LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-286 „DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO“  PAKEITIMO

 

 

2022 m. vasario 21 d. Nr. V-290

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. ISAK-286 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

 

 

Siekdama tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1687 „Dėl Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir jų išlaikymą patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

n ustatau, kad:

1. Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai (toliau – egzaminai) asmenims, siekiantiems pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatas įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 straipsnio 6 dalyje numatytu atveju gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, organizuojami ir vykdomi pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Lietuvių kalbos mokėjimo lygio ir (arba) valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nustatymo, organizavimo, vykdymo ir apmokėjimo bei pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašą.

2. Egzaminai, kuriems jau pradėta rengtis ir kuriems asmenys jau užsiregistravę, vykdomi pagal iki Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir (arba) lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo bei pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įsigaliojimo dienos galiojusią tvarką.

3. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai vykdomi pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. ISAK-208/1R-43 „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino programos patvirtinimo“.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                               Jurgita Šiugždinienė