių, 0,4–35 kV įtampos elektros tinklų ir jų priklausinių, gamtinių dujų sistemų, gamtinių dujų saugyklų, suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalų bei saugyklų, magistralinių naftotiekių, produktotiekių, naftos perdirbimo įrenginių, naftos ir naftos produktų terminalų bei saugyklų, šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių, taip pat statinių, kuriuose sumontuotos energetikos inžinerinės sistemos bei energetikos įrenginiai atitiktį projektui, esminiams statinio reikalavimams, galimybę saugiai, patikimai juos naudoti pagal paskirtį ir išduoda energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymas;

8.7. kontroliuoja valstybės energijos išteklių atsargas bei jų tvarkymą, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 6, 67 ir 68 punktuose nurodytais teisės aktais;

8.8. teikia išvadas statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimo komisijai dėl atestatų išdavimo ypatingų statinių (energetikos objektų ir įrenginių) projektavimo ir montavimo darbams pagal Aprašo 2 priedą bei pagal kompetenciją kontroliuoja šiuos atestatus turinčias įmones, kaip jos laikosi norminių teisės aktų nustatytų specialiųjų reikalavimų energetikos įrenginių įrengimo (statybos) ir rekonstravimo metu, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 13 punkte nurodytu teisės aktu;

8.9. tiria energetikos objektų, įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe pagal raštišką Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 73 ir 74 punktuose nurodytais teisės aktais;

8.10. taiko kitas energetikos valstybinės kontrolės formas, nustatytas teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ KONTROLĖ

 

9. Energetikos objektų ir įrenginių valstybinė kontrolė apima:

9.1. Aprašo 8.6 papunktyje nurodytų pastatytų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir įrenginių (prieš pradedant šiuos įrenginius eksploatuoti) tinkamumo naudoti pagal paskirtį patikrinimą bei energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimą, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 76 punkte nurodytu teisės aktu;

9.2. planinius energetikos objektų ir įrenginių patikrinimus;

9.3. neplaninius energetikos objektų ir įrenginių patikrinimus.

10. Aprašo 9.1 papunktyje nurodytos pastatytų, rekonstruotų energetikos objektų ir įrenginių (statinių) techninės būklės patikrinimo metu įvertinama:

10.1. ar energetikos objektas ir (arba) įrenginys pastatytas, rekonstruotas pagal statinio projekto sprendimus, ar statinio projekto sprendimai neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams bei energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijoms;

10.2. ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai;

10.3. ar nauji, rekonstruoti ar modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.

11. Vartotojų energetikos įrenginiai tikrinami:

11.1. planinių patikrinimų metu;

11.2. neplaninių patikrinimų metu.

12. Planinių patikrinimų metu tikrinami šie vartotojų energetikos įrenginiai:

12.1. 30 kW ir didesnės galios elektros energetikos įrenginiai;

12.2. 250 kW ir didesnės bendros galios šilumos įrenginiai;

12.3. visuomeninės paskirties pastatų energetikos įrenginiai;       

12.4. suskystintų naftos dujų rezervuarų, balionų įrenginiai ir skirstomieji dujotiekiai;

12.5. naftos ir naftos produktų bei kito skystojo kuro talpyklos per 1000 m3 ir jų priklausiniai;

12.6. daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos.

 

IV SKYRIUS

ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS

 

13. Energetikos objektai ir įrenginiai, taip pat Aprašo 12 punkte nurodyti vartotojų energetikos įrenginiai planinių patikrinimų metu tikrinami pagal VEI viršininko patvirtintą energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų metinį planą, vadovaujantis ūkio subjekto energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akte pateiktais klausimais. Energetikos objektų ir įrenginių metinis planas ir energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimų aktai (klausimynai) yra vieši ir skelbiami VEI interneto svetainėje www.vei.lt.

14. VEI pareigūnų kontroliuojamų energetikos objektų ir įrenginių, taip pat Aprašo 12 punkte nurodytų vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo periodiškumas nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 priedo 75 punkte nurodytu teisės aktu.

15. Energetikos objektų ir įrenginių, taip pat vartotojų energetikos įrenginių neplaniniai patikrinimai atliekami:

15.1. esant pagrįstam fizinių ar juridinių asmenų prašymui, tiriant pagal kompetenciją skundus, avarijas ar sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius su energetikos įrenginiais ar energijos vartojimu;

15.2.  Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nurodymu (pavedimu) ir VEI viršininko pavedimu.

16. VEI pareigūnas, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 10 punkte nurodytu teisės aktu, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo, privalo ūkio subjektą raštu arba elektroniniu būdu informuoti apie numatomą vykdyti planinį patikrinimą.

17. VEI pareigūnas, vykdamas tikrinti energetikos objektus ir įrenginius, privalo turėti VEI teritorinio skyriaus vedėjo arba VEI viršininko išduotą pavedimą pagal Aprašo 3 priede pateiktą pavyzdį, pareigūno tarnybinį pažymėjimą ir vadovautis Aprašo 1 priedo 12 punkte nurodytu teisės aktu.

18. VEI pareigūnas planinius energetikos objektų ir įrenginių patikrinimus atlieka įmonių (įstaigų) administracijos darbo laiku. Tikrinant turi dalyvauti energetikos objekto ar įrenginio savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas atstovas, o jiems nedalyvaujant ar atsisakius dalyvauti – VEI pareigūnas turi teisę netrukdomai tikrinti energetikos objektus ir įrenginius. Esant ekstremaliai energetikos padėčiai, atliekant neplaninius patikrinimus, tiriant energetikos objektų ir įrenginių avarijas ar jų darbo sutrikimus, VEI pareigūnas, pateikęs tarnybinį pažymėjimą įmonės (įstaigos) atstovui, bet kuriuo paros metu turi teisę netrukdomai tikrinti energetikos objektus ir įrenginius.

19. VEI pareigūnas, tirdamas skundus, avarijas ar sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius su energetikos įrenginiais ar energijos vartojimu, neplaninius energetikos įrenginių patikrinimus atlieka dalyvaujant energetikos įrenginių savininkui ir (ar) eksploatuotojui.

20. Atvykęs į patikrinimo vietą VEI pareigūnas privalo prisistatyti įmonės (įstaigos) vadovui, savininkui arba jų atstovui, pateikti savo tarnybinį pažymėjimą ir VEI teritorinio skyriaus vedėjo arba VEI viršininko išduotą pavedimą pagal Aprašo 3 priedą.

21. Patikrinus energetikos objektus ir įrenginius surašomas energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas. Prireikus surašomi privalomi vykdyti nurodymai pagal Aprašo 4 priedą (toliau – Nurodymas). Į Nurodymą įrašomi patikrinimo metu nustatyti pažeidimai bei trūkumai. Nurodyme išvardijami saugaus eksploatavimo, patikimumo pažeidimai, energijos ir energijos išteklių neefektyvaus vartojimo, gamybos arba tiekimo faktai, nurodoma, kurie pagal Aprašo 1 priede pateiktų teisės aktų punktai pažeisti ir nustatomi pažeidimų pašalinimo terminai.

22. Kai patikrinimo metu nustatoma, kad energetikos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai neturi reikiamos kvalifikacijos arba pažeidžia teisės aktų reikalavimus, VEI pareigūnas duoda nurodymą sustabdyti darbus pagal Aprašo 6 priedą.

23. VEI pareigūnas privalo pareikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys nedelsdami išjungtų energetikos įrenginius, jei nustatyti pažeidimai, dėl kurių gresia avarija, sutrikimas, kilti gaisras ar grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei. Neįvykdžius šių reikalavimų, VEI pareigūnas pareikalauja, kad objekto energetikos įrenginius išjungtų tinklų operatorius, šilumos ir (arba) energijos išteklių tiekėjas pagal Aprašo 5 priedą.

24. Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas ir Nurodymas pateikiamas įmonei (įstaigai) ar fiziniam asmeniui.

25. Apie Nurodyme įrašytų pažeidimų šalinimo eigą įmonė privalo informuoti raštu VEI Nurodyme nustatytais terminais.

26. VEI pareigūnas kontroliuoja Nurodyme įrašytų pažeidimų šalinimo eigą. Iškilus abejonių, ar tikrai šalinami Nurodyme įrašyti pažeidimai arba negavus nustatytu laiku pranešimo apie pažeidimų pašalinimą, VEI pareigūnas gali tai patikrinti vietoje.

27. VEI pareigūnas, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 6, 67 ir 68 punktuose nurodytais teisės aktais, tikrina įmones, kaupiančias naftos produktų ir naftos valstybės atsargas bet kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į nuosavybės valdymo formą, laikymo vietą ar sąlygas. VEI pareigūnai pagal kompetenciją turi teisę įeiti į įmonės teritoriją, patalpas, tikrinti atsargas, patikrinti reikiamus dokumentus ir gauti jų kopijas. Patikrinimas įforminamas aktu. Patikrinime gali dalyvauti ir kitų valstybės institucijų atstovai, jeigu tikrinamos kitų valstybių narių ar centrinių saugyklų vardu Lietuvos Respublikos teritorijoje saugomos atsargos. Tikrinti įmones, įpareigotas kaupti naftos produktų ir naftos valstybės atsargas, ir jų patikrinimo terminus VEI raštiškai nurodo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Šios įmonės tikrinamos ne rečiau kaip kartą per metus.

28. VEI pareigūnas, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 73 punkte nurodytu teisės aktu, tiria energetikos įrenginių avarijas ir sutrikimus.

29. VEI pareigūnas, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 74 punkte nurodytu teisės aktu, tiria mirtinus ir sunkius buitinius nelaimingus atsitikimus, susijusius su energetikos įrenginiais ir energijos vartojimu, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus su asmenimis, kuriuos sieja darbo santykiai, pagal raštišką Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą.

30. VEI pareigūnas, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 1 punkte nurodytu teisės aktu, gali taikyti nustatytas administracinio poveikio priemones.

31. VEI pareigūnų surašyti dokumentai (pranešimai, pavedimai, energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktai, nurodymai, administracinių teisės pažeidimų protokolai) registruojami VEI dokumentų registre.

32. Apibendrinti patikrinimų rezultatai pateikiami Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir skelbiami VEI interneto svetainėje www.vei.lt, o avarijų, sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, susijusių su energetikos įrenginiais, galinčių turėti prevencinę reikšmę, aprašymai gali būti skelbiami ir kitose žiniasklaidos priemonėse.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. VEI pareigūnų sprendimai gali būti apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Skundo padavimas nesustabdo skundžiamo sprendimo vykdymo.

34. VEI pareigūnų atliekama valstybinė kontrolė neatleidžia fizinių ar juridinių asmenų nuo teisinės atsakomybės už jiems nuosavybės teise ir kitais teisėtais pagrindais valdomų energetikos objektų ir energetikos įrenginių eksploatavimo pažeidimus.

 

 

———————————


 

Energetikos valstybinės kontrolės ir

vartotojų energetikos įrenginių

kontrolės tvarkos aprašo

1 priedas

 

teisės aktų sąrašas

 

Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos apraše pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus ir kitus dokumentus:

1. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas;

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

6. Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas;

7. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

8. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas;

9. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;

10. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

11. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas;

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 1150 „Dėl valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų“;

13. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

14. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“;

15. Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

16. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

17. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“;

18. Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 „Dėl norminio dokumento „Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys“ patvirtinimo“;

19. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

20. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

21. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134 „Dėl Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

22. Dispečerinio valdymo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl Dispečerinio valdymo nuostatų patvirtinimo“;

23. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303 „Dėl Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

24. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

25. Elektros ir kitų linijų eksploatavimo bendrojo naudojimo atramose reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 220 „Dėl „Elektros ir kitų linijų eksploatavimo bendrojo naudojimo atramose reikalavimų“ patvirtinimo“;

26. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

27. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52 „Dėl Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

28. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 „Dėl Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

29. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

30. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo“;

31. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 „Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“;

32. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“;

33. Elektrinių ir katilinių technologinių parametrų matavimo tikslumo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 223 „Dėl Elektrinių ir katilinių technologinių parametrų matavimo tikslumo normų patvirtinimo“;

34. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 „Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

35. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82 „Dėl Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

36. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 „Dėl Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

37. Šiluminių elektrinių statinių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-18 „Dėl Šiluminių elektrinių statinių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

38. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-15 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

39. Kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 4-383 „Dėl Kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių patvirtinimo“;

40. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

41. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170 „Dėl Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

42. Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 183 „Dėl Darbuotojų, eksploatuojančių šilumos ir elektros įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklių patvirtinimo“;

43. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 244 „Dėl RSN 148-92* papildymo 6-uoju priedu“;

44. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 4-6 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

45. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 „Dėl Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtinimo“;

46. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 „Dėl Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

47. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

48. Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“;

49. Dujinį kurą deginančių prietaisų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 449 „Dėl Dujas deginančių prietaisų saugos techninio reglamento tvirtinimo“;

50. Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo“;

51. Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“;

52. Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

53. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

54. Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

55. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

56. Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 „Dėl Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių ir Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

57. Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 „Dėl Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių ir Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

58. Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

59. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 4-331 „Dėl Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

60. Gamtinių dujų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“;

61. Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo techninės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-273 „Dėl Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo techninių taisyklių patvirtinimo“;

62. Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

63. Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4-207 „Dėl Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

64. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“;

65. Laikinosios pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-178 „Dėl Laikinųjų pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklių patvirtinimo“;

66. Naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 4-27 „Dėl Naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

67. Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1901 „Dėl Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“;

68. Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 02 „Dėl Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo tvarkos patvirtinimo“;

69. Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 „Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

70. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

71. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1V-61 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

72. Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“;

73. Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80 „Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“;

74. Mirtinų ir sunkių buitinių nelaimingų atsitikimų, susijusių su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais, tyrimo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1-116 „Dėl Mirtinų ir sunkių buitinių nelaimingų atsitikimų, susijusių su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais, tyrimo tvarkos tvirtinimo“;

75. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikos vertinimu pagrįsto ūkio subjektų veiklos priežiūros modelis, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-148 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikos vertinimu pagrįsto energetikos objektų ir įrenginių priežiūros veiklos modelio tvirtinimo“;

76. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-9 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

77. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1V-48 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

————————————

 

 


 

Energetikos valstybinės kontrolės ir

vartotojų energetikos įrenginių

kontrolės tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Išvados formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

TVIRTINU

A.V.

_______________________________

(skyriaus vedėjo pareigų pavadinimas)

_______________________________

(parašas)

_______________________________

(vardas, pavardė)

IŠVADA

DĖL ŪKIO SUBJEKTO PASIRENGIMO STATYTI (MONTUOTI, PROJEKTUOTI) ENERGETIKOS ĮRENGINIUS

 

201 __ m. _________ mėn. ____ d. Nr. _____

__________________________

(sudarymo vieta)

 

Ūkio subjektas _______________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas, įmonės kodas)

yra pasirengęs (nepasirengęs) statyti (montuoti, projektuoti) energetikos

 (____________________________________________________) įrenginius.

(elektros, šilumos, dujų, naudojamų kurui, bei naftos ir jos produktų (reikalingą įrašyti)

Ūkio subjektui ____________________________ gali būti suteiktas Lietuvos Respublikos

(įmonės (įstaigos) pavadinimas)

aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas šioje srityje:

 

Statinių kategorijos: __________________________________________________________

Statinių grupės: ______________________________________________________________

Statybos darbų sritys: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Pastabos: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnai:

 

________________________________                _____________              _____________ 

(pareigų pavadinimas, elektros sektorius)                                          (parašas)                                 (vardas, pavardė)

________________________________                _____________              _____________ 

 (pareigų pavadinimas, šilumos sektorius)                                         (parašas)                                 (vardas, pavardė)

________________________________                _____________              _____________ 

 (pareigų pavadinimas, dujų sektorius)                                              (parašas)                                  (vardas, pavardė)

________________________________                _____________              _____________ 

 (pareigų pavadinimas, naftos sektorius)                                            (parašas)                                 (vardas, pavardė)


 

Energetikos valstybinės kontrolės ir

vartotojų energetikos įrenginių

kontrolės tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pavedimo formos pavyzdys)

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

PAVEDIMAS

 

201 __ m. _________ mėn. ____ d. Nr. _____

 

__________________________

(sudarymo vieta)

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 9 straipsniu, pavedu patikrinti

___________________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

___________________________________________________________________________

 

energetikos (________________________________________________________) objektų ir

įrenginių          (elektros, šilumos, dujų, naudojamų kurui, bei naftos ir jos produktų (reikalinga įrašyti)

___________________________________________________________________________

(patikrinimo rūšis)

Tikrinimą atlikti pavedu Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

_______________________ skyriaus

(teritorinis skyrius)

__________________________________________ nuo 201 __ m. _________ mėn.  ____ d.

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

 

iki 201 __ m. _________ mėn.  ____ d.

 

_________________________________                 _____________              _____________

(pareigų pavadinimas)                                                            (parašas)                                 (vardas, pavardė)


 

Energetikos valstybinės kontrolės ir

vartotojų energetikos įrenginių

kontrolės tvarkos aprašo

4 priedas

 (Nurodymo formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

NURODYMAS

 

201 __ m. ___________mėn. ___ d. Nr. _____

 

__________________________

(sudarymo vieta)

 

Kam _________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas, vadovo (jo įgalioto atstovo) pareigos ar fizinio asmens, vardas, pavardė, tel. Nr.)

___________________________________________________________________________

 

Aš, __________________________________________________________________

(Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūno vardas, pavardė)

dalyvaujant _________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) ar fizinio asmens atstovų pareigos, vardai, pavardės)

patikrinau elektros, šilumos, kurui naudojamų dujų, naftos ir jos produktų tiekimo, skirstymo,

 perdavimo, gamybos ir naudojimo įrenginių patikimumą, efektyvumą ir techninę saugą (kas

 nereikalinga, išbraukti): _______________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas, adresas)

___________________________________________________________________________

 

Įrengtoji galia (energijos vartotojui įrengtoji/ generavimo šaltinio):

šilumos ____/____ MW;

elektros ____/____ MW.

Suvartota/ pagaminta/ persiųsta energijos:

(nereikalingą išbraukti)

šilumos _____/_____/_____ kWh/metus;

elektros _____/_____/_____ kWh/metus.

Naudojamo kuro rūšis: ________________.

Kuro talpyklų (požeminės, antžeminės) kiekis ______ vnt. ir talpyklų tūris ____________ m3.

 

Paskutinio patikrinimo data ir surašyto Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos

ministerijos nurodymo Nr. ______________________________

 

Patikrinimo metu veikė šie pagrindiniai energetikos įrenginiai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 9 straipsniu ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.2 papunkčiu, nurodau pašalinti šiuos išvardintus pažeidimus nurodytais terminais:

 

Eil. Nr.

Saugaus eksploatavimo, patikimumo pažeidimai ir energijos (elektros, šilumos, dujų, naudojamų kurui bei naftos ir jos produktų) neefektyvaus vartojimo, gamybos arba tiekimo faktai, nurodant teisės akto pavadinimą

Teisės akto, nurodyto 2-me stulpelyje, punktas

Įvykdymo terminas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apie įvykdymą pašalinti nurodyme išvardintus pažeidimus pranešti raštu žemiau nurodytu adresu.

 

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnas

__________________            ________________________

(parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūno buveinė ir

kontaktiniai duomenys:________________________________________________________

(Adresas, tel. Nr., faksas, el. paštas)

 

Patikrinime dalyvavo tikrinamos įmonės (įstaigos) atstovai:

 

__________________            ________________________

(parašas)                                                 (vardas, pavardė)

__________________            ________________________

(parašas)                                                 (vardas, pavardė)

__________________            ________________________

(parašas)                                                 (vardas, pavardė)

 

Nurodymą gavau:

_________________________________                   _____________              _____________

(įmonės (įstaigos) vadovo arba jo įgalioto atstovo pareigos)                             (parašas)                             (vardas, pavardė, data)

 

 


 

Energetikos valstybinės kontrolės ir

vartotojų energetikos įrenginių

kontrolės tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Nurodymo išjungti energetikos įrenginį formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

NURODYMAS

IŠJUNGTI ENERGETIKOS ĮRENGINIUS

 

201 __ m. _________ mėn. ____ d. Nr. _____

__________________________

(sudarymo vieta)

Kam _________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas, vadovo (jo įgalioto atstovo) pareigos ar fizinio asmens, vardas, pavardė, tel. Nr.)

___________________________________________________________________________

Aš, __________________________________________________________________

(Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūno vardas, pavardė)

dalyvaujant _________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) ar fizinio asmens atstovų pareigos, vardai, pavardės)

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 9 straipsniu ir Valstybinės

energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos

Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63 „Dėl Valstybinės

energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.4 papunkčiu,

nurodau nedelsiant išjungti ____________________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas, įrenginio pavadinimas, Nr.)

_________________________________________________________________ energetikos

 įrenginius.

Patikrinimo metu rasti pažeidimai: _________________________________________

___________________________________________________________________________

Dėl minėtų pažeidimų gresia avarija, kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui (kas nereikalinga, išbraukti).

Darbų atnaujinimas be Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūno žinios draudžiamas.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnas

__________________            ________________________

(parašas)                                                 (vardas, pavardė)

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūno buveinė ir

kontaktiniai duomenys:________________________________________________________

(Adresas, tel. Nr., faksas, el. paštas)

Patikrinime dalyvavo tikrinamos įmonės (įstaigos) atstovai:

________________________________________________

(parašas)                                                       (vardas, pavardė)

________________________________________________

(parašas)                                                       (vardas, pavardė)

Nurodymą gavau:

_________________________________            _____________              _____________

(įmonės (įstaigos) vadovo arba jo įgalioto atstovo pareigos)                (parašas)                                    (vardas, pavardė, data)


 

Energetikos valstybinės kontrolės ir 

vartotojų energetikos įrenginių

kontrolės tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Nurodymo sustabdyti darbus formos pavyzdys)

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

NURODYMAS

SUSTABDYTI DARBUS

 

201 __ m. _________ mėn. ____ d. Nr. _____

__________________________

(sudarymo vieta)

Kam: ___________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas, vadovo (jo įgalioto atstovo) pareigos ar fizinio asmens, vardas, pavardė, tel. Nr.)

_____________________________________________________________________________

Aš, ____________________________________________________________________

(Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūno vardas, pavardė)

dalyvaujant ____________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) ar fizinio asmens atstovų pareigos, vardai, pavardės)

_____________________________________________________________________________

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 9 straipsniu ir Valstybinės

energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos

 energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63 „Dėl Valstybinės energetikos

inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.5 papunkčiu, nurodau

sustabdyti darbus ______________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas, cechas, įrenginio pavadinimas, Nr., darbų pobūdis)

_____________________________________________________________________________

nes energetikos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai neturi reikiamos kvalifikacijos, pažeidžia teisės aktų reikalavimus (kas nereikalinga, išbraukti).

Patikrinimo metu rasti pažeidimai: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

Darbų atnaujinimas be Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūno žinios draudžiamas.

 

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnas

__________________            ________________________

(parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūno buveinė ir

kontaktiniai duomenys:________________________________________________________

(Adresas, tel. Nr., faksas, el. paštas)

Patikrinime dalyvavo tikrinamos įmonės (įstaigos) atstovai:

 

________________________________________________

(parašas)                                              (vardas, pavardė)

________________________________________________

(parašas)                                              (vardas, pavardė)

Nurodymą gavau:

_________________________________                 _____________              ______________

(įmonės (įstaigos) vadovo arba jo įgalioto atstovo pareigos)                          (parašas)                                (vardas, pavardė, data)