LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRO
2020 M. gegužės 13 D. ĮSAKYMO NR. 4-306 „Dėl priemonės „palūkanų kompensavimas
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 1 d. Nr. 4-729

Vilnius

 

1P a k e i č i u   Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEMONĖS „PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS“ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ veiklos“ 3.2 papunkčiu,

tvirtinu Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą:

2.1. Pakeičiu Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija  (pridedama).

2.2. Pripažįstu netekusiu galios 3.1 papunktį.

2.3. Pakeičiu 3.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.11. Paskola – investicinė paskola ar finansinė nuoma (lizingas), įskaitant refinansavimą, kai investicijos nuosavomis lėšomis atliktos ne seniau kaip 6 mėn. prieš paskolos sutarties pasirašymą. Sąskaitos kreditas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija pagal Priemonę paskola nelaikoma.“

2.4. Pripažįstu netekusiu galios 6.2 papunktį.

2.5. Pripažįstu netekusiu galios 10.9 papunktį.

2.6. Papildau 11.51 papunkčiu:

11.51. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos apyvartinėms lėšoms papildyti, išskyrus atvejus, kai apyvartinės lėšos yra dalis paskolos, kaip nustatyta Aprašo 3.6 papunktyje;“.

2.7. Pripažįstu netekusiu galios 11.7 papunktį.

2.8. Pripažįstu netekusiu galios III skyrių. 

3. Nustatau, kad:

3.1. šio įsakymo 2 punktas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.;

3.2. šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, taikomas vertinant ir administruojant po šio įsakymo įsigaliojimo uždarajai akcinei bendrovei „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) pateiktas paraiškas dalinai kompensuoti palūkanas, išskyrus Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 34, 36 ir 39 punktus;

3.3. šiuo įsakymu pakeisto Aprašo 34, 36 ir 39 punktai taikomi administruojant iki šio įsakymo įsigaliojimo INVEGAI pateiktas paraiškas;

3.4. šiuo įsakymu pakeisto Aprašo 10.2 papunktyje nustatytas finansų tarpininko tinkamumo bendradarbiauti, kompensuojant palūkanas paskolų gavėjams, vertinimas atliekamas tiems finansų tarpininkams, kurie prašymus sudaryti bendradarbiavimo sutartis INVEGAI pateikia po šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                           Aušrinė Armonaitė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų

ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 4-306

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų

ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo

Nr. 4-729  redakcija)

 

PRIEMONĖS „PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO subjektams“ SĄLYGŲ aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, siekdami gauti palūkanų kompensavimą pagal priemonę „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – Priemonė), taip pat reikalavimus paskoloms, reglamentuoja paraiškų administravimą, sprendimų priėmimą, dotacijos sutarčių pasirašymą ir jų įgyvendinimo priežiūrą, palūkanų kompensacijų mokėjimą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972;

2.2. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (toliau – SVV įstatymas);

2.3. Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl  Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašas).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Apyvartinė paskolapaskola, kurios sumą numatyta skirti paskolos gavėjo apyvartinėms lėšoms papildyti. Apyvartinė paskola gali būti suteikta ir kredito linijos būdu. Jeigu už kredito liniją suteikta uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) individuali ar portfelinė garantija, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme, kredito linijos gavėjui gali būti leidžiama iš kredito linijos lėšų suteikti finansų įstaigos garantijas.

3.2. Dotacijos sutartis – tarp INVEGOS ir pareiškėjo pasirašyta dvišalė sutartis dėl palūkanų kompensavimo.

3.3. Finansinė nuoma (lizingas) – paslauga, kai finansinės nuomos (lizingo) bendrovės nuosavybės teise įsigytas finansinės nuomos (lizingo) gavėjo savarankiškai pasirinktas išsimokėtinai finansuojamas turtas, remiantis finansinės nuomos (lizingo) sutartimi, perduodamas naudotis ir valdyti finansinės nuomos (lizingo) gavėjui ir kuris, finansinės nuomos (lizingo) gavėjui galutinai atsiskaičius su finansinės nuomos (lizingo) bendrove, tampa finansinės nuomos (lizingo) gavėjo nuosavybe.

3.4. Finansinis turtas pinigai ir pinigų ekvivalentai, vertybiniai popieriai, sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi ar gauti pinigus ir (ar) jų ekvivalentus iš kito subjekto.

3.5. Finansų tarpininkas – finansų įstaiga, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme (toliau – Finansų įstaigų įstatymas) ir informuotiesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, kurie yra pasirašę su INVEGA sutartis dėl bendradarbiavimo INVEGAI vykdant palūkanų kompensavimo priemones.

3.6. Investicinė paskola – paskola, kurios ne mažiau kaip 51 proc. sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jo ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą finansuoti, o likusią dalį – apyvartinėms lėšoms papildyti.

3.7. Palūkanos – palūkanos, kurias finansų tarpininkui sumoka paskolos gavėjas pagal sudarytą paskolos sutartį.

3.8. Palūkanų kompensavimas – dalies priskaičiuotų ir paskolos gavėjo finansų tarpininkui pagal paskolos sutartį sumokėtų paskolų palūkanų kompensavimas paskolos gavėjui.

3.9. Palūkanų kompensavimo laikotarpis – laikotarpis, už kurį paskolos gavėjo sumokėtos palūkanos yra kompensuojamos.

3.10. Pareiškėjas – paskolos gavėjas, teikiantis INVEGAI paraišką dėl palūkanų kompensavimo.

3.11. Paskola – apyvartinė paskola, investicinė paskola, ar finansinė nuoma (lizingas), įskaitant refinansavimą, kai investicijos nuosavomis lėšomis atliktos ne seniau kaip 6 mėn. prieš paskolos sutarties pasirašymą. Sąskaitos kreditas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija pagal Priemonę paskola nelaikoma.

3.12. Paskolos gavėjas – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme (toliau – SVV subjektas), su kuriuo pasirašyta paskolos sutartis ir (ar) kuriam suteikta paskola.

3.13. Paskolos sutartis – sutartis, sudaryta tarp paskolos gavėjo ir finansų tarpininko dėl paskolos, suteikimo, įskaitant visos jos pakeitimus.

3.14. Tęstinė projektų atranka – projektų atranka, kai pateiktos paraiškos vertinamos ir sprendimai dėl palūkanų kompensavimo priimami pagal paraiškų pateikimo eilę.

3.15. Verslininkas – kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja INVEGA, o Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija dalyvauja ją įgyvendinant.

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Pagal Aprašą bus kompensuojama:

6.1. iki 95 proc. už paskolas, paimtas nuo 2020 m. sausio 1 d., sumokėtų palūkanų;

6.2. iki 95 proc. už paskolas, paimtas nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d., sumokėtų palūkanų.

7. Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos pagal Aprašą netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą Apraše numatytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos sutartyje paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.

8. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės projektų atrankos būdu.

9. Tęstinė projektų atranka baigiama, jeigu pagal INVEGOS priimtus sprendimus dėl palūkanų kompensavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti Priemonei skirtą lėšų sumą.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PASKOLOMS,

KAI PALŪKANOS KOMPENSUOJAMOS PAGAL APRAŠO 6.1 PAPUNKTĮ

 

10. Reikalavimai pareiškėjams ir paskoloms:

10.1. pareiškėjas paraiškos vertinimo metu yra paskolos gavėjas, kuris atitinka SVV subjekto statuso reikalavimus, nurodytus SVV įstatyme;

10.2. pareiškėjui paskola suteikta pagal paskolos sutartį, sudarytą su finansų tarpininku, turinčiu galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant palūkanų kompensavimo priemones. Bendradarbiavimo sutartis su finansų tarpininku pasirašoma, jei INVEGA, atlikusi finansų tarpininko tinkamumo bendradarbiauti kompensuojant palūkanas paskolų gavėjams vertinimą, nustato, kad finansų tarpininkas atitinka visus jam keliamus reikalavimus, nustatytus  INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamoje  metodikoje „Finansų tarpininkų, su kuriais INVEGA sudaro sutartis dėl palūkanų kompensavimo, vertinimo metodika“ (toliau – Metodika), kuri skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt. Metodikoje įtvirtinami reikalavimai dėl finansų tarpininko patirties teikiant Aprašo 3.11 papunktyje nurodytas paskolas, finansų tarpininko pajamų iš finansinių paslaugų teikimo veiklos dydžio, finansų tarpininko apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų, personalo, valdymo ir organizacinės struktūros, finansų tarpininko gebėjimo atlikti bendradarbiavimo sutartyje nustatytus veiksmus bei deleguotas funkcijas, susijusias su teisingų duomenų parengimu, teikimu ir saugojimu, finansų tarpininko gebėjimo valdyti su Priemonės įgyvendinimu susijusias rizikas. Šiame papunktyje nurodytas tinkamumo bendradarbiauti kompensuojant palūkanas paskolų gavėjams vertinimas nėra atliekamas kredito įstaigoms, kaip jos apibrėžtos Finansų įstaigų įstatyme. Bendradarbiavimo sutartimi finansų tarpininkas įsipareigoja teikti INVEGAI duomenis ir dokumentus apie paskolos sutarties sąlygas, paskolų gavėjų atliktus mokėjimus pagal paskolų sutartis, sumokėtas palūkanas, grąžintas paskolos lėšas. Finansų tarpininkų, sudariusių su INVEGA bendradarbiavimo sutartis, sąrašas pateiktas interneto svetainėje www.invega.lt;

10.3. paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta);

10.4. paskolos sutartis yra pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 dieną;

10.5. paskola nėra skirta šioms pareiškėjo veikloms  –  „Nekilnojamojo turto operacijos“ (veiklos kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.) 68.1-68.3 grupę), „Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 49.4 grupę ir 49.41 klasę), kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti, „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 01 skyrių), „Miškininkystė ir medienos ruoša“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 02.1 grupę, 02.3 grupę, 02.30.10 poklasį, 02.30.20 poklasį), „Žvejyba ir akvakultūra“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 03 skyrių), „Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 47.78.30 poklasį), „Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių), „Finansinė ir draudimo veikla“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 64 skyrių, 65 skyrių, 66 skyrių) vykdyti;

10.6. pareiškėjui nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą, o jei pareiškėjas verslininkas, – jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą;

10.7. bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, suteiktos de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neviršija Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų ribų;

10.8. dėl pareiškėjo, jo savininkų, turinčių ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių ir (ar) balsų, ir (ar) vadovų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų (dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, apgaulingo pareiškimo apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingos apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; nusikalstamo bankroto; teroristinio ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimo; nusikalstamo būdu gauto turto legalizavimo; prekybos žmonėmis, vaiko pirkimo arba pardavimo) ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo;

10.9. jei pagal paskolos sutartį suteikta apyvartinė paskola, ji turi būti suteikta iš skatinamųjų finansinių priemonių, kaip jos apibrėžtos Nacionalinių plėtos įstaigų įstatyme, finansų inžinerijos priemonių, kaip jos apibrėžtos Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 791 „Dėl Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurias INVEGA įgyvendina ir (ar) dalyvauja įgyvendinant, veikdama kaip fondų fondo (kontroliuojančiojo fondo) valdytoja arba konkrečios priemonės valdytoja lėšų arba su INVEGOS individualia ar portfeline garantija.

11. Palūkanos nėra kompensuojamos, jei tenkinama nors viena iš toliau nurodytų sąlygų:

11.1. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti, siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje, taip pat gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto pirkimui arba statybai tuo atveju, kai pareiškėjas yra verslininkas. Nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikoma, kai ne mažiau kaip 60 proc. įsigyjamo turto ketinama panaudoti paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti;

11.2. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliui (-iams) įsigyti (ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės), kuris gali būti naudojamas ne tik ekonominei  veiklai vykdyti. Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių pagrindinė veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas;

11.3. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos paskolai trečiajam asmeniui suteikti, trečiųjų asmenų ir (ar) paskolos gavėjo skoliniams įsipareigojimams (paskoloms, sąskaitos kreditams (angl. „overdrafts“), faktoringams, akredityvams, banko garantijoms) refinansuoti (padengti), išskyrus atvejus, kai paskolos lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo;

11.4. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos finansiniam turtui finansuoti;

11.5. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos dividendams ir (ar) tantjemoms išmokėti;

11.6. jei INVEGA buvo priėmusi teigiamą sprendimą ir buvo sudariusi dotacijos sutartį dėl palūkanų kompensavimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-187 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“;

11.7. paskola yra suteikta pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 4-224 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemos patvirtinimo“, pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 4-229 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemos patvirtinimo“, arba pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 4-536 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemos patvirtinimo“, Skatinamosios finansinės priemonės  „Tiesioginės COVID–19 paskolos“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 4-45 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemos patvirtinimo“.

12. Palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėn., skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po paraiškos pateikimo INVEGAI mėnesio pirmos dienos, ir ne ilgesnis nei paskolos sutartyje nurodyto paskolos gražinimo termino pabaiga.

13. Palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama maksimali palūkanų kompensacijos suma, yra paskolos sutartyje nustatyta metinių palūkanų norma, taikoma paskolos sutarties pasirašymo dieną. Jei ši palūkanų norma yra didesnė kaip 7 proc., metinių palūkanų, kompensacija apskaičiuojama taikant 7 proc. metinių palūkanų normą.

14. Palūkanų kompensavimas yra de minimis pagalba, teikiama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 laikantis šių nuostatų:

14.1. INVEGA, tikrindama pareiškėjo teisę gauti de minimis pagalbą, kiekvieną kartą atlieka pareiškėjo tinkamumo vertinimą: patikrina pareiškėjo teisę gauti de minimis pagalbą ir įsitikina, kad dėl naujos suteikiamos de minimis pagalbos nebus viršyta vienai įmonei galimos skirti de minimis pagalbos riba;

14.2. de minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis;

14.3. de minimis pagalba nėra kaupiama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti, jeigu dėl tokio pagalbos kaupimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972 , arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma;

14.4. teikiant de minimis pagalbą turi būti laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio, 2 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio 2, 3, 6–9 dalių, 5 straipsnio ir 6 straipsnio 4 dalies nuostatų.

15. Pareiškėjui suteikiamos de minimis pagalbos dydis priklauso nuo didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumos. Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma apskaičiuojama remiantis paskolos sutartyje nurodyta palūkanų norma, kuri taikoma paskolos sutarties pasirašymo dieną (bet ne daugiau, nei numatyta Aprašo 13 punkte), paskolos grąžinimo grafiku, Aprašo 6.1 papunktyje nustatytu palūkanų kompensavimo dydžiu bei šiame Aprašo skirsnyje nustatytais ribojimais. Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma yra palūkanų (mokėtinų pagal paskolos grąžinimo grafiką, esant palūkanų normai, nuo kurios skaičiuojama maksimali palūkanų kompensacijos suma) sumos ir palūkanų kompensavimo dydžio, nustatyto Aprašo 6.1 papunktyje, sandauga. Palūkanų kompensacijos suma skaičiuojama tik už laikotarpį, nurodytą Aprašo 12 punkte.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PASKOLOMS,

KAI PALŪKANOS KOMPENSUOJAMOS PAGAL APRAŠO 6.2 PAPUNKTĮ

 

16. Reikalavimai pareiškėjams ir paskoloms:

16.1. pareiškėjas paraiškos vertinimo metu yra paskolos gavėjas, kuris atitinka SVV subjekto statuso reikalavimus, nurodytus SVV įstatyme;

16.2. pareiškėjui paskola suteikta pagal paskolos sutartį, sudarytą su finansų tarpininku, turinčiu galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant palūkanų kompensavimo priemones. Bendradarbiavimo sutartis su finansų tarpininku pasirašoma kaip nurodyta Aprašo 10.2 papunktyje;

16.3. pareiškėjo vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą;

16.4. paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta);

16.5. paskolos sutartis yra pasirašyta ne anksčiau kaip 2015 m. sausio 1 dieną ir ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d.;

16.6. paskola nėra skirta šioms pareiškėjo veikloms – „Nekilnojamojo turto operacijos“ (veiklos kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.) 68.1-68.3 grupę), „Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 49.4 grupę ir 49.41 klasę), kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti, „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 01 skyrių), „Miškininkystė ir medienos ruoša“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 02.1 grupę, 02.3 grupę, 02.30.10 poklasį, 02.30.20 poklasį), „Žvejyba ir akvakultūra“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 03 skyrių), „Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 47.78.30 poklasį), „Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių), „Finansinė ir draudimo veikla“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 64 skyrių, 65 skyrių, 66 skyrių) vykdyti;

16.7. pareiškėjui nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą, o jei pareiškėjas verslininkas, – jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą;

16.8. bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, suteiktos de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neviršija Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų ribų;

16.9. dėl pareiškėjo, jo savininkų, turinčių ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių ir (ar) balsų, ir (ar) vadovų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų (dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, apgaulingo pareiškimo apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingos apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; nusikalstamo bankroto; teroristinio ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimo; nusikalstamo būdu gauto turto legalizavimo; prekybos žmonėmis, vaiko pirkimo arba pardavimo) ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.

17. Palūkanos nėra kompensuojamos, jei tenkinama nors viena iš Aprašo 11 punkte nurodytų sąlygų.

18. Kompensuojamos paskolų palūkanos, patirtos ne ilgiau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d., skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po paraiškos pateikimo INVEGAI mėnesio pirmos dienos, ir ne ilgiau nei paskolos sutartyje nurodyto paskolos gražinimo termino pabaiga.

19. Palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama maksimali palūkanų kompensacijos suma, yra paskolos sutartyje nustatyta metinių palūkanų norma, taikoma paskolos sutarties pasirašymo dieną. Jei ši palūkanų norma yra didesnė kaip 7 proc., metinių palūkanų, kompensacija apskaičiuojama taikant 7 proc. metinių palūkanų normą.

20. Palūkanų kompensavimas yra de minimis pagalba, teikiama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 laikantis šių nuostatų:

20.1. INVEGA, tikrindama pareiškėjo teisę gauti de minimis pagalbą, kiekvieną kartą atlieka pareiškėjo tinkamumo vertinimą: patikrina pareiškėjo teisę gauti de minimis pagalbą ir įsitikina, kad dėl naujos suteikiamos de minimis pagalbos nebus viršyta vienai įmonei galimos skirti de minimis pagalbos riba;

20.2. de minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis;

20.3. de minimis pagalba nėra kaupiama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti, jeigu dėl tokio pagalbos kaupimo būtų viršytas Reglamente (ES) Nr. 651/2014, arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma;

20.4. teikiant de minimis pagalbą turi būti laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio, 2 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio 2, 3, 6–9 dalių, 5 straipsnio ir 6 straipsnio 4 dalies nuostatų.

21. Pareiškėjui suteikiamos de minimis pagalbos dydis priklauso nuo didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumos. Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma apskaičiuojama remiantis paskolos sutartyje nurodyta palūkanų norma, kuri taikoma paskolos sutarties pasirašymo dieną (bet ne didesnė, nei numatyta Aprašo 19 punkte), paskolos grąžinimo grafiku, Aprašo 6.2 papunktyje nustatytu palūkanų kompensavimo dydžiu bei šiame Aprašo skirsnyje nustatytais ribojimais. Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma yra palūkanų (mokėtinų pagal paskolos grąžinimo grafiką, esant palūkanų normai, nuo kurios skaičiuojama maksimali palūkanų kompensacijos suma) sumos ir palūkanų kompensavimo dydžio, nustatyto Aprašo 6.2 papunktyje, sandauga. Palūkanų kompensacijos suma skaičiuojama tik už laikotarpį, nurodytą Aprašo 18 punkte.

22. Paraiškas dėl palūkanų kompensavimo pagal Aprašo 6.2 papunktį INVEGAI galima teikti iki 2021 m. spalio 31 d.

 

IV SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

23. Siekdamas gauti palūkanų kompensavimą pagal Aprašą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti paraišką elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje (EPIS), paskelbtą INVEGOS interneto svetainėje https://paraiskos.invega.lt ir pateikti kitus privalomus dokumentus, nurodytus Aprašo 24 punkte. Paraiškoje nurodomi duomenys apie pareiškėją (pareiškėjo rekvizitai, kontaktinė informacija, teisinė forma, vykdoma veikla), gautą paskolą, informacija apie taikytas palūkanų normas, apie pareiškėjo kitą gautą paramą palūkanų kompensavimui (nurodyta gauta suma, finansavimo šaltinis ir gautos paramos teisinis pagrindas), pareiškėjui įvertinti ir  sprendimo dėl palūkanų kompensavimo dydžio priėmimui būtina informacija. Jei pateikti paraišką ir Aprašo 24 punkte nurodytus privalomus pateikti dokumentus INVEGOS interneto svetainėje https://paraiskos.invega.lt nėra funkcinių galimybių ar jos laikinai neužtikrinamos, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti INVEGAI elektroniniu paštu dpk2@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kitais būdais teikiama paraiška ir jos priedai nepriimami.

24. Kartu su paraiška turi būti pateikti ir kiti privalomi pateikti dokumentai, kurių sąrašas ir (ar) formos pateiktos interneto svetainėje https://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/dokumentu-formos/. Jei dokumentai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo (registravimo INVEGOJE) data nustatoma pagal paskutinio pateikto dokumento registravimo INVEGOJE datą.

25. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba, netinkamai ar ne iki galo užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nebus vertinami.

26. Paraiška yra vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir dokumentų pateikimo INVEGAI dienos. Paraiškos vertinimo laikas, esant objektyvioms aplinkybėms (gautas ir vertinamas neįprastai didelis paraiškų kiekis; pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as); pareiškėjo prašymu; atliekant didelės apimties informacinių sistemų programavimo darbus ar sutrikus informacinių sistemų veiklai), INVEGOS vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 darbo dienų. Apie pratęstą paraiškos vertinimo terminą INVEGA ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo INVEGOS vadovo sprendimo pratęsti paraiškos vertinimo terminą priėmimo dienos informuoja pareiškėją (-us) informacine žinute: elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje nurodo laiką, kuriuo pratęsiamas paraiškos vertinimo terminas, ir priežastis, dėl kurių paraiškos vertinimo terminas pratęstas.

27. Paraiškos vertinimo metu, trūkstant informacijos paraiškai įvertinti, INVEGA turi  paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją galima patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus Aprašo 16 punkte nurodytu būdu per INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo prašymo pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus gavimo dienos. Jeigu pareiškėjas per INVEGOS nustatytą terminą nepateikia nurodytos informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų, INVEGA priima sprendimą atmesti paraišką.

28. INVEGA paraiškos vertinimo ir (arba) kompensacijos išmokėjimo, ir (arba) patikrų metu turi teisę pareiškėjo paprašyti dokumentų, įrodančių atitikimą Aprašo 10.8, 16.9 ir 35.6  papunkčiuose išvardytiems kriterijams. Prašomus dokumentus pareiškėjas turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo INVEGOS prašymo pateikti dokumentus gavimo dienos. Jei INVEGAI paprašius dokumentai, nurodyti Aprašo 10.8, 16.9 ir 35.6 papunkčiuose, nebus pateikti, sutartis dėl palūkanų kompensavimo nesudaroma arba nutraukiama ir išmokėtos lėšos susigrąžinamos pagal šio Aprašo 44 punktą. Pareiškėjas apie tai informuojamas raštu arba el. paštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikti dokumentus gavimo dienos.

29. Baigusi paraiškos vertinimą, INVEGA priima sprendimą dėl palūkanų kompensavimo ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teigiamo sprendimo priėmimo su pareiškėju sudaro dotacijos sutartį. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta dotacijos sutartis išsiunčiama pareiškėjui per elektroninę paraiškų informacinę sistemą (EPIS) kartu su INVEGOS sprendimu dėl palūkanų kompensavimo ir dotacijos sutarties pasirašymo. Dotacijos sutartis sudaroma elektroniniu būdu vienu egzemplioriumi – INVEGA kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo pareiškėjo pateiktą kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą dotacijos sutartį ir elektroniniu būdu išsiunčia abiejų šalių pasirašytą dotacijos sutartį pareiškėjui.

30. Jei paraiška atmetama, pareiškėjui išsiunčiamas INVEGOS sprendimas dėl paraiškos atmetimo, pasirašytas INVEGOS vadovo ar jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos, nurodant paraiškos atmetimo pagrindą ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

31. INVEGA duomenis apie suteiktą de minimis pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui teikia ir tikslina vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

32. INVEGA kompensuoja tik tokias pareiškėjų sumokėtas palūkanas, kurios sumokėtos pagal paskolos sutartis, sudarytas pareiškėjų su finansų tarpininkais, kurie pateikė informaciją apie pareiškėjų sumokėtas palūkanas.

33. Pagal Aprašą kompensuojamos palūkanos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus valstybės biudžeto lėšų jos būtų apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

34. Palūkanos paskolos gavėjui kompensuojamos iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 25 dienos. Palūkanos už gruodžio mėnesį kompensuojamos iki kitų metų vasario 25 dienos.

35. Paskolos gavėjui palūkanų kompensacijos yra išmokamos, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

35.1. yra pasirašyta ir galioja dotacijos sutartis;

35.2. paskolos gavėjas yra sumokėjęs palūkanas pagal paskolos sutartį;

35.3. palūkanos sumokėtos per laikotarpį, nustatytą INVEGOS sprendime, informuojančiame apie palūkanų kompensavimą, kuris yra pridedamas prie dotacijos sutarties;

35.4. palūkanos sumokėtos per laikotarpį, kai paskolos sutartis nebuvo nutraukta ar nebuvo pasibaigęs jos galiojimo laikas;

35.5. paskolos gavėjui kompensacijos išmokėjimo momentu nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą, o jei pareiškėjas verslininkas, – jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą;

35.6. Dėl pareiškėjo, jo savininko (-ų), turinčio (-ių) ne mažiau kaip 25 proc. akcijų, kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių ir (ar) balsų, ir (ar) vadovo (-ų) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.

36. Tais atvejais, kai paskolos gavėjas yra reorganizuotas jungimo ar skaidymo būdu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, paskolos gavėjui priklausančios kompensacijos sumos, kurios buvo priskaičiuotos iki palūkanų kompensavimo nutraukimo už paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas, išmokamos paskolos gavėjo teisių ir pareigų perėmėjui, jo prašymu. 

37. Paskolos gavėjas neteikia mokėjimo prašymų INVEGAI. INVEGA nustato kompensuotinas paskolos gavėjo sumokėtų palūkanų sumas pagal finansų tarpininko pateiktą pažymą apie paskolų gavėjų sumokėtas palūkanas, taikydama dotacijos sutartyje nustatytas palūkanų kompensavimo sąlygas. Finansų tarpininko pažymos yra paskolų gavėjų palūkanų išlaidas pagrindžiantys ir palūkanų apmokėjimą įrodantys dokumentai.

38. Pasikeitus paskolos sutarties sąlygoms ir sumažinus finansavimo sumą, pakeitus finansavimo sumos grąžinimo terminą, grąžinimo grafiką, pasikeitus palūkanų normai, dotacijos sutartyje nustatytos sąlygos nėra keičiamos, palūkanos kompensuojamos dotacijos sutartyje nustatytomis sąlygomis.

39. Kitam ūkio subjektui perėmus teises į paskolos gavėjo įsipareigojimus, susijusius su paskolos sutartimi, pagal kurią buvo priimtas sprendimas dėl palūkanų kompensavimo, priimamas INVEGOS sprendimas paskolos gavėjui nutraukti palūkanų kompensavimą (vienašališkai nutraukiant dotacijos sutartį). Tokiu atveju teisių perėmėjas INVEGAI turi pateikti naują paraišką, kurią INVEGA vertina Aprašo 2628 punktuose nustatyta tvarka ir priima sprendimą dėl palūkanų kompensavimo. Jei teisių perėmėjas atitinka Aprašo II skyriuje nustatytus reikalavimus (išskyrus 10.4 papunktyje nustatytą reikalavimą) su juo pasirašoma nauja dotacijos sutartis bei tęsiamas palūkanų kompensavimas  tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo nustatytos  nutrauktoje dotacijos sutartyje, tai yra nekeičiant pirminės paskolos sumos, jos grąžinimo grafiko, palūkanų normos ir buvusio kompensavimo laikotarpio, o galima didžiausia kompensavimo suma sumažinama iki šių teisių perėmimo INVEGOS jau įvykdytais įsipareigojimais pagal nutrauktą dotacijos sutartį. 

40. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami:

40.1. telefonu, kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime ir INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt. INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt galima rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK);

40.2. elektroniniu paštu dpk2@invega.lt, kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime ir INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

41. INVEGA turi teisę tvarkyti su Aprašo įgyvendinimu susijusius asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva Nr. 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenys tvarkomi viešinimo, apskaitos ir audito tikslais bei atrankinių patikrų metu tikrinant pareiškėjo pateiktos informacijos tikrumą. Su Aprašo įgyvendinimu susiję asmens duomenys INVEGOJE tvarkomi ir saugomi 10 metų nuo paskutinio dokumento gavimo datos. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

42. Informacija apie palūkanų kompensavimą gavusius pareiškėjus (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, numatomas suteikti palūkanų kompensavimo dydis) per 20 darbo dienų nuo teigiamo sprendimo priėmimo dienos skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

43. Informacija ir dokumentai, susiję su pagalbos teikimu, saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos. 

44. Jei nustatoma, kad pareiškėjai pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus, ir (ar) sąmoningai nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimo dėl palūkanų kompensavimo priėmimui, arba gavo didesnę, nei, vadovaujantis Aprašo nuostatomis, priklausančią kompensaciją, pareiškėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą kompensaciją su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles.

45. INVEGA atsitiktinės atrankos būdu patikrina ne mažiau kaip 5 proc. pareiškėjų, kurių paraiškų vertinimas baigtas, priimtas teigiamas sprendimas dėl palūkanų kompensavimo, (toliau – patikros) ir kuriems INVEGA jau yra kompensavusi dalį sumokėtų palūkanų, šias patikras atlikdama pagal INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą patikrų tvarką, kuri skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Už paraiškoje ir kartu su paraiška pateiktos informacijos teisingumą atsako pareiškėjas.

47. Už pareiškėjų vertinimą, sprendimo priėmimą dėl palūkanų kompensavimo ir dotacijos sutarties sudarymo arba paraiškos atmetimo, lėšų išmokėjimą ir jų apskaitą, neteisėtai ar nepagrįstai išmokėtų lėšų susigrąžinimą atsako INVEGA.

48. INVEGOS sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

_____________________________