ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2018 METAMS

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. T-222

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3, 1.4, 1.6 ir 1.8 papunkčiais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2, 3, 5 ir 8 punktais, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti:

1.1. metinius žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, naudojamą ar išnuomotą ne aukciono būdu, tarifus (procentais nuo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius) (priedas);

1.2. 4 proc. metinį žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, naudojamą ar išnuomotą ne aukciono būdu, tarifą (nuo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius):

1.2.1. valstybinės žemės naudotojams, kurie nėra sudarę žemės sklypų nuomos sutarčių;

1.2.2. nenaudojamiems (apleistiems) visų paskirčių valstybinės žemės sklypams;

1.3. valstybinės žemės, naudojamos ar išnuomotos ne aukciono būdu, neapmokestinamus žemės sklypų dydžius:

1.3.1. iki 1,5 ha ploto kaimo vietovėje;

1.3.2. iki 0,10 ha ploto Kuršėnų mieste.

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčiuose įvardinti neapmokestinami žemės sklypų dydžiai taikomi:

2.1. asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I bei II grupės invalidams);

2.2. asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių.

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčiuose nustatytas žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatas taikyti nurodytiems asmenims tuo atveju, kai minėtų asmenų šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų. Prie darbingų asmenų nepriskiriami nepilnamečiai vaikai iki jiems sukaks 18 metų, mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai.

4. Nustatyti, kad žemės nuomos mokesčiu neapmokestinama:

4.1. daugiabučių  namų savininkų bei garažų bendrijų naudojama žemė;

4.2. sodininkų bendrijų ir jų narių naudojama žemė;

4.3. bankrutavusių įmonių žemė.

5. Atleisti nuo žemės nuomos mokesčio mokėtojus, kurių mokėtinas mokestis neviršija 2 Eur.

6. Netaikyti žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatų pagal šio sprendimo 1.3.1 ir 1.3.2 papunkčius, jei žemės sklypas (-ai) yra nenaudojamas (-i) (apleistas (-i).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T-222

priedas

 

 

ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFAI 2018 METAMS (%)

 

 

Nr.

Zona

Žemės ūkio paskirties žemė

Gyvenamųjų teritorijų paskirties žemė

Komercinės paskirties žemė

Pramonės ir sandėliavimo paskirties žemė

45.1.

Kuršėnų m.

 

 

 

 

45.1.1

Centrinė Kuršėnų miesto dalis

1,2

0,1

0,15

0,23

45.1.2

Pietinė Kuršėnų miesto dalis

1,22

0,18

0,23

0,65

45.1.3

Naujoji Kuršėnų miesto dalis, atsiradusi po Ringuvėnų k., Ringuvėlės k., Užmiesčio k., Gergždelių k., Gaudžių kaimo dalių prijungimo prie Kuršėnų miesto

0,51

0,81

 

 

0,95

 

 

2,88

45.1.4

Šiaurinė Kuršėnų miesto dalis

1

0,11

0,15

0,16

45.2

Šiaulių kaim. sen. Žaliūkių k.

0,15

0,11

0,1

0,20

45.3

Šiaulių kaim. sen. Gegužių k.

0,24

0,15

0,18

0,27

45.4

Ginkūnų sen. Ginkūnų k. centrinė ir senoji dalis

0,12

0,14

 

0,14

 

0,2

45.5

Šiaulių kaim. sen. Vijolių k.

0,12

0,17

0,15

0,18

45.6

Šiaulių kaim. sen. Voveriškių k., Paitaičių k.

0,2

0,15

0,17

0,24

45.7

Šiaulių kaim. sen. Lieporių k., Dainų k.

0,24

0,14

0,16

0,25

45.8

Šiaulių kaim. sen. Verdulių k., Verduliukų k.

0,51

0,15

0,16

0,24

45.9

Kairių sen. Kairių mstl., Kairių k., Bertužių k., Šiaulių kaim. sen. Aleksandrijos k., Ginkūnų sen. Žuvininkų k., Pročiūnų k. dalis

0,54

0,15

 

0,18

 

0,22

45.10

Šiaulių kaim. sen. Vinkšnėnų k., Sutkūnų k.

0,58

0,16

0,16

0,29

45.11

Bubių sen. Bubių k., Meškių k., Gervėnų k., Visgirdų k., Motaičių k. dalis, Lukšių k. dalis, Šiaulių kaim. sen. Aukštelkės k., Juozapaičių k., Raizgių k., Kužių sen. Jakštaičių k., Jakštaičiukų k., Jonelaičių k.

0,21

0,15

0,21

0,21

45.12

Kuršėnų kaim. sen. Micaičių k.

0,55

0,83

0,69

1,6

45.13

Kuršėnų kaim. sen. Ringuvėnų k.

0,57

0,8

0,94

2,2

45.14

Meškuičių sen. Meškuičių mstl.

0,58

0,82

0,75

2,35

45.15

Meškuičių sen. Naisių k.

0,46

0,8

0,81

1,81

45.16

Gruzdžių sen. Gruzdžių mstl., Gruzdžių vs.

0,88

0,82

0,81

2,39

45.17

Bubių sen. Bazilionų mstl.

0,55

0,82

0,87

1,06

45.18

Bubių sen. Kurtuvėnų mstl.

0,61

0,84

1,36

2

45.19

Kužių sen. Verbūnų k.

0,48

0,81

1,32

1,92

45.20

Kairių sen. Žadžiūnų k., Kalniškių k.

0,53

0,79

0,14

4

45.21

Šiaulių kaim. sen. Andrijavos k., Toliočių k., Kužių sen. Lukšių k.

0,25

0,12

0,41

0,31

45.22

Kužių sen. Kužių mstl.

0,55

0,21

0,29

0,24

45.23

Raudėnų ir Šakynos sen. kaimai, Kuršėnų kaim. sen. Agailių k., Ivoškių k., Kušleikių k., Nugarių k., Pakepštenių k., Papalskių k., Pusbaublių k., Raganių k., Rekčių k., Smurgių k., Vosbučių k., Žilių k.

0,55

2,5

2

3,7

45.24

Kuršėnų kaim. sen. kaimai, išskyrus kaimus, esančius 45.23 verčių zonoje, Gruzdžių sen. kaimai

0,87

1,58

0,78

1,77

45.25

Šiaulių kaim. sen. Jurgeliškių k., Pakarčiūnų k.

1,03

4

0,2

3,17

45.26

Likę kaimai

0,79

1,47

1,55

1,72

45.27

Šiaulių kaim. sen. Pailių k., Beržynės k., Daušiškių k.

0,3

0,14

0,21

0,59

45.28

Kuršėnų kaim. sen. Drąsučių k.

0,96

0,87

0,8

1,9

45.29

Kužių sen. Beržynės k.

0,82

1,44

1,47

1,66

45.30

Šiaulių kaim. sen. Kadugių k., Kužių sen. Noreikių k.

0,96

1,39

0,87

4

45.31

Šiaulių kaim. sen. Bridų k.

0,5

0,2

0,16

0,15

45.32

Šiaulių kaim. sen. Sauginių k.

0,55

1,05

1,22

1,27

45.33

Ginkūnų sen. Ginkūnų k. vakarinė, šiaurinė ir rytinė dalys

0,15

0,2

0,19

0,32

___________________________