Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL užDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VALSTYBėS INVESTICINIS KAPITALAS“ IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VALSTYBės INVESTICIJŲ VALDYMO AGENTŪROS STEIGIMO IR VALSTYBĖS TURTO INVESTAVIMO

 

2020 m. gegužės 6 d. Nr. 512

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 22 straipsnio 2 dalies 3, 4, 6 ir 7 punktais, įgyvendindama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą, Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“, 2020 m. gegužės 26 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. C(2020) 3534 (final) „Valstybės pagalba SA.57008 (2020/N) – Lietuva COVID-19: Pagalbos verslui fondas“ (toliau – Pagalbos schema), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti uždarąją akcinę bendrovę „Valstybės investicinis kapitalas“ (toliau – Bendrovė).

2. Nustatyti, kad steigiamai Bendrovei kaip valstybės įnašas perduodamas valstybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos patvirtintų asignavimų – 100 000 000 Eur (vienas šimtas milijonų eurų). Bendrovės akcijos valstybei suteiks 100 procentų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

3. Pavesti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai:

3.1. parengti ir pasirašyti Bendrovės steigimo aktą ir kitus su Bendrovės steigimu susijusius dokumentus;

3.2. atstovauti valstybei Bendrovėje įgyvendinant valstybės, kaip Bendrovės akcininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas;

3.3. kaip Bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojai priimti atitinkamus sprendimus ir užtikrinti, kad Bendrovės veikla atitiktų Pagalbos schemos nuostatas.

4. Įsteigti uždarąją akcinę bendrovę Valstybės investicijų valdymo agentūrą (toliau – Agentūra).

5. Nustatyti, kad steigiamai Agentūrai kaip valstybės įnašas perduodamas valstybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintų asignavimų – 1 000 000 Eur (vienas milijonas) eurų. Agentūros akcijos valstybei suteiks 100 procentų balsų Agentūros visuotiniame akcininkų susirinkime.

6. Pavesti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai:

6.1. parengti ir pasirašyti Agentūros steigimo aktą ir kitus su Agentūros steigimu susijusius dokumentus;

6.2. atstovauti valstybei Agentūroje įgyvendinant valstybės, kaip Agentūros akcininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas;

6.3. kaip Agentūros valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojai priimti atitinkamus sprendimus ir užtikrinti, kad Agentūros veikla atitiktų Pagalbos schemos nuostatas.

7. Įpareigoti Lietuvos Respublikos finansų ministrą ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrą patvirtinti Pagalbos verslui fondo veiklos aprašą, kuriame būtų nustatyta, kad Pagalbos verslui fondas (toliau – Fondas) steigiamas kaip komanditinė ūkinė bendrija, kurios dalyviai yra Agentūra ir Bendrovė, taip pat nustatyti Fondo veiklos principai bei komanditinės ūkinės bendrijos veiklos ir dalyvių sutarčių esminės nuostatos ir reikalavimas, kad Bendrovė Fondo patariamojo komiteto nariais pasiūlytų skirti Lietuvos banko tarnautojus.

8. Pasiūlyti Lietuvos bankui:

8.1. dalyvauti Fondo veikloje;

8.2. skirti atstovą (-us) į Agentūros stebėtojų tarybą.

9. Nustatyti, kad renkant Agentūros ir Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų renkamus kolegialių organų nepriklausomus narius pirmajai kadencijai netaikomas Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ nuostatos, išskyrus Aprašo 7, 8-11, 12, 14, 15, 50-56 ir 58 punktus.

10. Pavesti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai užtikrinti, kad Agentūros ir Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų renkamų kolegialių organų, jei tokie yra sudaromi, nepriklausomų narių pirmosios kadencijos atrankoms būtų taikomos viešos atrankos procedūros, nustatant protingumo principą atitinkančius atrankų organizavimo terminus ir sudarant galimybę reikalavimus atitinkantiems kandidatams į nepriklausomus kolegialių organų narius dalyvauti vykdomose atrankose.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka