KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTo

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-33 „DĖL NACIONALINIŲ SPORTO (ŠAKŲ) FEDERACIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 9 d. Nr. V-236

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas):

1.1. Išdėstau 5.3 punktą taip:

5.3. aprašo priede nustatytos formos deklaraciją, įrodančią, kad nėra aplinkybių, nurodytų aprašo 4.5, 4.6 ir 4.9 punktuose;“

1.2. pakeičiu 5.4 punktą ir jį išdėstau taip:

5.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (ar jos teritorinių padalinių) patvirtinimą, kad atitinka reikalavimą, nurodytą aprašo 4.7 punkte. Jeigu mokesčių administratoriaus sprendimu yra atidėtas arba išdėstytas mokestinės nepriemokos mokėjimas ir šio sprendimo pagrindu sudaryta pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis, šis faktas turi būti atskirai pažymimas.“;

1.3. papildau aprašą priedu (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo sporto (šakų) federacijos, departamentui pateikusios laisvos formos deklaracijas, kuriomis patvirtino, kad nėra aplinkybių, nurodytų aprašo 4.5 ir 4.6 punktuose, taip pat – Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymas ar registro išrašus, įrodančius, kad nėra aplinkybių, nurodytų aprašo 4.9 punkte, bus laikomos kaip tinkamai įvykdžiusios pareigą, nustatytą šiuo įsakymu pakeistame aprašo 5.3 punkte.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                       Klemensas Rimšelis


 

Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Sporto (šakos, sporto šakos disciplinos) federacijos deklaracijos forma)

 

 

SPORTO (ŠAKOS, SPORTO ŠAKOS DISCIPLINOS) FEDERACIJOS DEKLARACIJA

 

Aš, žemiau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad ____________________________________________ (toliau – federacija):                       (nurodomas sporto (šakos, sporto šakos disciplinos) federacijos pavadinimas kilmininko linksniu)

atžvilgiu nėra pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir (arba) jos atžvilgiu nėra taikomas turto areštas, dėl kurio išieškojimas galėtų būti nukreiptas į federacijai po pripažinimo skiriamas valstybės biudžeto lėšas;

veikla nėra sustabdyta ar apribota, dėl ko federacija negalėtų atlikti Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme federacijai nustatytų funkcijų

federacijos vadovas ir _________________________________________________________ nariai

nurodomas kolegialaus valdymo organo (jeigu federacija tokį valdymo organą turi) pavadinimas

neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus.

 

Federacijos vardu:

____________________ ________________ _______________

(pareigų pavadinimas) (parašas) A. V. (jei federacija (vardas, pavardė)

antspaudą privalo

turėti)