LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS REPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2008 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. A1-383 „DĖL DUOMENŲ APIE SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS ŠALPOS IŠMOKOMS, TIKSLINĖMS KOMPENSACIJOMS BEI IŠMOKOMS VAIKAMS ADMINISTRUOTI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ KETVIRTINIŲ ATASKAITŲ FORMŲ PILDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2017 m. gruodžio 18 d. Nr. A1-625

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. A1-383 „Dėl Duomenų apie savivaldybių administracijoms šalpos išmokoms, tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirtinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ketvirtinės ataskaitos formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Išmokoms vaikams administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ketvirtinės ataskaitos formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Duomenų apie savivaldybių administracijoms šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirtinės suvestinės formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Duomenų apie savivaldybių administracijoms išmokoms vaikams administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirtinės suvestinės formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis