Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMO NR. T1-86„DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2022 m. gegužės 26 d. Nr.T1-90

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus sąrašo, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo“, 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„16.

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras

-

42

 

 

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui (A.Mickevičiaus g. 8 A, Kaunas).

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                       Linas Urmanavičius

pavaduojantis savivaldybės merą