LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS ĮSTATYMO NR. IX-1768 6 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 16 d. Nr. XII-2438

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 6 straipsnį nauju 28 punktu:

28) teikia ir gauna prašymus dėl finansinių administracinių sankcijų ir (ar) baudų išieškojimo arba pranešimus apie sprendimus dėl tokių sankcijų ir (ar) baudų skyrimo Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo nustatyta tvarka;“.

2. Papildyti 6 straipsnį 29 punktu:

29) tikrina, ar nepažeidžiamos komandiruotų darbuotojų garantijos;“.

3. Buvusį 6 straipsnio 28 punktą laikyti 30 punktu.

 

2 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedą 2 punktu:

2. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL L 159, p. 11).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė