LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 07.3.3-IVG-T-428 „SUBSIDIJOS VERSLO PRADŽIAI“PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 17 d. Nr. A1390

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 ir 66 punktais:

1. T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, pavaduojantis

socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                         Aurelijus Veryga

 

 

 

SUDERINTA

Uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“

2017-06-02 raštu Nr. (5.1)-363

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

2017-06-05 raštu Nr. (19.4-52 E)-3-2373

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. A1-390

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMASĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 07.3.3-IVG-T-428 „SUBSIDIJOS VERSLO PRADŽIAI“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2.  Aprašas yra parengtas vadovaujantis:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 9–17) (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtomis ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, išskyrus Aprašo 4 punkte nurodytas sąvokas.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Apklausos anketa – projekto dalyvio apklausos anketos forma, kartu su kitais kvietimo teikti paraiškas dokumentais skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt (toliau – interneto svetainė www.esinvesticijos.lt) skiltyje „Finansavimas“, prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas, taip pat interneto svetainėje www.invega.lt.

4.2. Darbo užmokestis projekto vykdytojo darbuotojui pagal darbo sutartį apskaičiuotas darbo užmokestis. Į darbo užmokesčio sąvoką nepatenka ir yra laikomos netinkamomis finansuoti išlaidomis: išeitinės išmokos, įmokos į pensijų ir kitus fondus, išskyrus privalomąsias įmokas.

4.3. Darbo užmokesčio išlaidos  projekto vykdytojo darbuotojui apskaičiuoto darbo užmokesčio, darbdavio mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų ir įmokų į Garantinį fondą suma.

4.4. Darbuotojas (arba projekto dalyvis) – asmuo, dirbantis pas paskolos gavėją pagal darbo sutartį.

4.5. Dotacijos sutartis – uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) ir pareiškėjo pasirašyta dvišalė sutartis dėl darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo.

4.6. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – INVEGOS priimtame sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio nurodyta didžiausia kompensuotina projekto vykdytojo darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų suma, apskaičiuojama visam galimam kompensacijos laikotarpiui pagal fiksuotąjį projekto išlaidų vieneto įkainį.

4.7. Fiksuotasis projekto išlaidų vieneto įkainis (toliau – fiksuotasis įkainis) – Kompensuojamojo darbo užmokesčio išlaidų dalies fiksuotojo įkainio dydžio nustatymo tyrimu nustatytas fiksuotasis įkainis, kurį taikant pareiškėjui apskaičiuojamas kompensuotinas darbo užmokesčio išlaidų dydis. Tyrimas skelbiamas interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Tyrimai“, „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“.

4.8. Finansinė priemonė „Verslumo skatinimas 2014–2020“ Veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 07.3.3-FM-F-424 „Verslumo skatinimas 2014–2020“.

4.9. Kompensacijos laikotarpis  laikotarpis, kai projekto vykdytojui mokama darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensacija už darbuotoją (-us). Kompensacijos laikotarpio pradžia negali būti ankstesnė nei paraiškos pateikimo (registravimo) diena, jei ji sutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena, arba kito (kalendorinio) mėnesio pirma diena, jei ji nesutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena, bet ne ankstesnė kaip paskolos panaudojimo ir Aprašo įsigaliojimo diena. Kompensacijos laikotarpis skaičiuojamas mėnesiais. Ilgiausias galimas kompensacijos laikotarpis yra 12 mėnesių nuo kompensacijos laikotarpio pradžios.

4.10. Kredito unija – kiekviena ir bet kuri iš 2016 m. gegužės 17 d. tarp vienai šaliai atstovaujančių kredito unijų ir kitai šaliai atstovaujančios Lietuvos centrinės kredito unijos pasirašytoje jungtinės veiklos (konsorciumo) sutartyje nurodytų kredito unijų – jungtinės veiklos partnerių, teikiančių paskolas. Kredito unijų sąrašas skelbiamas interneto svetainėje http://invega.lt/lt/paskolos/verslumo-skatinimas-2014-2020/.

4.11. Paraiška – pareiškėjo INVEGAI pateikta paraiška finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą, kuria prašoma kompensuoti pareiškėjo darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalį.

4.12. Pareiškėjas – paskolos gavėjas, pateikęs paraišką INVEGAI.

4.13. Prioritetinė grupė  bedarbiai (asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme (nuo 2017 m. liepos 1 d. – Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme), per paskutinius 12 mėn. iki prašymo suteikti paskolą pateikimo kredito unijai dienos ne mažiau kaip 6 mėn. registruoti teritorinėje darbo biržoje); neįgalieji (pateikdami prašymą suteikti paskolą, pateikę kredito unijai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgaliojo pažymėjimą); asmenys iki 29 metų (amžius fiksuojamas pateikiant kredito unijai prašymą suteikti paskolą); vyresni negu 54 metų asmenys (amžius fiksuojamas pateikiant kredito unijai prašymą suteikti paskolą); moterys (lyties kriterijus įvertinamas pateikiant kredito unijai prašymą suteikti paskolą); tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas (t. y. paskola bus naudojama investicijoms į įrangą, gamybos procesus ir (arba) saugius bei ekologiškus produktus, kurie turi tiesioginį poveikį taupant energiją, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, saugant išteklius ir ekosistemą, vengiant taršos bei atliekų ir kt.) (priskyrimas šiai tikslinei grupei fiksuojamas pateikiant kredito unijai prašymą suteikti paskolą).

4.14. Paskola – paskola, išduota pagal sudarytą paskolos sutartį tarp kredito unijos ir paskolos gavėjo pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 20142020“.

4.15. Paskolos panaudojimas – paskolos gavėjo paskolos lėšų faktinis išleidimas pagal paskolos sutartį.

4.16. Projektas – paskolos gavėjo darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas.

4.17. Projekto vykdytojas – INVEGOS atrinktas pareiškėjas, su kuriuo pasirašyta dotacijos sutartis ir kurio darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų dalis bus kompensuojama.

4.18. Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos) projekto vykdytojo darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų dalis, kurią INVEGA pripažįsta tinkama finansuoti Priemonės lėšomis.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) ir INVEGA (toliau taip pat – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės projektų atrankos būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 16 000 000 eurų (šešiolikos milijonų eurų) ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų.

9. Priemonės tikslas – sudaryti papildomas finansines paskatas paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jų įsitvirtinimą rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje ir paskatinti kurti naujas darbo vietas bei išlaikyti esamas.

10. Pagal Aprašą remiama veikla: dalinis darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų kompensavimas tiems verslo subjektams, kurie yra gavę paskolą.

11. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 m. III ketvirtį, jam yra skirta 8 000 000 eurų (aštuoni milijonai eurų). Antrąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2019 m. II ketvirtį, jam planuojama skirti 8 000 000 eurų (aštuonis milijonus eurų). Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai (projektų vykdytojai) yra paskolų, kurias jau panaudojo, gavėjai. Pagal Aprašą partneriai negalimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius projektų reikalavimus. Kai projektai atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 3.3, 5.1, 5.2, 5.4, 7.4, 7.5, 8.1 papunkčiuose nurodytus bendruosius projektų reikalavimus, Aprašo 1 priedo 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1.2, 4.1.3. 4.1.4, 4.2, 4.3, 5.5, 7.3, 7.7 papunkčiuose nurodyti bendrieji projektų reikalavimai, atliekant paraiškų vertinimą, atskirai nebevertinami, t. y. laikoma, kad visi projektai atitinka toliau išvardytus reikalavimus:

13.1. projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti bent vieną konkretų Veiksmų programos prioriteto uždavinį ir siekiamą rezultatą. Pagal Aprašą įgyvendinamais projektais prisidedama prie Veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.3.3 konkretaus uždavinio „Padidinti darbo paklausą skatinant gyventojų, ypač susiduriančių su sunkumais darbo rinkoje, verslumą“ įgyvendinimo;

13.2.  projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentų nuostatas, t. y. Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. birželio 18 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-5.1 (7) patvirtintą specialųjį projektų atrankos kriterijų „Projektai turi atitikti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo programos TVP), 1.3 uždavinio „Ugdyti gyventojų verslumą ir remti verslo kūrimo iniciatyvas“ 1.3.1 priemonę „Teikti paramą pradedantiesiems verslą, ypač daug dėmesio skirti su sunkumais darbo rinkoje susiduriantiems asmenims“;

13.3.  projektu turi būti siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių:

13.3.1. projektu turi būti siekiama priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio „Subsidiją darbuotojų darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti gavę paskolos gavėjai“ (rodiklio kodas P.N.407) ir prisidedama prie rodiklio „Sėkmingai veikiančių subsidijas gavusių paskolos gavėjų dalis“ (rodiklio kodas R.N.411)  pasiekimo;

13.3.2. išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o šie – pasiekti nustatytą projekto tikslą;

13.4.  projektas turi atitikti horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, jo įgyvendinimas turi būti suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

13.4.1.      projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi principą. Laikoma, kad visi projektai atitinka šį kriterijų, nes pareiškėjas, teikdamas paraišką, įsipareigoja įgyvendindamas projektą užtikrinti horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi) laikymąsi:

13.4.1.1.   socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas). Laikoma, kad visi projektai atitinka darnaus vystymosi principą socialinėje srityje (užimtumo, socialinės įtraukties srityje);

13.4.1.2.   ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas). Laikoma, kad visi projektai atitinka darnaus vystymosi principą ekonomikos srityje;

13.4.1.3.   teritorijų vystymo srityje (aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas). Laikoma, kad visi projektai atitinka darnaus vystymosi principą teritorijų vystymo srityje;

13.4.2.      projekte turi būti pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą. Laikoma, kad visi projektai tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi principo (užimtumo, socialinės įtraukties srityje) įgyvendinimo;

13.4.3.      projekte negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principus. Laikoma, kad visi projektai atitinka šį kriterijų, nes pareiškėjas, teikdamas paraišką, įsipareigoja įgyvendindamas projektą užtikrinti horizontaliųjų principų (moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymąsi;

13.5.                pareiškėjas organizaciniu požiūriu turi būti pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitikti jam keliamus reikalavimus. Laikoma, kad visi pareiškėjai turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą, nes pagal Aprašą remiama veikla – darbuotojų įdarbinimas ir darbo užmokesčio jiems mokėjimas – savo esme yra natūrali visų ūkio subjektų veikla, susijusi su visomis kylančiomis pareigomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

13.6.         turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas:

13.6.1.      turi būti įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikos valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai. Laikoma, kad visi projektai atitinka šį kriterijų, nes pagrindinės projektų rizikos įvertintos iš anksto ir rengiant Aprašą suplanuotos rizikos valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai;

13.6.2.      turi būti teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai. Laikoma, kad visiems projektams taikomas ir dotacijos sutartyse nurodytas fiksuotasis projekto išlaidų vieneto įkainis yra pritaikytas teisingai (vadovaujantis Darbo užmokesčio fiksuotojo įkainio verslo pradžiai dydžio nustatymo tyrimo duomenimis ir reikalavimais, nustatytais Aprašo 30−32 punktuose), nes už jo pritaikymą atsakinga INVEGA.

14. Paraiškos pagal Aprašą gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino. Galutinis paraiškų (pagal antrąjį kvietimą) pateikimo terminas yra ne vėlesnis nei 2020 m. rugsėjo 30 d., dotacijos sutartys gali būti pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 d., o išlaidos apmokamos už ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 30 d. apskaičiuotą darbo užmokestį.

15. INVEGA gali sustabdyti naujai teikiamų paraiškų priėmimą ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymą, kai pagal INVEGOS priimtus sprendimus dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą. Informacija apie paraiškų priėmimo ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymo sustabdymą skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt ir INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

16. Ministerijai nusprendus, kad ateityje bus galimybių kvietimui teikti paraiškas ir (arba) Priemonei skirti papildomą lėšų sumą, INVEGA, suderinusi su Ministerija ir įvertinusi pagal kvietimą teikti paraiškas skirtos lėšų sumos likutį ir prašomą skirti finansavimo lėšų sumą pagal teigiamai įvertintas paraiškas, kurioms finansuoti neužteko lėšų, gali sudaryti rezervinį projektų sąrašą. Į rezervinių projektų sąrašą projektai įrašomi ta pačia eile, kaip jie buvo išdėstyti atrinktų projektų ataskaitoje (pagal paraiškų registravimo INVEGOJE eilę). Rezervinis projektų sąrašas, jei toks sudaromas, skelbiamas interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt, nurodant pareiškėjus ir didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą.

17. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

18. Tinkama projekto tikslinė grupė yra pareiškėjo darbuotojai.

19. Aprašo 13.3.1 papunktyje nurodytiems priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliams skaičiuoti taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

20. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

 

IV SKYRIUS

VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMAS

 

21. Darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas projekto vykdytojui teikiamas kaip de minimis pagalba pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 visuose sektoriuose, išskyrus 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius.

22. Suteikiamos de minimis pagalbos dydis yra lygus didžiausiai galimai darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensacijos sumai. Didžiausia galima darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensacijos suma nustatyta INVEGOS sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio.

23. INVEGA, kiekvieną kartą atlikdama projekto tinkamumo finansuoti vertinimą dėl darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo, patikrina projekto vykdytojo teisę gauti de minimis pagalbą, rezervuoja ją Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registras), vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatai) ir, atsižvelgdama į užpildytoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pateiktus duomenis ir Suteiktos valstybės pagalbos registro duomenis, įsitikina, kad dėl naujos suteikiamos de minimis pagalbos nebus viršyta vienai įmonei, kuri apima visas įmones, nurodytas Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, galimos suteikti de minimis pagalbos riba.

24. Per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio priėmimo dienos INVEGA suteiktą de minimis pagalbos sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos registre.

25. Projekto vykdytojui suteikiamos de minimis pagalbos dydis ir didžiausia galima darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensacijos suma yra nurodoma INVEGOS sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio.

26. De minimis pagalba laikoma suteikta INVEGAI priėmus sprendimą dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio.

27. De minimis pagalba nėra kaupiama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti, jeigu dėl tokio pagalbos kaupimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

28. Projekto vykdytojui atsisakius darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo, nesuteikta de minimis pagalba išregistruojama iš Suteiktos valstybės pagalbos registro vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais. Apie tokį atsisakymą projekto vykdytojas turi raštu informuoti INVEGĄ.

 

 

V SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

29. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

30. Kompensuojama darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų suma (tinkamų finansuoti išlaidų suma) nustatoma:

30.1. pagal Darbo užmokesčio fiksuotojo įkainio verslo pradžiai nustatymo tyrimo ataskaitą projekto vykdytojo darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų daliai kompensuoti nustatytas 1 mėnesio fiksuotasis įkainis, kuris yra 498,48 Eur. Fiksuotojo įkainio dydis įgyvendinant projektus nebus keičiamas;

30.2. pareiškėjo, kuris priklauso prioritetinei grupei, kompensuojama darbuotojo (-ų), dirbančio (-ių) pas pareiškėją pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio išlaidų suma yra 75 procentai fiksuotojo įkainio. Pareiškėjo, kuris nepriklauso prioritetinei grupei, kompensuojama darbuotojo (-ų), dirbančio (-ių) pas pareiškėją pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio išlaidų suma yra 50 procentų fiksuotojo įkainio;

30.3. tinkamų finansuoti išlaidų suma vienam darbuotojui apskaičiuojama fiksuotąjį įkainį (498,48 Eur) dauginant iš kalendorinių mėnesių, už kuriuos darbuotojui apskaičiuota darbo užmokesčio suma iki mokesčių (bruto) buvo ne mažesnė už minimaliąją mėnesinę algą, skaičiaus ir padauginus iš 75 arba 50 proc. finansavimo intensyvumo. Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma projekto vykdytojui apskaičiuojama sudedant visas pagal Aprašo 30.2 papunktį apskaičiuotas tinkamų finansuoti projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų sumas. Pavyzdžiui, jeigu 2017 m. liepos–rugsėjo mėnesiais įmonėje dirbo 5 darbuotojai, kurių darbo užmokestis iki mokesčių buvo 380,00 eurų, tačiau vienas darbuotojas rugsėjo mėnesį buvo išėjęs nemokamų atostogų ir jam buvo apskaičiuota 360,00 eurų darbo užmokesčio, kompensuojama darbuotojų darbo užmokesčio dalis apskaičiuojama: 498,48 x (4*3+1*2) = 6 978,72. Ši suma padauginama iš 0,75, jei pareiškėjas priklauso prioritetinei grupei, arba iš 0,5, jei pareiškėjas prioritetinei grupei nepriklauso.

31. Didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma vienam pareiškėjui apskaičiuojama pagal teikiant paraišką turimų darbuotojų, kurių darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti, skaičių ir nurodoma INVEGOS sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio.

32. Didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma visais atvejais negali būti didesnė nei 50 procentų faktiškai išduotos ir panaudotos paskolos lėšų sumos.

33. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

34. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos – tik projekto vykdytojo apskaičiuota darbo užmokesčio išlaidų dalis už darbuotoją, kuri kompensuojama Aprašo 30 punkte nustatyta tvarka, jei projektas atitinka šias nuostatas:

34.1. Aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka INVEGAI buvo pateikta paraiška bei susiję dokumentai (priedai) ir yra pasirašyta dotacijos sutartis;

34.2. pareiškėjas yra paskolos, kurią jau panaudojo, gavėjas. Paskolos panaudojimą patvirtina pareiškėjas ir kredito unijos atsakingas darbuotojas Pažymoje apie paskolos panaudojimą (Aprašo 4 priedas);

34.3. pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) pateiktus Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro bei su šiuo registru susijusius kitų valstybės registrų (Mokesčių mokėtojų registro ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro) duomenis, teikiamus INVEGAI automatiškai iš Fondo valdybos informacinės sistemos pateikus užklausą, taip pat kitą informaciją, darbuotojas (-ai), kurio (-ių) darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti, paraiškos ir (ar) paraiškos priedo (-ų) pateikimo (registravimo) dieną ir kompensacijos laikotarpiu dirba pas pareiškėją pagal darbo sutartį;

34.4. darbuotojui (-ams) apskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą;

34.5. pareiškėjas paraiškos pateikimo, vertinimo ir atrankos momentu nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso arba nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl jo ūkinės komercinės veiklos;

34.6. darbuotojo (-ų) darbo užmokestis kompensacijos laikotarpiu nėra ir nebuvo iš dalies ar visiškai kompensuotas pagal kitas Veiksmų programos priemones arba kitas programas ar priemones, pagal kurias teikiamos subsidijos darbo užmokesčiui iš dalies ar visiškai kompensuoti. Priemonės projektų įgyvendinimas gali būti pradėtas tik projekto vykdytojui baigus įgyvendinti projektus pagal kitas priemones, kurios skirtos toms pačioms veikloms ir išlaidoms kompensuoti, t. y. kompensacijos laikotarpio pradžia bus nustatoma baigus finansuoti tokias pačias išlaidas  pagal kitų Veiksmų programos priemonių ar kitų programų kitus projektus;

34.7. darbo užmokestis darbuotojui yra apskaičiuotas ne anksčiau kaip nuo paskolos panaudojimo ir paraiškos pateikimo INVEGAI dienos ir ne vėliau kaip iki kompensacijos laikotarpio pabaigos;

34.8. darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis, pagal kurį skaičiuojama kompensuojama darbo užmokesčio išlaidų dalis, neapima išeitinių išmokų arba išeitinių kompensacijų. Jeigu darbuotojui yra apskaičiuota išeitinė išmoka arba išeitinė kompensacija, projekto vykdytojas privalo apie tai informuoti INVEGĄ ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po išeitinės išmokos ar kompensacijos apskaičiavimo mėnesio, 15 dienos (užpildyti Aprašo 9 priede pateiktą formą);

34.9.  pareiškėjui gali būti suteikiama de minimis pagalba vadovaujantis Komisijos reglamento Nr. 1407/2013 nuostatomis.

35. Darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalis pradedama kompensuoti:

35.1.  nuo paraiškos ir (ar) jos priedo (-ų) pateikimo INVEGAI dienos, jei paraiškos ir (ar) jos priedo (-ų) pateikimo INVEGAI diena bei paskolos panaudojimo diena sutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena;

35.2.  nuo kito (kalendorinio) mėnesio pirmos dienos, jei paraiškos ir (ar) jos priedo (-ų) pateikimo INVEGAI diena bei paskolos panaudojimo diena nesutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena.

36. Darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensacija projekto vykdytojui mokama ne rečiau kaip kas ketvirtį iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio kalendorinio ketvirčio, 5 dienos.

37. Darbo užmokesčio išlaidų dalis projektų vykdytojams gali būti kompensuojama trumpesnį laikotarpį, nei nustatyta Aprašo 14 punkte, arba kompensavimas nutraukiamas Aprašo 57 punkte nurodytais atvejais.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

38.  Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma nustatyta Aprašo 3 priede ir kartu su kitais kvietimo teikti paraiškas dokumentais skelbiama interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“, prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas, skiltyje „Susiję dokumentai“, taip pat interneto svetainėje www.invega.lt.

39. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 42 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos (ši diena įskaitoma) teikia ją INVEGAI.

40. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba, netinkamai ar ne iki galo užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nebus vertinami.

41. Paraiška ir Aprašo 42 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

41.1. teikiamas pasirašytas popierinis dokumentas. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai Aprašo 41.3 papunktyje nurodytu adresu;

41.2. elektroniniu paštu svp@invega.lt siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas sertifikuotu elektroniniu parašu. Kartu teikiami pareiškėjo dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos taip pat privalo būti patvirtinti sertifikuotu elektroniniu parašu;

41.3. paraiška turi būti pateikta šiuo adresu:

Uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“

Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas

LT-09308 Vilnius;

41.4. esant techninėms galimybėms, interneto svetainėje www.invega.lt tiesiogiai interaktyviai („on-line“ režimu);

41.5. elektroniniu paštu (išskyrus Aprašo 41.2 ir 41.4 papunkčiuose nurodytus atvejus) ar kitu, nei Aprašo 41.3 papunktyje nurodyta, adresu pristatyta paraiška neregistruojama ir nevertinama.

42. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos (užpildytus ir pasirašytus) priedus:

42.1. Pažymą apie paskolos panaudojimą (Aprašo 4 priedas, teikiama tik vieną kartą kartu su paraiška);

42.2. Pažymą apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtintą kredito įstaigos darbuotojo parašu (Aprašo 5 priedas), arba kitokios formos lygiavertį tokio paties turinio dokumentą (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopiją);

42.3. Prašymą dėl darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų kompensavimo (toliau – prašymas) (Aprašo 6 priedas, teikiama atskirai dėl kiekvieno darbuotojo, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti);

42.4. Pareiškėjo darbuotojo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (Aprašo 7 priedas, teikiama atskirai kiekvieno darbuotojo, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti);

42.5. Projekto dalyvio apklausos anketą (forma skelbiama interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt; teikiama atskirai kiekvieno darbuotojo, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti);

42.6. „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (forma skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų formos“ ir interneto svetainėje www.invega.lt; teikiama tik vieną kartą kartu su paraiška);

42.7. Dotacijos sutartį (Aprašo 8 priedas, teikiama tik vieną kartą kartu su paraiška);

42.8. įgaliojimą (jei paraišką pasirašo ne pats pareiškėjas ar jo vadovas, teikiama tik vieną kartą kartu su paraiška);

42.9. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) išduotą pažymą, kad skola VMI nedidėja, einamosios ir atidėtos VMI įmokos yra mokamos laiku. Pažyma negali būti išduota anksčiau nei likus 5 dienoms iki paraiškos pateikimo INVEGAI dienos (teikiama, jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su VMI dėl mokėjimų atidėjimo);

42.10. Fondo valdybos išduotą pažymą, kad skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nedidėja, einamosios ir atidėtos įmokos yra mokamos laiku. Pažyma negali būti išduota anksčiau nei likus 5 dienoms iki paraiškos pateikimo INVEGAI dienos (teikiama, jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su Fondo valdyba dėl mokėjimų atidėjimo).

43.    Visi Aprašo priedai turi būti teikiami Aprašo 41 punkte nustatyta tvarka. Jei projekto vykdytojas po to, kai pateikė paraišką ar pasirašė dotacijos sutartį, įdarbina naujus darbuotojus ir pageidauja gauti jų darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensaciją, papildomai reikia pateikti tik paraiškos priedus, nurodytus Aprašo 42.3–42.5 papunkčiuose, Aprašo 41 punkte nustatyta tvarka. Paraiškoje pateikti duomenys yra apdorojami ir saugomi INVEGOS vidaus informacinėje sistemoje ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje. Jei priedai teikiami po dotacijos sutarties pasirašymo, jie turi būti pateikti iki kvietimo paraiškas skelbime nustatyto paraiškų teikimo termino paskutinės dienos įskaitytinai. Paraiškos pateikimo (registravimo) data ir laikas nustatomi pagal paraiškos gavimo (registravimo) INVEGOJE datą. Paraiškos pateikimo (registravimo INVEGOJE) data nustatoma pagal paskutinio pateikto priedo registravimo INVEGOJE datą, išskyrus atvejus, kai Aprašo 42.3–42.5 papunkčiuose nurodyti priedai teikiami po dotacijos sutarties pasirašymo.

44.    Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, taip pat svetainėje www.invega.lt. Paraiškos teikiamos nuolat iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos. Aprašo 15 punkte nurodytu atveju paraiškų teikimas ir projektų atranka gali būti baigiama anksčiau, nei nurodyta kvietime teikti paraiškas.

45.    Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami:

45.1. telefonu, kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt ir interneto svetainėje www.invega.lt;

45.2. interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt, kuriose galima rasti atsakymus į dažniausia užduodamus klausimus (DUK);

45.3. elektroniniu paštu svp@invega.lt, kuris taip pat nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt;

45.4. raštu, kreipiantis adresu, nurodytu Aprašo 41.3 papunktyje.

46. INVEGA atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

47. Pateiktos paraiškos vertinamos ir projektai atrenkami finansuoti pagal paraiškų pateikimo INVEGAI (registravimo INVEGOJE) eilę. Pateiktų paraiškų sąrašas (nurodant pareiškėją, projekto pavadinimą, trumpą projekto aprašymą, paraiškos kodą ir prašomų skirti finansavimo lėšų sumą) per 7 dienas nuo paraiškų pateikimo INVEGAI dienos yra skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

48. Vertindama paraišką, INVEGA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją galima patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus elektroniniu paštu arba raštu per INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 dienos.

49. Paraiška atmetama neprašant pareiškėjo pateikti papildomus duomenis ar dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją, jei projektas neatitinka bent vieno Apraše nustatyto projekto tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimo.

50. Paraiška yra vertinama ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos ir visų joje nurodytų priedų gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos. Netinkamai ar ne iki galo užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nėra vertinami. Tokiu atveju pareiškėjas per 15 dienų nuo paraiškos gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos apie tai yra informuojamas paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu, nurodant tikslintinas paraiškos vietas ir (ar) jos priedus. Patikslintą ir tinkamai užpildytą paraišką ir (ar) jos priedus pareiškėjas teikia pakartotinai per INVEGOS pranešime nurodytą terminą arba pateikia trūkstamą informaciją, kaip nurodyta Aprašo 48 punkte.

51. Dėl objektyvių aplinkybių negalint paraiškų įvertinti per Aprašo 50 punkte nustatytą terminą (kai vertinant paraiškas kreipiamasi į kitas institucijas dėl informacijos pateikimo arba esant kitoms teisės aktuose numatytoms priežastims, dėl kurių paraiškų vertinimas negali būti baigtas laiku), vertinimo terminas gali būti pratęstas INVEGOS sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą INVEGA informuoja pareiškėją paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

52. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše, Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas išsiunčiant sprendimą dėl paraiškos atmetimo, pasirašytą sertifikuotu elektroniniu parašu, paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos. Įgyvendinančioji institucija informaciją apie atmestas paraiškas paskelbia Aprašo 56 punkte nurodyta tvarka.

53. Paraiškos, pateiktos pasibaigus paraiškų pateikimo terminui ar sustabdžius paraiškų priėmimą, kaip nustatyta Aprašo 15 punkte, registruojamos, tačiau nevertinamos ir apie tai pareiškėjas informuojamas raštu paraiškoje nurodytu adresu ir elektroniniu paštu per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei paraiškų teikimas būtų atnaujintas, sustabdžius paraiškų teikimą gautos paraiškos būtų vertinamos Aprašo 46−52 punktuose nustatyta tvarka pagal paraiškų registravimo INVEGOJE eilę.

54. Kiekvieną kartą, baigusi paraiškos vertinimą, INVEGA su atrinktu pareiškėju sudaro dotacijos sutartį, užpildytą pagal Aprašo 8 priede pateiktą formą ir per 5 dienas nuo teigiamo paraiškos įvertinimo pagal Aprašo 1 priedą dienos INVEGA paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia projekto vykdytojui kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą dotacijos sutarties egzempliorių kartu su sprendimu dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio, kuriame nurodoma didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma, kompensacijos laikotarpio pradžia ir pabaiga, darbuotojas (-ai), kurio (-ių) darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensacija mokama:

54.1. kai yra gautas pareiškėjo pasirašytas popierinis dotacijos sutarties egzempliorius, dotacijos sutartis sudaroma apsikeičiant sutarties egzemplioriais – projekto vykdytojo pasirašyta dotacijos sutartis lieka INVEGAI, o projekto vykdytojui išsiunčiama INVEGOS kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta dotacijos sutartis;

54.2. kai yra gauta pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta sutartis, dotacijos sutartis sudaroma vienu egzemplioriumi – INVEGA kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo ir projekto vykdytojui išsiunčia abiejų šalių pasirašytą dotacijos sutartį.

55. Projekto vykdytojui įdarbinus naują (-us) darbuotoją (-us) po to, kai buvo priimtas INVEGOS sprendimas dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio, ir pateikus Aprašo 42.3–42.5 papunkčiuose nurodytus paraiškos priedus dėl naujai įdarbinto (-ų) darbuotojo (-ų), ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tinkamai užpildytų paraiškos priedų gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos pakeičiama dotacijos sutartis (pakeičiamas sprendimas dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio). Šiuo atveju nauja paraiška neteikiama.

56. Per 7 dienas nuo paraiškų vertinimo ir atrankos pabaigos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt INVEGA paskelbia sąrašą pareiškėjų, kurių projektai buvo arba nebuvo atrinkti finansuoti.

 

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

 

57. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje (Aprašo 8 priedas), Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus, tačiau projekto finansavimas nutraukiamas, pasikeitus šioms esminėms projekto sąlygoms:

57.1. projekto finansavimas nutraukiamas automatiškai (t. y. nepriimant INVEGOS sprendimo nutraukti finansavimą), kai nustatomos Aprašo 59 punkte nurodytos aplinkybės;

57.2. projekto finansavimas nutraukiamas priimant INVEGOS sprendimą nutraukti finansavimą:

57.2.1. kai pareiškėjas įgyja bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statusą;

57.2.2. kai pareiškėjas paprašo nekompensuoti konkretaus (-ių) darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalies;

57.2.3. kai projekte nustatomas pažeidimas, kaip jis apibrėžtas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2 straipsnio 36 punkte (toliau – Pažeidimas), dėl ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų ir sąlygų nesilaikymo;

57.2.4. kai nustatomos Aprašo 58 punkte nurodytos aplinkybės;

57.2.5. kai nustatoma, kad pareiškėjo deklaracijoje ir (ar) paraiškoje pateikti duomenys buvo neteisingi ir per INVEGOS nurodytą terminą atitinkami trūkumai nepašalinami.

58. Finansavimas pagal Priemonę negali būti skiriamas darbo užmokesčiui kompensuoti tų darbuotojų toms pačioms išlaidoms kompensuoti:

58.1. kurių darbo užmokestis ar jo dalis yra ar buvo kompensuojama pagal kitas Veiksmų programos priemones;

58.2. kuriems darbo užmokestis ar jo dalis mokama iš kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, taip pat iš valstybės ir (arba) savivaldybių, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės.

59. Kitam ūkio subjektui perėmus teises į projekto vykdytojo įsipareigojimus, susijusius su darbo užmokesčio, kurio dalis dotacijos sutarties pagrindu yra kompensuojama, mokėjimu, projekto finansavimas nutraukiamas. Tokiu atveju, jei nėra pasibaigęs darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensacijos laikotarpis, ūkio subjektas, perėmęs projekto vykdytojo įsipareigojimus, turi teisę INVEGAI pateikti naują paraišką, kurią INVEGA vertina Apraše nustatyta tvarka ir pasirašo naują dotacijos sutartį su naują paraišką pateikusiu pareiškėju (apribojimai dėl didžiausios leistinos tinkamų finansuoti išlaidų sumos, nustatyti Aprašo 31 punkte, taikomi abiems pareiškėjams pagal abi jų pateiktas paraiškas kartu).

60. Projekto vykdytojas neteikia mokėjimo prašymų ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų INVEGAI, nes tinkamų finansuoti išlaidų suma (kompensuojama konkretaus darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalis) kas ketvirtį nustatoma ir išmokama per INVEGOS vidaus informacinę sistemą pagal Fondo valdybos pateiktus Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro ir su šiuo registru susijusius kitų valstybės registrų (Mokesčių mokėtojų registro ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro) duomenis, teikiamus INVEGAI automatiškai iš Fondo valdybos informacinės sistemos pateikus užklausą, taip pat kitą informaciją, reikalingą įsitikinti, kad projekto išlaidos atitinka Apraše nustatytus reikalavimus. Taip nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma, pasikeitus Fondo valdybos informacinės sistemos duomenims, nėra tikslinama.

61. Jei projekto vykdytojas ataskaitinio kalendorinio ketvirčio paskutinę kalendorinę dieną turi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, išskyrus atvejus, kai tokio įsiskolinimo suma yra mažesnė nei 15 eurų, darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensacija projekto vykdytojui nėra pervedama, išskyrus atvejį, kai, INVEGAI pateikus užklausą, automatiškai iš Fondo valdybos informacinės sistemos gaunama informacija, kad projekto vykdytojas yra sudaręs sutartį su Fondo valdybos teritoriniu skyriumi dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui mokėjimo atidėjimo.

62. Kito ataskaitinio kalendorinio ketvirčio paskutinę kalendorinę dieną neturint įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, išskyrus atvejus, kai tokio įsiskolinimo suma yra mažesnė nei 15 eurų, kompensacija išmokama tik už praėjusį ir už einamąjį ataskaitinį kalendorinį ketvirtį. INVEGA turi teisę gauti informaciją apie projekto vykdytojo įsiskolinimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pagal INVEGOS ir Fondo valdybos sutartį.

63. Pasibaigus kompensacijos laikotarpiui arba dėl kitų aplinkybių, nurodytų Aprašo 57 ir 59 punktuose, dėl kurių baigiama įgyvendinti veikla, kuriai skirta dotacija, ir (ar) INVEGAI atlikus paskutinį mokėjimą projekto vykdytojui, projekto finansavimas laikomas baigtu.

64. INVEGA tiria ir nustato su projektų vykdytojų vykdomais projektais susijusius pažeidimus, priima sprendimus dėl tolesnių veiksmų, susijusių su projektų įgyvendinimu, veikdama kaip įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt penktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

65. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai turi teisę kreiptis į INVEGĄ dėl jos veiksmų arba neveikimo, susijusių su paraiškų vertinimu, sprendimų nutraukti projekto vykdytojo darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimą priėmimu ir projekto įgyvendinimu Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nurodyta tvarka. INVEGA į šiuos pareiškėjų ar projektų vykdytojų paklausimus atsako per 20 darbo dienų nuo pareiškėjų ar projektų vykdytojų paklausimų registravimo INVEGOJE dienos.

66. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, INVEGOS sprendimus dėl paraiškų atmetimo tais atvejais, kai jie susiję su projekto atitiktimi specialiesiems projektų atrankos kriterijams arba Apraše nustatytiems reikalavimams, detalizuojantiems bendruosius reikalavimus, gali raštu apskųsti Ministerijai ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie šiuos sprendimus.

67. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai INVEGOS ir Ministerijos sprendimus ar veiksmus (neveikimą), susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, dotacijų sutarčių sudarymu ir projekto įgyvendinimu, skundžia Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar teismui.

68. INVEGA nevykdo patikrų pagal Aprašą įgyvendinamų projektų įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje.

69. Pasibaigus projekto finansavimui, investicijų tęstinumo ir ataskaitų teikimo reikalavimai projektų vykdytojams netaikomi, išskyrus reikalavimą projekto vykdytojui praėjus 28 dienoms po projekto finansavimo pabaigos pateikti INVEGAI informaciją apie darbuotojo (projekto dalyvio) pasiektus rezultatus.

70. Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintojo skirsnio reikalavimai dėl informavimo apie projektą, kuriuos vykdys INVEGA, projektų vykdytojams netaikomi.

71.    Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrojo skirsnio reikalavimai dėl su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimo projektų vykdytojams netaikomi.

 

VIII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

72. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

73.    Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir pagal tą kvietimą įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

____________________