Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. KOVO 20 D. NUTARIMO NR. 239 „DĖL VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO IR GAUTOS LIGOS PAŠALPOS SKIRTUMO KOMPENSAVIMO ŽVALGYBOS PAREIGŪNAMS, TAPUSIEMS LAIKINAI NEDARBINGIEMS DĖL TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMO ARBA KAI LAIKINASIS NEDARBINGUMAS SUSIJĘS SU TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMU“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 2 d. Nr. 203
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimą Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumo kompensavimo žvalgybos pareigūnams, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kai laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO IR GAUTOS LIGOS PAŠALPOS SKIRTUMO KOMPENSAVIMO VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS, PATAISOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS IR ŽVALGYBOS PAREIGŪNAMS, KURIE TAPO LAIKINAI NEDARBINGI DĖL TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMO ARBA KURIŲ LAIKINASIS NEDARBINGUMAS SUSIJĘS SU TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMU

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 57 straipsnio 5 dalimi, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 38 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 64 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nustatyti, kad:

1. Vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumas vidaus tarnybos sistemos, pataisos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir žvalgybos pareigūnams (toliau – pareigūnai) kompensuojamas, kai pareigūnai tampa laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba jų laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu (kai pareigūnas tampa laikinai nedarbingas ne dėl nelaimingo atsitikimo tarnyboje, nelaimingo atsitikimo pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos).

2. Pareigūnas prašymą skirti vidutinio jo darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumo kompensaciją (toliau – prašymas) per 3 darbo dienas nuo laikinojo nedarbingumo pabaigos pateikia vidaus reikalų statutinės įstaigos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, žvalgybos institucijos, kurioje tarnauja pareigūnas (toliau – įstaiga, kurioje tarnauja pareigūnas), vadovui, apie tai informuodamas savo tiesioginį vadovą. Prie prašymo pridedami dokumentai, galintys patvirtinti laikinojo nedarbingumo ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu, arba jų kopijos. Jeigu tokių dokumentų nėra, pareigūnas prašyme nurodo aplinkybes, pagrindžiančias laikinojo nedarbingumo ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu.

3. Įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, vadovas šio nutarimo 2 punkte nurodytus dokumentus per vieną darbo dieną nuo jų gavimo perduoda šio nutarimo 4 punkte nurodytai komisijai.

4. Pareigūno laikinojo nedarbingumo ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu nustato įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, vadovo sudaryta komisija (toliau – Komisija). Komisijos darbo reglamentą tvirtina įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, vadovas.

5. Komisija išvadą dėl pareigūno laikinojo nedarbingumo ryšio su tarnybinių pareigų atlikimu pateikia įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, vadovui per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo 3 punkte nurodytų dokumentų gavimo. Jeigu šio termino dėl objektyvių priežasčių nepakanka, įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, vadovas per vieną darbo dieną nuo Komisijos rašytinio prašymo gavimo gali šį terminą pratęsti iki 20 darbo dienų. Komisijos išvadoje išdėstomos nustatytos aplinkybės, jas pagrindžiantys įrodymai ir pateikiamas įvertinimas, ar pareigūno laikinasis nedarbingumas turi ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu.

6. Vidaus reikalų statutinės įstaigos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų vadovų sudaryta Komisija prireikus savo darbe gali pasitelkti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos atstovus.

Žvalgybos institucijos vadovo sudaryta Komisija prireikus savo darbe gali pasitelkti Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos gydytojus.

7. Įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, vadovui gavus Komisijos išvadą, kurioje konstatuota, kad pareigūno laikinasis nedarbingumas turi ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu, įstaiga, kurioje tarnauja pareigūnas, per 3 darbo dienas nuo šios išvados gavimo teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui rašytinį prašymą pateikti informaciją apie pareigūnui išmokėtą ligos pašalpą. Šią informaciją Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius pateikia per 3 darbo dienas nuo rašytinio prašymo gavimo.

8. Sprendimą kompensuoti pareigūno vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumą priima įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, vadovas per 3 darbo dienas nuo šio nutarimo 7 punkte nurodytos informacijos gavimo, sprendime nurodydamas pareigūno vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos kompensuojamo skirtumo dydį.

9. Pareigūno vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumas kompensuojamas iš įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, lėšų per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo 8 punkte nurodyto sprendimo priėmimo.

10. Įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, vadovui gavus Komisijos išvadą, kurioje konstatuota, kad pareigūno laikinasis nedarbingumas neturi ryšio su tarnybinių pareigų atlikimu, įstaiga, kurioje tarnauja pareigūnas, per 3 darbo dienas nuo šios išvados gavimo raštu informuoja pareigūną, kad nėra teisinio pagrindo kompensuoti vidutinio jo darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumą.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Juozas Olekas