HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽSTATO UŽ DAUGKARTINES GĖRIMŲ PAKUOTES SISTEMOS TAIKYMĄ NURODANČIO ŽENKLO FORMOS IR DAUGKARTINIŲ GĖRIMŲ PAKUOČIŲ ŽENKLINIMO ŠIUO ŽENKLU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 4 d. Nr. D1-93

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 41, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 111, 112, 121, 122, 123 straipsniais įstatymo 14 straipsniu ir 3 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistemos taikymą nurodančio ženklo formos ir daugkartinių gėrimų pakuočių ženklinimo šiuo ženklu tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Trečiokas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. D1-93

 

UŽSTATO UŽ DAUGKARTINES GĖRIMŲ PAKUOTES SISTEMOS TAIKYMĄ NURODANČIO ŽENKLO FORMOS IR DAUGKARTINIŲ GĖRIMŲ PAKUOČIŲ ŽENKLINIMO ŠIUO ŽENKLU TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistemos taikymą nurodančio ženklo formos ir daugkartinių gėrimų pakuočių ženklinimo šiuo ženklu tvarkos aprašas (toliau Tvarkos aprašas) nustato užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistemos taikymą nurodančio ženklo formos reikalavimus ir daugkartinių gėrimų pakuočių ženklinimo šiuo ženklu tvarką.

2.     Tvarkos apraše nustatyti reikalavimai taikomi gamintojams ir importuotojams, tiekiantiems Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gėrimų pripildytą daugkartinę pakuotę, už kurią nustatytas užstatas, ir užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistemos administratoriui.

3.     Tvarkos apraše nurodytu užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistemos taikymą nurodančiu ženklu privalo būti paženklintos tos Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamos daugkartinės gėrimų pakuotės, kurios nurodytos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąraše.

4.     Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme.

 

II SKYRIUS

UŽSTATO UŽ DAUGKARTINES GĖRIMŲ PAKUOTES SISTEMOS TAIKYMĄ NURODANČIO ŽENKLO FORMOS IR DAUGKARTINIŲ GĖRIMŲ PAKUOČIŲ ŽENKLINIMO ŠIUO ŽENKLU REIKALAVIMAI

 

5.     Užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistemos taikymą nurodantis ženklas – stačiakampio formos rėmelyje pavaizduotas vertikalus iš dviejų rodyklių suformuoto apskritimo centre esantis butelio ženklas, po kuriuo pateiktas užrašas „DEPOZITAS“. Užstato už daugkartines pakuotes sistemos taikymą nurodančio ženklo (toliau – Ženklas) pavyzdys pateikiamas Tvarkos aprašo priede.

6.     Ženklo užrašo šriftas – Helvetica Condensed, paryškintas.

7.     Ženklo aukštis – ne mažesnis kaip 15 mm, bet ne didesnis kaip 25 mm, plotis – ne mažesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 20 mm.

8.     Ženklas turi būti 30–50 procentų didesnis už kitus simbolius ar ženklus, pavaizduotus ant daugkartinės gėrimų pakuotės.

9.     Ženklas turi būti tokios pat spalvos kaip pagrindinis tekstas ant daugkartinės gėrimų pakuotės etiketės.

10.   Rekomenduojama Ženklo vieta ant daugkartinės gėrimų pakuotės etiketės – šalia brūkšninio kodo.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.   Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

________________

 

Daugkartinių gėrimų pakuočių ženklinimo užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistemos taikymą nurodančiu ženklu tvarkos aprašo

priedas

 

UŽSTATO UŽ DAUGKARTINES GĖRIMŲ PAKUOTES SISTEMOS TAIKYMĄ

NURODANTIS ŽENKLAS