LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VISOJE ŠALYJE DĖL NAUJOJO KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. V-238/A1-170

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi  bei atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės:

1. T v i r t i n a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad šiuo įsakymu patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas taikomas ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu.

3. P a v e d a m e:

3.1. šio įsakymo vykdymo kontrolę sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo viceministrams pagal jų veiklos sritis;

3.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), suderinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, aiškinti klausimus, susijusius su šiuo įsakymu patvirtinto Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo taikymu.

4. Į p a r e i g o j a m e Fondo valdybą pavesti Fondo valdybos teritoriniams skyriams pateikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms, sudariusioms sutartis su Fondo valdybos teritoriniams skyriais, informaciją apie šiuo įsakymu patvirtintą Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                    Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro ir Lietuvos

Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2020 m. vasario 27 d.

įsakymu Nr. V-238 /A1-170  

 

 

ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VISOJE ŠALYJE DĖL NAUJOJO KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas nustato supaprastintą nedarbingumo pažymėjimų išdavimo asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) šeimos medicinos paslaugas teikiančiose įstaigose laikinąją tvarką ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu.

2. Prie PAASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos prirašytam asmeniui, jeigu asmuo atitinka epidemiologinius įtariamo COVID-19 atvejo kriterijus (buvusiems paveiktose teritorijose arba turėjusiems sąlytį su tikėtinu ar patvirtintu COVID-19 atveju), elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas nuotoliniu būdu 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo atvykimo iš paveiktos teritorijos į Lietuvos Respubliką dienos ar nuo turėto sąlyčio su tikėtinu ar patvirtintu COVID-19 atveju dienos, nurodant TLK-10-AM kodą Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkant priežastį „Epideminė situacija“. Elektroninį nedarbingumo pažymėjimą nuotoliniu būdu išduoda PAASP šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai:

2.1. asmeniui informavus, kad jis užpildė formą, patalpintą interneto puslapyje http://nvsc.lrv.lt/covid-19, arba

2.2. PAASP šeimos medicinos paslaugas teikiančiai įstaigai gavus elektroniniu būdu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) išduotą Asmens, turėjusio sąlytį su užkrečiamąja liga, siuntimą pas šeimos gydytoją, (toliau – NVSC siuntimas) užpildytą pagal Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu  Nr. V-1159 „Dėl  Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede pateiktą formą.

3. Elektroninius nedarbingumo pažymėjimus prižiūrėti vaikams iki 14 metų, buvusiems paveiktose teritorijose be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo, arba teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose nustačius infekcijos plitimą ribojantį režimą ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, PAASP šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga išduoda motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), seneliui (senelei), budinčiam globotojui ar globėjui 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko atvykimo iš paveiktos teritorijos į Lietuvos Respubliką dienos ar nuo švietimo įstaigose infekcijos plitimą ribojančio režimo nustatymo dienos. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi prižiūrimo vaiko duomenys.

Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas prižiūrėti vaikui, buvusiam paveiktose teritorijose, išduodamas vaiko atstovui informavus, kad jis užpildė formą, patalpintą interneto puslapyje http://nvsc.lrv.lt/covid-19 arba PAASP šeimos medicinos paslaugas teikiančiai įstaigai gavus NVSC siuntimą.

4. PAASP šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga nedarbingumo pažymėjimą išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį.

5. Gydytojai, išduodami elektroninius nedarbingumo pažymėjimus, surašo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje (toliau – asmens medicinos dokumentai) informaciją, kuria pagrindžia elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimą (asmens kreipimosi į įstaigą faktą, datą ir laiką, informaciją apie užpildytą formą, patalpintą interneto puslapyje http://nvsc.lrv.lt/covid-19, ar NVSC siuntimą, ar švietimo įstaigą, kurioje nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas bei kitą svarbią informaciją). Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytos asmeniui pateiktos rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris.

_______________________