herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2012 m. gruodžio 13 d. NUTARIMO NR. 03-264 „DĖL finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. 03-267

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-264 „Dėl Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedo lentelės 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis (Eur);“.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                        Vitas Vasiliauskas