VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ KATETERIZAVIMO BŪDU IMPLANTUOJAMIEMS BIOLOGINIAMS AORTOS IR PLAUČIŲ ARTERIJOS VOŽTUVAMS BEI JŲ IMPLANTAVIMO SISTEMOMS ĮSIGYTI SKYRIMO

 

2022 m. vasario 4 d. Nr. 1K-49

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo ir keitimo, šių preparatų ir priemonių įsigijimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo šiais preparatais ir priemonėmis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-136 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo ir keitimo, šių preparatų ir priemonių įsigijimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo šiais preparatais ir priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1K-166 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo centralizuotai apmokamais vaistiniais preparatais ir medicinos pagalbos priemonėmis bei jų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigos aprūpinimo centralizuotai apmokamais vaistiniais preparatais ir medicinos pagalbos priemonėmis sutarties formos patvirtinimo“:

1. S k i r i u iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pagal išlaidų straipsnį 02 „Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms“ iki 4 500 000 Eur (keturių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) kateterizavimo būdu implantuojamiems biologiniams aortos vožtuvams ir plaučių arterijos vožtuvams bei jų implantavimo sistemoms įsigyti (12 mėnesių gydymui užtikrinti) ir šias lėšas paskirstau taip:

1.1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms skiriu iki 2 191 110 Eur (dviejų milijonų vieno šimto devyniasdešimt vieno tūkstančio vieno šimto dešimties eurų);

1.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms skiriu iki 1 631 015 Eur (vieno milijono šešių šimtų trisdešimt vieno tūkstančio penkiolikos eurų);

1.3. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei skiriu iki 677 875 Eur (šešių šimtų septyniasdešimt septynių tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt penkių eurų).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1–1.3 papunkčiuose išvardytos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) turi įvykdyti šio įsakymo 1 punkte nurodytų medicinos pagalbos priemonių pirkimo procedūras;

2.2. ASPĮ išlaidos šio įsakymo 1 punkte nurodytoms medicinos pagalbos priemonėms įsigyti apmokamos ASPĮ pateikus VLK toliau išvardytus dokumentus:

2.2.1. sąskaitų faktūrų ir prekių priėmimo–perdavimo aktų patvirtintas kopijas,

2.2.2. pirkimo–pardavimo sutarties kopiją,

2.2.3. lėšų paraišką;

2.3. ASPĮ išlaidos šio įsakymo 1 punkte nurodytoms medicinos pagalbos priemonėms įsigyti apmokamos pagal jų pirkimo kainas, neviršijant 1 vnt. kainos (įskaitant PVM):

2.3.1. kateterizavimo būdu implantuojamo biologinio aortos vožtuvo kaina – 13 618,50 Eur (trylika tūkstančių šeši šimtai aštuoniolika eurų penkiasdešimt centų),

2.3.2. kateterizavimo būdu implantuojamo biologinio plaučių arterijos vožtuvo kaina – 19 431,30 Eur (devyniolika tūkstančių keturi šimtai trisdešimt vienas euras trisdešimt centų);

2.4. šis įsakymas galioja 18 mėnesių nuo jo pasirašymo dienos, vėliau nurodytų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidos nebus apmokamos.

3. Į p a r e i g o j u šio įsakymo 1.1–1.3 papunkčiuose išvardytas ASPĮ vykdyti šio įsakymo 1 punkte nurodytų medicinos pagalbos priemonių pirkimo procedūras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

4. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti VLK Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus vedėjui ir VLK Ekonomikos departamento Apskaitos skyriaus vedėjui.

5. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                             Gintaras Kacevičius