LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

Sprendimas

DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. SP-69 „DĖL IŠANKSTINIO BALSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. Sp-213

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punktu, nusprendžia:

Pakeisti Išankstinio balsavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. Sp-69 „Dėl Išankstinio balsavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Forma P6

Išankstinio balsavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

RINKĖJO PRAŠYMAS BALSUOTI NAMUOSE (P6)

 

Balsuoti namuose turi teisę šie rinkėjai: neįgalieji, neįgaliuosius namuose slaugantys ar juos prižiūrintys asmenys, dėl ligos laikinai nedarbingi, sukakę 70 metų ir vyresni.

Šie rinkėjai, pageidaujantys balsuoti namuose, privalo apylinkės rinkimų komisijai pateikti šį prašymą.

1. Mano

duomenys

Vardas

 

Pavardė

 

Gyvenamosios (deklaruotos) vietos

adresas

 

2. Prašymas

Prašau, kad rinkimų (referendumo) dokumentus komisijos nariai pristatytų man į namus, nes negalėsiu atvykti balsuoti rinkimų (referendumo) dieną į rinkimų (referendumo) apylinkę.

 

 

 

20 m. _________________________ ___________ d.

………………………………………..

(rinkėjo parašas)

PILDO APYLINKĖS AR SAVIVALDYBĖS (APYGARDOS) RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJOS NARIAI

Pildoma, jeigu rinkėjas yra įrašytas į kitos rinkimų (referendumo) apylinkės rinkėjų sąrašą, nurodomi savivaldybės (apygardos) ir rinkimų (referendumo) apylinkės pavadinimai ir numeriai

Savivaldybė (apygarda)

Apylinkė

 

 

3. Rinkėjo teisė balsuoti namuose nustatyta:

3.1. Išankstiniame apylinkės rinkėjų sąraše yra žyma, nurodanti, kad rinkėjas turi teisę balsuoti namuose

 

3.2. Dėl ligos laikinai nedarbingas

 

3.3. Neįgalusis (išankstiniame apylinkės rinkėjų sąraše nėra žymos, bet turi neįgalumo pažymėjimą)

 

3.4. Rinkėjas, namuose slaugantis ar prižiūrintis neįgalųjį

 

 

4. Patvirtinimas

TVIRTINU (Savivaldybės (apygardos) ar apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo)

 

A.V.

 

_________________________________________________________________________________________________________

(Vardas, pavardė, parašas)

20 m. ___________________ d.“

 

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                             Jolanta Petkevičienė