LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLYGINIMO VALSTYBĖS ĮMONEI REGISTRŲ CENTRUI UŽ LICENCIJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ APIE VIENAM ŪKIO SUBJEKTUI IŠDUOTAS LICENCIJAS PATEIKIMĄ LEIDŽIAMOSIOS KREIPTIES BŪDU INTERNETU ARBA KITAIS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAIS DYDŽIO

PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 12 d. Nr. 4-81

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 38 straipsnio 5 dalimi, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6.2 papunktį ir šiuo nutarimu patvirtinto Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo 18 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo ir Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ 2.1 papunktį ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. kovo 24 d. raštą Nr. (68.1E)1B-848 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro atlyginimo už dokumentų teikimą ir registro objekto registravimą dydžių“, 

t v i r t i n u  atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už Licencijų informacinės sistemos duomenų apie vienam ūkio subjektui išduotas licencijas pateikimą leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais dydį – 0,95 euro.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                      Aušrinė Armonaitė