PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO

NR. 1-435 „DĖL PRIEMOKŲ, MATERIALINIŲ PAŠALPŲ, VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ mokėjimo, APMOKĖJIMO UŽ viršvalandinĮ darbĄ, darbą naktį Ir darbĄ poilsio ir švenčių dienomis PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 7 d. Nr. 1-134

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Priemokų, materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo, apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą naktį ir darbą poilsio ir švenčių dienomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1-435 „Dėl Priemokų, materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo, apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą naktį ir darbą poilsio ir švenčių dienomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Departamento darbuotojams už kito darbuotojo pavadavimą (jei ši funkcija nėra įrašyta į pareigybės aprašymą), kai pavaduojama trumpiau nei 5 darbo dienas (arba pavaduojama trumpiau nei vieną budėjimą), priemokos už pavadavimą nemokamos.“

1.2. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Pareigūnas ar tarnautojas motyvuotu prašymu kreipiasi į Materialinių pašalpų skyrimo komisiją dėl materialinės pašalpos skyrimo (išskyrus prašymus skirti materialinę pašalpą mirus šeimos nariui, kurie suderinti su savo tiesioginiu vadovu ir departamento Darbo užmokesčio apskaitos skyriaus vedėju teikiami departamento direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui). Prašyme turi būti aiškiai nurodyta, kodėl reikalinga materialinė pašalpa, pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie sveikatos būklę, vaistų įsigijimą arba būtinų mokamų medicininių paslaugų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, šeimos nario mirties liudijimo kopija, pažyma apie stichinę nelaimę, įvykdytą vagystę ir pan.). Nedarbingumo pažymėjimas be sunkią materialinę padėtį ir (ar) netektį patvirtinančių dokumentų nėra pagrindas kreiptis dėl materialinės pašalpos skyrimo. Materialinių pašalpų skyrimo komisija siūlymą dėl materialinės pašalpos skyrimo teikia departamento direktoriui sprendimui priimti.“

1.3. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Materialinių pašalpų skyrimas įforminamas Aprašo 26–28 punktuose nurodyta tvarka.“

1.4. Papildau 41 punktu:

41. Materialinių pašalpų komisija sudaroma atsižvelgiant į Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinės sutarties 16 ir 17 punktus.“

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                        Saulius Greičius