LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO. 2020 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. NR. V-238/A1-170 „DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 31 d. Nr. A1-402/V-1252

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 2 punktą ir jį išdėstome taip:

2. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – AASP) šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai prie šios įstaigos prirašytam asmeniui, nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą tvarkos aprašo 31 punkte nurodytam laikotarpiui, jeigu asmuo lankėsi užsienio šalyje (-se) ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu ir jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) kodas Z29.0 „Izoliacija“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“, išskyrus šiuos atvejus, kuriems esant nurodomas TLK-10-AM kodas Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“:

2.1. asmeniui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (toliau – Sprendimas), atliktas profilaktinis greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas (toliau – greitasis testas) ir gautas teigiamas rezultatas, tačiau asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų ir nėra duomenų apie jo turėtą didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu;

2.2. asmeniui, vadovaujantis Sprendimu, atlikus tyrimą esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas), gautas įtariamo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo tyrimo rezultatas, kaip jis apibrėžtas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įtariamas COVID-19 ligos rezultatas).“

2. Pakeičiame 31 punktą ir jį išdėstome taip:

31. Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytais atvejais elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas šiam laikotarpiui:

31.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) išduotoje ir pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančioje įstaigoje elektroniniais ryšiais gautoje Pažymoje apie asmeniui taikomą privalomą izoliaciją, užpildytoje pagal Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 5 priede pateiktą formą (toliau – Pažyma), nurodytam asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo jo atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos arba nuo paskutinės turėto sąlyčio su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, išskyrus tvarkos aprašo 31.2 ir 31.3 papunkčiuose nustatytus atvejus, dienos;

31.2. asmenims, kurie turėjo sąlytį su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir jis (ji) pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, – ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo paskutinės turėto sąlyčio su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu dienos;

31.3. tvarkos aprašo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytais atvejais – iki planuojamos PGR tyrimo rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms.“

3. Pakeičiame 5 punktą ir jį išdėstome taip:

5. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai vaiko iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens (toliau kartu – vaikas ar neįgalus asmuo) motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą vaikui ar neįgaliam asmeniui prižiūrėti tvarkos aprašo 51 punkte nurodytam laikotarpiui, jeigu vaikas ar neįgalus asmuo lankėsi užsienio šalyje (-se) be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas TLK-10-AM kodas Z29.0 „Izoliacija“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“, išskyrus šiuos atvejus, kuriems esant nurodomas TLK-10-AM kodas Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“:

5.1. vaikui ar neįgaliam asmeniui, vadovaujantis Sprendimu, atliktas greitasis testas ir gautas teigiamas rezultatas, tačiau vaikas ar neįgalus asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų ir nėra duomenų apie jo turėtą didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu;

5.2. vaikui ar neįgaliam asmeniui, vadovaujantis Sprendimu, atlikus PGR tyrimą, gautas įtariamas COVID-19 ligos rezultatas.“

4. Pakeičiame 51 punktą jį išdėstome taip:

51. Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytais atvejais elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas šiam laikotarpiui:

51.1. NVSC išduotoje ir pirminėje AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančioje įstaigoje elektroniniais ryšiais gautoje Pažymoje nurodytam ar neįgalaus asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko ar neįgalaus asmens atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos ar nuo paskutinės jo turėto sąlyčio su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, išskyrus tvarkos aprašo 51.2 ir 51.3 papunkčiuose nustatytus atvejus, dienos;

51.2. vaiką ar neįgalų asmenį, kuris turėjo sąlytį su COVID 19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir vaikas ar neįgalus asmuo pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prižiūrintiems motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) – ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo paskutinės vaiko ar neįgalaus asmens turėto sąlyčio su COVID 19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu dienos;

51.3. tvarkos aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytais atvejais – iki planuojamos PGR tyrimo rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms.“

5. Pakeičiame 8 punktą ir jį išdėstome taip:

8. Jeigu vaiko ar neįgalaus asmens lankomoje švietimo įstaigoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai vaiko ar neįgalaus asmens motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą vaikui ar neįgaliam asmeniui prižiūrėti ne ilgiau kaip 28 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau nei iki infekcijų plitimą ribojančio režimo pabaigos ir ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną. Jei infekcijų plitimą ribojantis režimas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė dėl švietimo įstaigoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatyto infekcijų plitimą ribojančio režimo prižiūrėti vaiką ar neįgalų asmenį išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nustatytu atveju kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, iki atšaukiamas švietimo įstaigoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas ar sueina jo paskelbimo terminas, tačiau ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens duomenys.“

6. Pakeičiame 11 punktą ir jį išdėstome taip:

11. Ekstremaliosios situacijos ir karantino metu atsiradus būtinybei prižiūrėti vaiką ar neįgalų asmenį, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos gydytojai nuotoliniu būdu išduoda vaiko ar neįgalaus asmens motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas. Jei paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė ekstremaliosios situacijos ir karantino metu prižiūrėti vaiką ar neįgalų asmenį išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nustatytu atveju kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens duomenys.“

7. Pakeičiame 13 punktą ir jį išdėstome taip:

13. Gydytojai, išduodami elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir medicinines pažymas (forma Nr. 094/a) tvarkos apraše nustatytais atvejais, asmens medicinos dokumentuose įrašo informaciją, kuria pagrindžia elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir medicininių pažymų (forma Nr. 094/a) išdavimą (asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką, patvirtinimą, kad gauta Pažyma, nurodant Pažymos išdavimo datą ir numerį, joje nurodytas asmens privalomos izoliacijos laikotarpio pradžios ir pabaigos kalendorines datas, tvarkos aprašo 31.2 ir 51.2 papunkčiuose nurodytais atvejais – paskutinę sąlyčio su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir asmuo, kuriam išduodamas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, arba vaikas ar neįgalus asmuo, kuriam prižiūrėti išduodamas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dieną, asmens patvirtinimą, kad jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju (tvarkos aprašo 2 ir 10 punktuose nurodytais atvejais), arba informaciją apie švietimo įstaigą, kurioje ugdomas vaikas ar neįgalus asmuo, ar nestacionarių socialinių paslaugų įstaigą (dienos centrą), kurios veikla sustabdyta, švietimo įstaigą, kurioje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ir kt.). Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytos asmeniui pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) serija ir numeris. Jei elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui, neįgaliam asmeniui, asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui prižiūrėti, prižiūrimo asmens medicinos dokumentuose turi būti nurodytos minėtiems asmenims pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris, prižiūrimo asmens arba vaiko duomenys, švietimo įstaigos, kurioje ugdomas vaikas ar neįgalus asmuo, ar nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro), kurioje (kuriame) asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, pavadinimas.“

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                  Arūnas Dulkys

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                     Monika Navickienė