APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2018 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. AV-190 „DĖL Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80DĖL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ patvirtinimo“, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 24 d. Nr. AV-51

Vilnius

 

 

Pakeičiu Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                   Rimgaudas Špokas

 

 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

DUOMENŲ TEIKIMO FORMA

 

 

1.1. Ar įrenginys, nurodytas TIPK 2 priedo leidime, atitinka Agentūros nurodytus Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos leidimų taisyklės), 1 priedo kriterijus?

Veiklos vykdytojas, pateikdamas prašomą informaciją nurodo, kad įrenginys atitinka Agentūros nurodytus Taršos leidimų taisyklių 1 priedo kriterijus arba, kad įrenginys neatitinka Agentūros nurodytų Taršos leidimų taisyklių 1 priedo kriterijų ir tokiu atveju pats nurodo kokius Taršos leidimų taisyklių 1 priedo kriterijus įrenginys atitinka. 

 

 

Taip, atitinka

Ne, neatitinka

1. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES NUOTEKŲ TVARKYMUI IR IŠLEIDIMUI

1.1. išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, tręšimo laukus ir kt.) 5 m3 per parą ir daugiau buities, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršines) nuotekų (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus);

 

 

1.2. į aplinką išleidžiama ar planuojama išleisti paviršines nuotekas, kurios surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha (išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles);

 

 

1.3. į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha; 

 

 

1.4. išleidžiamos į gamtinę aplinką nuotekos, kuriose nepriklausomai nuo nuotekų kiekio/debito prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, 2 priedo A dalyje „Ribinė koncentracija į gamtinę aplinką“ nurodytą vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio);

 

 

1.5. išleidžiamos iš atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginio nuotekos, susidariusios valant išmetamąsias dujas;

 

 

1.6. išleidžiama (planuojama išleisti) į paviršinius vandens telkinius 5 m3 per parą ir daugiau vandens (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti vandens kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus) iš žuvininkystės tvenkinių.

 

 

2. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMUI

2.1. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW ir kuris patenka į Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“, taikymo sritį;

 

 

 

2.2. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuris patenka į Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ (toliau – LAND 43-2013), taikymo sritį ir:

 

2.2.1. vardinė (nominali) šiluminė galia lygi 20 MW arba didesnė, bet nesiekia 50 MW;

 

2.2.2. vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 20 MW, kai šiame įrenginyje yra ne mažesnės kaip 0,5 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios kietuoju kuru kūrenamas katilas;

 

 

 

2.3. iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų, išskyrus:

 

2.3.1. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš ūkinių gyvūnų, kurių apibrėžtis pateikta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234, auginimo įrenginių stacionarių taršos šaltinių;

 

2.3.2. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 20 MW ir kurie patenka į LAND 43-2013 taikymo sritį. Išimtis netaikoma eksploatuojant šio priedo 2.1 ir 2.2 papunktyje nurodytus kurą deginančius įrenginius;

 

2.3.3. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 0,12 MW;

 

2.3.4. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš tirpiklius naudojančių įrenginių, kurie:

 

2.3.4.1. pagal Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tirpiklių tvarka), turi būti registruojami, t. y. patenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį dėl juose vykdomos Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytos veiklos rūšies, kurią vykdant pasiekiama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklio suvartojimo riba;

 

2.3.4.2. nepatenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį, t. y. vykdant Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytą veiklą nepasiekiama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklių suvartojimo riba.

 

 

 

 

3. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES ATLIEKŲ APDOROJIMUI (NAUDOJIMUI AR ŠALINIMUI, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas;

 

 

3.2. laikomos atliekos jų susidarymo vietoje viršija Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą laikino laikymo laikotarpį;

 

 

3.3. kasybos pramonės atliekoms laikyti kasybos pramonės atliekų įrenginiuose.

 

 

4. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES PAVIRŠINIO VANDENS IŠGAVIMUI

Išgaunama (planuojama išgauti) 100 m3 per parą (vidutinis metinis paėmimas) ar daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio (išskyrus vandenį, naudojamą mėgėjiškos sodininkystės poreikiams bei vandenį, naudojamą hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse, kurių galia neviršija 10 MW).

 

 

5. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES KLIMATO KAITOS VALDYMUI

Naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio nominalus šiluminis našumas didesnis kaip 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginius, skirtus pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti).

 

 

6. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES LAIVŲ PERDIRBIMUI

Įrenginiai, kuriuose vykdoma laivų perdirbimo veikla, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte.

 

 

 

 

1.2. Ar nepasikeitė ir/ar veiklos vykdytojas neplanuoja keisti ūkinės veiklos, numatytos TIPK 2 priedo leidime. Jei taip, nurodyti informaciją apie veiklos pakeitimus;

1.3. Ar veiklos vykdytojas vykdo ir/ar vykdys ūkinę veiklą pagal išduotą TIPK 2 priedo leidimą, kuris bus pakeistas į taršos leidimą. Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 3 punkto nuostatomis, TIPK 2 priedo leidimas gali būti panaikintas leidimo turėtojo prašymu.

1.4. Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia Taršos leidimo, pateikite atnaujintą informaciją apie įrenginį ir užpildykite žemiau esančias lenteles.

 

 

BENDROJI DALIS

 

1. Duomenys apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis):

 

1.1. ūkinės veiklos objekto (įrenginio ar įrenginių) pavadinimas, jo projektinis pajėgumas, veiklos pradžios data, adresas;

 

1.2. jei įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis) eksploatuoja ar valdo nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu keli ūkio subjektai – konkreti kiekvieno ūkio subjekto (veiklos vykdytojo) atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją.

 

2. Informacija apie kiekviename įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) vykdomą ūkinę veiklą:

 

2.1. įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) vykdomos veiklos rūšys ir kriterijai leidimo turėjimui (nurodoma, ar įrenginys atitinka bent vieną Taršos leidimų taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai);

 

2.2. trumpas įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) naudojamų technologijų, vykdomos veiklos aprašymas;

 

2.3. jei keičiamas leidimas, kuriame nustatytos sąlygos kurą deginančių įrenginių eksploatavimui, – pateikiama informacija ir/ar dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį veikimo valandų skaičių, jų veikimo (eksploatacijos) pradžios datą;

 

2.4. priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui. Kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo;

 

2.5. kai leidimas išduodamas su specialiąja dalimi „Klimato kaitos valdymas“ – kuriai veiklos rūšiai ar rūšims priskiriama ŠESD išmetanti ūkinė veikla.

 

Žaliavų, kuro ir cheminių medžiagų naudojimas gamyboje

 

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

 

 

Eil. Nr.

 

Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas

 

Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)

 

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai

 

 

Bendra informacija apie cheminę medžiagą arba cheminį mišinį

 

Informacija apie pavojingą cheminę medžiagą (gryną arba esančią cheminio mišinio sudėtyje)

 

Saugojimas, naudojimas, utilizavimas

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Preki-nis pavadi-

nimas

Medžia-

ga ar mišinys

Saugos duomenų lapo (SDL) parengimo (peržiūrėji-mo) data

Pavo-

jingos medžia-

gos pavadi-

nimas

Koncent-

racija mišinyje

EC ir CAS

Nr.

Pavojingumo klasė ir kategorija pagal klasifikavimo ir ženklinimo reglamentą 1272/2008

Pavojin-

gumo

frazė

Vienu metu laikomas kiekis (t) ir laikymo būdas

Per metus sunaudo-jamas kiekis (t)

Kur naudoja-ma gamybo-

je

Nustatyti (apskai-čiuoti) cheminės medžiagos išmetimai ar išleidi-mai

Utili-zavimo būdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies nuotekų tvarkymui ir išleidimui, užpildykite žemiau esančias lenteles.

 

 

SPECIALIOJI DALIS

 

Nuotekų TVARKYMAS IR išleidimas

 

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą / priimtuvą

 

Eilės Nr.

Nuotekų išleidimo vietos / priimtuvo pavadinimas, kategorija, kodas ir koordinatės

Leistina priimtuvo apkrova

hidraulinė

teršalais (svorio vienetais)

m3/d.

parametras

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį

 

Nr.

Teršalo pavadinimas

Nuotekų užterštumas prieš valymą

Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką

Minimalus išvalymo efektyvumas, %

mom.,

mg/l

Vidut.,

mg/l

t/metus

LK mom.,

mg/l

LK vidut.,

mg/l

LT paros,

t/d.

LT metų,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui

 

Nr.

Teršalo pavadinimas

Nuotekų užterštumas prieš valymą

Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką

mom.,

mg/l

vidut.,

mg/l

t/metus

LLK mom.,

mg/l

LLK vidut.,

mg/l

LLT paros,

t/d.

LLT metų,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies aplinkos oro taršos valdymui, užpildykite žemiau esančias lenteles.

 

 

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

 

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

 

Teršalo pavadinimas

Teršalo kodas

Leidžiama išmesti, t/m.

1

2

3

Azoto oksidai

 

 

Kietosios dalelės

 

 

Sieros dioksidas

 

 

Amoniakas

 

 

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):

XXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

 

Įrenginio pavadinimas______________________________________.

Ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.)_______________

 

 

Taršos šaltiniai

Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė,

val./m.

Nr.

koordinatės

aukštis,

m

išėjimo angos matmenys, m

srauto greitis,

m/s

temperatūra,

º C

tūrio debitas,

Nm3/s

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

 

 

Įrenginio pavadinimas_____________________________________________________________________________________________

 

 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.

Taršos šaltiniai

Teršalai

Leidžiama tarša

Nr.

pavadinimas

kodas

vienkartinis

dydis

metinė,

t/m.

vnt.

maks.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso įrenginiui:

 

 

4 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Įrenginio pavadinimas______________________________________________________________________________________________

 

 

Taršos

šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr.

Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai

Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės

Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas

 

išmetimų trukmė,

val., min.

(reikiamą pabraukti)

teršalai

teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3

pavadinimas

kodas

1

2

 

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti), užpildykite žemiau esančias lenteles.

 

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

 

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

 

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų kiekis, t

 

Patikslintas pavadinimas

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

 

Atliekos

Atliekų naudojimas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)

Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)

Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

 

Atliekos

Atliekų šalinimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias leidžiamas

šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti

bendras atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

 

Pavojingųjų

atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų naudojimas

Atliekos naudojimo veiklos kodas

(R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų šalinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias leidžiamas

šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

 

Pavojingųjų

atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas t/m.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies vandens išgavimui iš paviršinių vandens telkinių, užpildykite žemiau esančią lentelę.

 

 

VANDENS IŠGAVIMAS IŠ PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ

 

1 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir leidžiamas išgauti vandens kiekis.

 

Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.)

 

Vandens telkinio pavadinimas

 

Vandens telkinio identifikavimo kodas

 

Vandens išgavimo vietos Nr.

 

 

 

Vandens išgavimo vietos koordinatės

 

 

 

Didžiausias leidžiamas išgauti vandens kiekis

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

 

 

 

 

 

 

 

Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies klimato kaitos valdymui, užpildykite žemiau esančią lentelę.

 

 

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ IŠMETIMO ŠALTINIAI

 

Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD) iš kurą deginančių įrenginių, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti)

 

1 lentelė. Informacija apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo šaltinius

 

Eilės Nr.

ŠESD (anglies dioksido (CO2)) išmetimo šaltiniai

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies laivų perdirbimui, užpildykite žemiau esančias lenteles.

 

 

LAIVŲ PERDIRBIMAS

 

1 lentelė. Leidžiami laivų perdirbimo įrenginio pajėgumai

 

Įrenginio pavadinimas_____________________________________________________________

 

 

Laivų perdirbimo metodas (-ai)

Leidžiamo didžiausio perdirbti įrenginyje laivo tipas ir dydis (ilgis, plotis, gylis, GT)

Didžiausias leidžiamas vienu metu laikyti laivų, skirtų perdirbimui, kiekis įrenginyje, matavimo vienetai (t, vnt. ar kt.)

Didžiausias leidžiamas vienu metu perdirbamų laivų kiekis įrenginyje, matavimo vienetai (t, vnt. ar kt.)

Didžiausia metinė laivų perdirbimo apimtis (LDT/metus)

1

2

3

4

5

 

 

2 lentelė. Leidžiamos laikyti laivų perdirbimo metu susidariusios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas ____________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Įrenginio veiklos apribojimai ir sąlygos, įskaitant pavojingųjų atliekų laikymą ir (ar) tvarkymą

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, matavimo vienetai (t, m3 ar kt.)

1

2

3

4

5

6

 

 

3 lentelė. Pavojingųjų medžiagų, įskaitant nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 I ir (ar) II prieduose saugojimas, tvarkymas

 

Įrenginio pavadinimas ____________________________________________________________

 

 

Pavojingosios medžiagos pavadinimas

Kiekis, saugomas vietoje vienu metu, matavimo vienetai (t, m3 ar kt.)

Leidžiamas laikymo (saugojimo) būdas

Leidžiamas tvarkymo būdas

Įrenginio veiklos apribojimai ir sąlygos dėl pavojingųjų medžiagų laikymo, tvarkymo

1

2

3

4

5

 

 

___________________