LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIo STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 27 d. Nr. V-794

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ ir II skyriaus Devintojo skirsnio 1 punktą išdėstau taip:

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektus;

1.3.2. studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas;

1.3.3. stažuočių podoktorantūros studijų skatinimas;

1.3.4. mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas, vykdant mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. universitetai (pagal visas priemonės veiklas);

1.4.2. valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus (pagal visas priemonės veiklas);

1.4.3. valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, turintys mokslo doktorantūros teisę (pagal visas priemonės veiklas);

1.4.4. kolegijos (pagal veiklą 1.3.2);

1.4.5. MTEP vykdančios įmonės (pagal veiklą 1.3.3).

1.5. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.“

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                             Algirdas Monkevičius

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos mokslo tarybos 2020 m. balandžio 16 d. raštu Nr. 4S-408

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (24.37E)-6K-2003039