herbas2

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖl molėtų rajono savivaldybės LEIDIMŲ ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI PAVOJINGUS ŠUNIS IR JAIS PREKIAUTI IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. B6-205

Molėtai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 10 dalies 5 punktu ir 8 straipsnio 3 dalimi, Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės   maisto ir  veterinarijos  tarnybos  direktoriaus  2013 m.  balandžio 15 d. įsakymu     Nr. B1-290 „Dėl Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu,

t v i r t i n u Molėtų rajono savivaldybės leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Vaclovas Seniūnas


 

PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. vasario 27 d.

įsakymu Nr. B6-205

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LEIDIMŲ ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI PAVOJINGUS ŠUNIS IR JAIS PREKIAUTI IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Molėtų rajono savivaldybės leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti (toliau - leidimas) išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų išdavimo tvarką.

2. Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti Molėtų rajono savivaldybės, jeigu jos teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai (toliau – juridinis asmuo)) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus išduotą leidimą (Aprašo 1 priedas).

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu ir Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290 „Dėl Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

5. Pavojingų šunų, kuriems išduodami leidimai, veislių sąrašas patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. B1-5 „Dėl Kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo patvirtinimo".

6. Aprašo 2 punktas netaikomas:

6.1. asmenims, gyvenantiems kitose šalyse ir keliaujantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje su jiems priklausančiais pavojingais šunimis arba vežantiems juos per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu;

6.2. asmenims, laikinai atvykstantiems su jiems priklausančiais pavojingais šunimis iš kitų šalių į Lietuvos Respublikoje organizuojamus renginius su gyvūnais.


 

II. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

7. Fizinis asmuo, nuolat gyvenantis Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, norėdamas gauti leidimą, turi pateikti šiuos dokumentus:

7.1. rašytinį prašymą (Aprašo 2 priedas);

7.2. asmens tapatybę liudijantį dokumentą (jo kopiją);

7.3. atitinkamos seniūnijos išduotą pažymą apie asmens ir kartu su juo gyvenančių asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą;

7.4. Molėtų rajono psichikos ir sveikatos centro išduotą pažymą (-as), kad asmuo (ir kartu su juo gyvenantys asmenys) nėra įrašytas (-ti) į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

7.5. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą pažymą (-as), kad asmuo (ir kartu su juo gyvenantys asmenys) nėra teistas (-ti) už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kad teistumas yra išnykęs arba panaikintas.

8. Juridiniai asmenys, laikysiantys pavojingą šunį Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje ir norintys gauti leidimą, turi pateikti šiuos dokumentus:

8.1. rašytinį prašymą (Aprašo 2 priedas), pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens;

8.2. įgaliojimą, jeigu prašymą pasirašo juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo;

8.3. juridinio asmens valdymo organo įsakymą ar kitą tvarkomąjį dokumentą, kuriuo paskirtas asmuo, atsakingas už pavojingo šuns priežiūrą;

8.4. dokumentus, nurodytus Aprašo 7.2, 7.4 ir 7.5 punktuose, apie asmenį, paskirtą atsakingu už pavojingo šuns priežiūrą.

9. Prašymas ir jį lydintys dokumentai teikiami Molėtų rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį, ar elektroniniu būdu.

10. Prašymus nagrinėja Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Žemės ūkio skyriaus valstybės tarnautojas.

11. Jeigu prašymas ar kiti dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, nevisiškai ar neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, arba jie neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įgaliotas Žemės ūkio skyriaus valstybės tarnautojas praneša apie tai pareiškėjui ir nustato 5 darbo dienų terminą pateikti trūkstamus arba patikslintus dokumentus.

12. Leidimas išduodamas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, kurių reikia išduoti leidimą, gavimo dienos. Leidimas galioja neribotai.

13. Leidimai išduodami pareiškėjui tiesiogiai Žemės ūkio skyriuje, siunčiami registruotu laišku arba, atsižvelgiant į įdiegtas technines priemones, elektroninėmis priemonėmis.

14. Leidimai neišduodami jaunesniems negu 18 metų asmenims, asmenims, įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos, teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas, gyvenantiems kartu su asmenimis, įrašytais į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos ar teistais už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas. Leidimas taip pat neišduodamas, jeigu pateikiami ne Apraše nurodyti dokumentai, pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų arba pateikti neteisingi duomenys ir pareiškėjas neįvykdo reikalavimo per 5 darbo dienas ištaisyti šiuos trūkumus.

Šis punktas taikomas ir juridinio asmens vadovo paskirtam asmeniui, atsakingam už pavojingo šuns priežiūrą.

15. Jeigu atsisakoma išduoti leidimą, pareiškėjui raštu nurodoma atsisakymo priežastis ir nurodoma galimybė atsisakymą skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. LEIDIMŲ TIKSLINIMAS

 

16. Pasikeitus fizinio asmens gyvenamajai vietai, su juo kartu gyvenantiems asmenims, juridinio asmens paskirtam asmeniui, atsakingam už pavojingo šuns priežiūrą, ar pavojingo šuns laikymo vietai, asmuo per 20 darbo dienų nuo tokių duomenų pasikeitimo privalo apie tai raštu informuoti Molėtų rajono savivaldybės administraciją ir pateikti atitinkamus Aprašo 7.3, 7.4, 7.5, 8.3 ar 8.4 punkte nurodytus dokumentus.

17. Leidimas patikslinamas ar motyvuotas atsisakymas patikslinti priimamas per 20 darbo dienų nuo dokumentų, reikalingų patikslinti leidimą, gavimo.

 

IV. LEIDIMO PANAIKINIMAS

 

18. Leidimas panaikinamas:

18.1. nustačius, kad gauti leidimą buvo pateikti neteisingi duomenys ar suklastoti dokumentai;

18.2. jeigu asmuo, kuriam yra išduotas leidimas, ar kartu su juo gyvenantys asmenys, yra įrašomi į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

18.3. jeigu asmuo, kuriam yra išduotas leidimas, ar kartu su juo gyvenantys asmenys nuteisiami už tyčinius smurtinius nusikaltimus;

18.4. jeigu asmuo, kuriam yra išduotas leidimas, kiekvienais sekančiais metais nuo leidimo išdavimo, nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. nepateikia Molėtų rajono psichikos ir sveikatos centro išduotos pažymos (-ų), kad asmuo (ir kartu su juo gyvenantys asmenys) nėra įrašytas (-ti) į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos.

19. Atsiradus 18.2 ir (ar) 18.3 punktuose nurodytoms aplinkybėms asmuo, kuriam išduotas leidimas privalo nedelsdamas informuoti Molėtų rajono savivaldybės administraciją.

20. Leidimai panaikinami Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Apie sprendimą panaikinti leidimą Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Žemės ūkio skyriaus valstybės tarnautojas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu (registruotu laišku) praneša leidimo turėtojui ir nurodo leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Už leidimui gauti pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako juos pateikęs asmuo.

23. Asmenys, pažeidę šį Aprašą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________________________

 

 

 

Molėtų rajono savivaldybės

leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus

šunis ir jais prekiauti išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

Moletu_herbas_aprasymui

 

 

 

MOLĖTŲ rajono SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

 

LEIDIMAS

ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI PAVOJINGUS ŠUNIS IR JAIS PREKIAUTI

 

___________________ Nr. __________

(data) 

Molėtai

 

 

 

Asmeniui _______________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, a. k., gyvenamoji vieta / juridinio asmens pavadinimas, kodas,

 

__________________________________________________________________ l e i d ž i a m a

buveinės adresas, atsakingo už pavojingo šuns laikymą asmens vardas, pavardė, a. k.)

įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti.

 

 

 

 

Administracijos direktorius ____________ ______________________________________

(parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

 

 

 

A. V.

______________

 

 

Molėtų rajono savivaldybės

leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus

šunis ir jais prekiauti išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

__________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas)

______________________________________________________

(gyvenamoji vieta / buveinės adresas, telefonas, elektroninis paštas)

 

Molėtų rajono savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS

 

IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI PAVOJINGUS ŠUNIS IR JAIS PREKIAUTI

________________

(data)

Molėtai

 

Prašau išduoti leidimą ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

Pavojingo (-ų) šuns (-ų) laikymo vieta _________________________________________________

(adresas, kur bus laikomas pavojingas (-i) šuo (šunys))

_______________________________________________________________________________.

 

Nurodytu adresu kartu gyvena_______________________________________________________:

(nurodyti kartu gyvenančių asmenų vardus, pavardes)

1. ________________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________________;

4. ________________________________________________________________________________.

 

PRIDEDAMA:

  Asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija, ______ lapas (-ų);

  Pažyma apie asmens ir kartu su juo gyvenančių asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą, ______ lapas (-ų);

  Molėtų rajono psichikos ir sveikatos centro išduota pažyma (-os), kad asmuo (ir kartu su juo gyvenantys asmenys) nėra įrašytas (-ti) į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos, ______ lapas (-ų);

  Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma (-as), kad asmuo (ir kartu su juo gyvenantys asmenys) nėra teistas (-ti) už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kad teistumas yra išnykęs arba panaikintas, ______ lapas (-ų);

  Įgaliojimas, jeigu prašymą pasirašo juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, ______ lapas (-ų);

  Juridinio asmens valdymo organo įsakymo ar kito tvarkomojo dokumento, kuriuo paskirtas asmuo, atsakingas už pavojingo šuns priežiūrą, kopija ______ lapas (-ų).

 

Patvirtinu, kad pateikti dokumentai yra teisingi:    

(parašas)                                 (vardas ir pavardė) 

______________