LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI
NR. 06.1.1-TID-V-503-01-0004 „ANTROJO KELIO STATYBA RUOŽE LIVINTAI–GAIŽIŪNAI“

 

2022 m. balandžio 25 d. Nr. 3-212

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 6.2.11 papunkčiu ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.3 papunkčiu ir 206 punktu, atsižvelgdamas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 3-465(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 54 punktą, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 3-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2022 m. balandžio 12 d. raštu Nr. 2022/2-1750 „Dėl išvados dėl prašymo skirti papildomą finansavimą pateikimo“ pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. Skiriu šio įsakymo priede nurodytam projektui papildomą nustatyto dydžio finansavimą iš 2014−2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 6.1.1 konkrečiam uždaviniui „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ įgyvendinti valstybės biudžete Susisiekimo ministerijai pagal programos „ Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (programos kodas 10-001) priemonę „Įgyvendinti 2014−2020 m. finansavimo laikotarpio geležinkelių transporto infrastruktūros projektus“ (programos priemonės kodas 10-001-11-01-16; finansavimo šaltinis 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinė parama“); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.5.3.2 („Infrastruktūros renovacija ir plėtra“); ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.03 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui“) numatytų lėšų.

2. Informuoju, kad šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                    Marius Skuodis