herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS IR UKRAINOS JAUNIMO MAINŲ TARYBOS LĖŠOMIS 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 28 d. Nr. 2V-220 (1.4)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-244 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ priemone 1.2.1. „Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje, inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones“, 1.7.3. punktu „administruoti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos veiklą Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimą dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu
Nr. 1175 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos patvirtinimo“, Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komiteto 2018 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 3 „Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso skelbimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatus (pridedama).

2. Pavedu Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistei Justinai Lukaševičiūtei skelbti ir organizuoti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursą.

 

 

Direktorius                                                                                                               Jonas Laniauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. 2V-220 (1.4)

 

LIETUVOS IR UKRAINOS JAUNIMO MAINŲ TARYBOS lėšomis
2018 metais finansuojamų projektų konkurso
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja reikalavimus Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimą Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursui (toliau – Konkursas), projektų vertinimą, finansavimą, vykdymą ir kontrolę.

2.    Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

3.    Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Ukrainos jaunimo draugišką bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

4.    Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 1500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur. Visa konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 42 000 (keturiasdešimt du tūkstančiai) Eur.

5.    Projekto vykdymo laikotarpis – nuo Departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo“ dienos , bet ne anksčiau kaip nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d.

6.    Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.

6.2. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komitetas (toliau – Komitetas) – Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos (toliau – Taryba) vadovaujantis organas.

6.3. nacionalinė valdymo institucija – Tarybos administracinį ir organizacinį darbą atliekanti institucija. Lietuvos Respublikoje – Departamentas, Ukrainoje – Sporto ir jaunimo ministerija, esanti Kijeve.

6.4. paraiška – pareiškėjo pagal Nuostatų 1 priede nustatytą formą užpildytas ir pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtintas antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti, dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais yra pateikiamas Departamentui, siekiant gauti finansavimą Projektui įgyvendinti.

6.5. pareiškėjas viešasis juridinis asmuo, atitinkantis Konkurso nuostatų sąlygas ir teikiantis Konkursui paraišką.

6.6. partneris – juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projektą (turi būti pasirašęs partnerystės deklaraciją pagal Nuostatų 4 priedą ir gali būti sudarę bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriai nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų, prekių, daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai).

6.7. projektas – tikslinės jaunų žmonių grupės, jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos veikla, kuri yra apibrėžta pasirengimo ir įgyvendinimo terminais, tikslais, finansavimo šaltiniais, vykdytojais ir dalyviais.

6.8. projekto dalyviai (toliau – dalyviai) – asmenys, kuriems yra skirtas projektas ir kurie jame dalyvauja.

6.9. vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai ir nuolat prisidedantis prie projekto įgyvendinimo, konkrečiai atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jo dalių įgyvendinimą. Vykdytojas nėra asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, meno kolektyvas).

6.10. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme.

6.11. Konkurso nuostatai parengti vadovaujantis 2007 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-155 patvirtintomis Projektų administravimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais), todėl jei šiuose Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis minėtomis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIui

 

7.    Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardintų veiklos formų:

7.1. jaunimo mainai;

7.2. mokymai;

7.3. seminarai;

7.4. susitikimai;

7.5. konferencijos, diskusijos;

7.6. parodos ir plenerai;

7.7. pažintiniai vizitai;

7.8. informaciniai projektai.

8.    Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

8.1. europinių vertybių populiarinimas, skleidžiant patirtį ir prisidedant prie integracijos į euroatlantines struktūras, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinimo Europos Sąjungos, NATO ir ESBO organizacijų veiklose;

8.2. identifikuojančių, palaikančių ir populiarinančių bendrą istorinį ir kultūrinį paveldą tarp jaunimo, UNESCO ir kitų Jungtinių Tautų agentūrų tikslų ir programų populiarinimas, organizuojant veiklas, skatinančias minėti Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos pasirašymo 70-ąsias metines;

8.3. kompetencijų reikalingų aktyviam socialiniam, viešajam ir profesiniam gyvenimui ugdymas;

8.4. parama jaunimo pilietinei veiklai, verslumui ir jaunimo savanoriškai veiklai skatinti;

8.5. veiklos skirtos Lietuvos valstybingumo 100 – mečiui paminėti.

8.6.    informacijos sklaida apie Ukrainos 1917 – 1921 m. revoliucijos įvykius, dėl Ukrainos nepriklausomybės.

9.    Reikalavimai Konkursui teikiamo projekto turiniui:

9.1.    projektas turi numatyti vieno iš Nuostatų 8 punkte nurodytų veiklų įgyvendinimą;

9.2.    projektuose turi būti taikomas ne mažiau kaip vienas iš šių principų:

9.2.1. stiprinti tarpkultūrinį dialogą, kurti sąlygas atvirumui ir tolerancijai tarp jaunimo;

9.2.2. kurti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp organizacijų, Lietuvoje ir Ukrainoje dirbančių pilietinio ir patriotinio ugdymo srityje, skatinti jų dalijimąsi patirtimi;

9.2.3. stiprinti bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi darbo su jaunimu srityje.

9.3. projekto metu turi būti užtikrintas aktyvus jaunų žmonių dalyvavimas visuose projekto etapuose;

9.4. pareiškėjas bei partneris turi aktyviai ir lygiavertiškai prisidėti prie visų projekto etapų įgyvendinimo;

9.5. projekto metu turi būti užtikrintas tarpkultūrinis dalyvių mokymasis;

9.6. projekto metu turi būti taikomi neformaliojo ugdymo metodai, užtikrinantys dalyvių ugdymą(-si);

9.7. projekte turi būti užtikrintas skirtingoms etninėms ir tautinėms grupėms atstovaujančio jaunimo dalyvavimas.

9.8. turi būti užtikrintas projekto metu pasiektų rezultatų viešinimas ir sklaida;

9.9. veiklos suplanuotos nuosekliai, logiškai, racionaliai;

9.10.  veiklos suplanuotos užtikrinant dalyvių saugumą.

10.  Konkursui teikiamo projekto turinys turi atitikti visas šias sąlygas:

10.1.  dalyviai yra 13 – 30 metų amžiaus ir ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių yra jauni žmonės;

10.2.  projekte negali dalyvauti daugiau kaip 60 proc. dalyvių iš vienos šalies ir daugiau kaip 60 proc. vienos lyties dalyvių;

10.3.  projekto veikla trunka nuo 4 iki 7 dienų, neįskaitant kelionės dienų;

10.4.  projekto veiklose dalyvauja ne mažiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 24 dalyviai iš viso, įskaitant grupės vadovus / jaunimo lyderius, kurių, atsižvelgiant į grupės dydį ir specifiką, turi būti ne daugiau kaip 4 asmenys;

10.5.  projekto veiklos vyksta nuo Departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo“ dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d.

11.  Pareiškėjai, kurių projektams vykdyti 2018 metais skirtas finansavimas, privalo:

11.1.  užtikrinti, kad dalyviai būtų 13 – 30 metų amžiaus ir ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių yra jauni žmonės;

11.2.  užtikrinti, kad tiesiogiai į projekto organizavimą ir įgyvendinimą būtų įtraukti ne mažiau kaip 2 jauni žmonės;

11.3.  užtikrinti, kad projektai grindžiami proporcingo dalyvių iš Lietuvos ir Ukrainos dalyvavimo principais bei lyčių pusiausvyra. Projekte negali dalyvauti daugiau kaip 60 proc. dalyvių iš vienos šalies ir daugiau kaip 60 proc. vienos lyties dalyvių;

11.4.  užtikrinti, kad veiklos truktų nuo 4 iki 7 dienų, neįskaitant kelionės dienų;

11.5.  užtikrinti, kad projekto veiklose dalyvautų ne mažiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 24 dalyviai iš viso, įskaitant grupės vadovus / jaunimo lyderius, kurių, atsižvelgiant į grupės dydį ir specifiką, turi būti ne daugiau kaip 4 asmenys;

11.6.     užtikrinti, kad išankstinis parengiamasis vizitas truktų iki 2 dienų, neįskaitant kelionės dienų;

11.7.  užtikrinti, kad išankstiniame parengiamajame vizite dalyvautų ne daugiau kaip po 2 dalyvius iš Lietuvos ir Ukrainos, iš kurių turi būti vienas vadovas ir vienas jaunimo atstovas;

11.8.  dalyvauti visuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose;

11.9.  viešinti projektą, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, eigą ir jo rezultatus.

12.  Įgyvendinant Konkursui teikiamus projektus, teorinio mokymo seminarai, sporto varžybos, kultūros ir meno renginiai bei renginiai, skirti akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, gali būti tik veiklos forma projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas.

13.  Įgyvendinant projektą, veiklos gali būti vykdomos Lietuvos Respublikoje ir Ukrainoje.

14.  Konkursui negali būti teikiami projektai, kurie:

14.1.  tikslingai skirti atostogoms ir turizmui;

14.2.  siekia pelno;

14.3.  kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, varžo kitų žmonių teises ir laisves;

14.4.  bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

14.5.  bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

14.6.  bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI pareišKĖJAMS

 

15.     Konkursui paraišką gali teikti pareiškėjas, atitinkantis visas toliau išvardytas sąlygas:

15.1 pareiškėjas yra juridinis asmuo ar jo padalinys, įsteigtas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

15.2pareiškėjas yra jaunimo ar su jaunimu dirbantis ne pelno siekiantis juridinis asmuo;

15.3pareiškėjas nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

15.4 pareiškėjo planuojama vykdyti veikla atitinka pareiškėjo įstatuose (nuostatuose ar kt.) aprašytas veiklas ir jų rūšis;

15.5pareiškėjas turi bent vieną partnerį, kuris yra jaunimo ar su jaunimu dirbantis ne pelno siekiantis subjektas, registruotas Ukrainoje kaip juridinis asmuo, įsteigtas ir veikiantis pagal steigimo valstybės teisės aktų reikalavimus;

15.6pareiškėjas kartu su paraiška pateikia bent vieną partnerių sutikimą dalyvauti pareiškėjo projekte – pasirašytą partnerystės deklaraciją pagal Nuostatų 4 priedą;

15.7. pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

16. Konkursui teikiamų projektų vykdytojams keliama sąlyga – ne mažiau kaip 50 procentų vykdytojų turi būti jauni žmonės.

 

IV SKYRIUS

PAPILDOMAS PROJEKTO FINANSAVIMAS

 

17Papildomą projekto finansavimą gali sudaryti iš savivaldybės gautos lėšos, privataus sektoriaus, pareiškėjo skirtos lėšos (pvz., surinktas narystės mokestis, gauta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama) ir kt. Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo taip pat gali prisidėti nepiniginiu nuosavu įnašu – projekto veiklą vykdančių asmenų savanoriška veikla (jei galima įrodyti savanorių dirbtą laiką).

18Prisidėjimas savanorišku darbu gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. papildomo projekto finansavimo vertės. Skaičiuojant prisidėjimo savanoriška veikla vertę, remiamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 644 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtintu minimaliojo valandinio atlygio dydžiu.

19.  Pareiškėjas privalo su savanoriu sudaryti savanoriškos veiklos sutartį, tinkamai vesti savanoriškos veiklos apskaitos žurnalą, kuriame būtų nurodyti savanorio vardas ir pavardė, informacija apie atliktos veiklos pobūdį ir rezultatą, veiklos trukmė bei kita aktuali informacija. Savanoriškos veiklos įvykdymas turi būti įforminamas priėmimo–perdavimo aktu. Savanoriška veikla yra pripažįstama kaip papildomas finansavimas, jeigu yra pateikiami Nuostatų 49.2.2 papunktyje nurodyti dokumentai.

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI

 

20.  Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia.

21. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuris jau yra arba buvo finansuotas dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų finansavimo konkursuose.

22.  Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir 24 punkte nurodytus dokumentus pateikia tik elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiškos forma privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename .pdf faile ir gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

23Paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti.

24.  Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas:

24.1. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatų, nuostatų ar kt.);

24.2. bendradarbiavimo sutartis (-ys) (jei tokia (-ios) yra);

24.3. dokumentą (-us), įrodančio (-ių) papildomą projekto finansavimą (jei papildomas finansavimas yra);

24.4. partnerio užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 4 priedas), pasirašytą organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtintas organizacijų antspaudais, jei antspaudus jos privalo turėti;

24.5. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimas (-ai), jeigu toks (-ie) yra, kurie turi būti patvirtinti vertėjo ir pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

24.6. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu.

24.7. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pareiškėjo deklaraciją (Nuostatų 1 priedas);

24.8. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančius dokumentus.

25. Nuostatų 24.1.-24.7. papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.

26.  Konkurso paraiška kartu su Nuostatų 24 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 35 kalendorines dienas nuo Nuostatų paskelbimo Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) dienos.

27. Paraiškos, pateiktos pasibaigus Nuostatų 26 punkte nurodytam terminui, nepriimamos ir nevertinamos.

28. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Justina Lukaševičiūtė, elektroninis paštas justina.lukaseviciute@jrd.lt,
tel. (8 5) 2461355, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas.
Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos

 

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

29Projekto vertinimas susideda iš šių dalių:

29.1. formaliųjų kriterijų vertinimo;

29.2. projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimo.

30. Pareiškėjo ir paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina SPPD specialistas, užpildydamas projekto formaliųjų kriterijų įvertinimo formą (Nuostatų 2 priedas).

31. SPPD specialistas, atsakingas už konkurso administravimą, patikrinęs paraišką su visais jos priedais, elektroniniu paštu gali paprašyti pareiškėjo per ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą nuo šio prašymo gavimo dienos pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą informacijos nepaaiškina ar nepatikslina, SPPD specialistas apie tai informuoja Komisiją ir Komisijos sekretorius teikia siūlymą dėl projekto atmetimo. Komisija, atsižvelgdama į informaciją ir SPPD specialisto argumentus dėl projekto atmetimo pareiškėjui nepaaiškinus ar nepatikslinus informacijos, pritaria arba nepritaria projekto atmetimui.

32. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 10, 15 ir 16 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

33. Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu (toliau – ekspertai). Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-155 „Dėl projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ 28 punktu, projektų turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieneriems metams sudaryta komisija (toliau – komisija), kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus patvirtintu darbo reglamentu (toliau – Reglamentas).

34. Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 3 priedas). Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-155 „Dėl projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus atlieka užpildydami projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 3 priedas).

35. Jei projektui įgyvendinti komisija siūlo skirti lėšų, Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas Komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant atitinkamo konkurso nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus. Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant atitinkamo konkurso nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą.

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant atitinkamo konkurso nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose ir Reglamento nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir Departamentas ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi konkurso nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir jiems pritaria arba nepritaria.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir atitinkamo konkurso nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu siūlyti konkurso nuostatuose nurodytam subjektui skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir jis įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.

36. Jei pareiškėjo projektui komisijos siūloma skirti suma yra mažesnė, negu pareiškėjas prašė paraiškoje, jis turi teisę keisti savo projekto veiklos masto įsipareigojimus, bet neturi teisės keisti paraiškoje aprašytos veiklos turinio ir tikslų.

37. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 1 darbo dieną komisijos nariams ir (ar) ekspertams pateikia svarstyti patikslintas sąmatas ir veiklų planus komisijos darbo reglamente arba ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

38. Pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo komisija pateikia Departamentui per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo siūlymų Departamentui pateikimo, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos.

Departamentas komisijos pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo pateikia Komitetui per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pateikimo Departamentui

39. Departamento direktorius per 5 darbo dienas nuo Komiteto nutarimo gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo priėmimo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt. Pareiškėjai raštu informuojami apie Departamento direktoriaus įsakymą per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pateikiant sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų, nefinansuotinų ar rezervinių projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis.

40. Už projekto turinį ir lėšų planavimą vertinamoms paraiškoms daugiausia gali būti skiriamas 135 balų. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 30. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos nefinansuojami.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

41. Departamentas, skelbdamas laimėtojus, paskelbia ir rezervinių projektų sąrašą. Pareiškėjui nesudarius Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties (toliau – Sutartis) per 20 darbo dienų, atsisakius dalies lėšų ar toliau vykdyti finansuojamą projektą, nutraukus sudarytą Sutartį, likusios nepanaudotos lėšos komisijos siūlymu ir Departamento direktoriaus, sprendimu eilės tvarka gali būti skirtos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų lėšų sumos. Rezerviniame sąraše esantiems projektams siūlant skirti dalį projekte prašomų lėšų, sąmata ir veiklų planas tikslinami Nuostatų 37 punkte nustatyta tvarka. Departamento direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo priimamas per 3 darbo dienas nuo komisijos siūlymo gavimo dienos.

42.     Vykdant Konkursui teikiamus projektus, biudžetui taikomi šie specialieji reikalavimai:

42.1.  skiriama iki 100 proc. transporto išlaidoms iki projekto vietos ir atgal ekonomiškiausiu būdu;

42.2.  projektui įgyvendinti skiriama iki 250 (du šimtus penkiasdešimt) Eur Pareiškėjui ir iki 250 (du šimtus penkiasdešimt) Eur Ukrainos partneriui (daugiausiai 500 (penkis šimtus) Eur projektui) nacionalinėms veikloms organizuoti ir iki 28 (dvidešimt aštuonis) Eur vienai dienai vienam žmogui;

42.3.  skiriama iki 15 proc. nuo Nuostatų 42.2. papunktyje nurodytos sumos projekto rezultatų viešinimui ir sklaidai;

42.4.  mažiau galimybių ar specialiųjų poreikių turinčio jaunimo dalyvavimui užtikrinti, projektui gali būti skiriama iki 100 (vieno šimto) Eur specialiųjų lėšų;

42.5.  išankstiniam parengiamajam vizitui skiriama iki 100 proc. lėšų kelionės išlaidoms ir po 25 (dvidešimt penkis) Eur vienai dienai vienam žmogui.

43Įgyvendinant projektus, tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

43.1 su projekto įgyvendinimu susijusių asmenų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą (ne daugiau kaip 25 proc. Nuostatų 42.2. papunktyje nurodytos sumos);

43.2transporto paslaugoms, iki projekto vietos ir atgal, keliaujant ekonomiškiausiu būdu (ne daugiau kaip 80 procentų visos programai įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

43.3.  transportui išlaikyti (degalai, transporto be vairuotojo nuoma, ne daugiau kaip 80 procentų visos programai įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

43.4išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai, reprezentacinės prekės, ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų);

43.5.  nuomos išlaidos, skirtos projekto veiklai vykdyti (pvz., organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma, ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų);

43.6ryšio paslaugos (pvz., interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio, pašto išlaidos, ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų);

43.7apgyvendinimo paslaugos (ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) Eur 1 asmeniui per parą Lietuvoje; ne daugiau kaip 28 (dvidešimt aštuoni) Eur 1 asmeniui per parą Ukrainoje);

43.8.  paslaugos, teikiamos pagal autorines, paslaugų sutartis (pvz., lektoriai, mokymų vadovai) (ne daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) Eur už 1 valandą ir ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų);

43.9.  maitinimo paslaugos (ne daugiau kaip 8 (aštuoni) Eur 1 asmeniui per parą Lietuvoje; ne daugiau kaip 29 (dvidešimt devyni) Eur 1 asmeniui per parą Ukrainoje);

43.10.    išlaidos projekto veikloms viešinti (pvz., straipsnių spaudoje, televizijos, radijo reportažų paslaugų pirkimas, internetas, socialiniai tinklai, lankstinukų gamybos paslaugų pirkimas) (ne daugiau kaip 15 proc. Projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų);

43.11.    kitoms paslaugoms, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepatenka į Nuostatų 43.1 – 43.10 papunkčiuose nurodytas išlaidų rūšis (ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų).

44Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

44.1ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

44.2statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, aplinkos tvarkymo išlaidos;

44.3.  išlaidos susijusios su projekto parengiamajam etapui, t. y. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką ir iki pasirašant sutartį, pvz., paraiškos rengimo, narių sąrašų sudarymo išlaidos;

44.4.  išlaidos, susijusios su projekto dalyvių iš kitų šalių, nei Lietuvos Respublika ir Ukraina, bet kokioms išlaidoms padengti;

44.5.  išlaidos projektui įgyvendinti už Lietuvos ir Ukrainos ribų;

44.6.  išlaidos pareiškėjo ir / ar partnerio skoloms padengti;

44.7kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusios išlaidos.

45.     Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD.

46.     Departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo skirti lėšas projektams priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų kopijas.

47.     Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nepasirašius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo“ priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymas dalyje dėl lėšų skyrimo šiam pareiškėjui pripažįstamas netekusiu galios.

48.     Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2018 metams. Lėšos gali būti naudojamos pagal Nuostatų 5 punkte nurodytą terminą, projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD sąskaitą iki kitų metų sausio 5 d.

49.     Pareiškėjas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, SPPD privalo pateikti:

49.1.  kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus metams – iki kitų metų sausio 5 d., teikti ketvirčio / metines veiklų įvykdymo ataskaitas (Nuostatų 5 priedas), SPPD nustatytos formos biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo, finansines ataskaitas;

49.2.  kartu su SPPD metų veiklų įvykdymo ataskaitomis Nuostatų 11 punkte nurodytų įsipareigojimų įgyvendinimą pagrįsti šiais dokumentais:

49.2.1. nurodyti į projekto veiklas tiesiogiai įtraukus jaunus žmones, pateikiant dalyvių sąrašus ir internetines nuorodas į paviešintus veiklos rezultatus ir (arba), publikacijų kopijas;

49.2.2. esant papildomam projekto finansavimui, pateikti dokumentų, įrodančių papildomą projekto finansavimą (banko išrašai, sutarties kopiją, taip pat savanoriškos veiklos sutarties (-čių), kurioje (-iose) nurodoma savanorio vardas ir pavardė, informacija apie atliktos veiklos pobūdį ir rezultatą, veiklos trukmė bei kita aktuali informacija, savanoriškos veiklos apskaitos žurnalo ir priėmimo perdavimo aktai, jei pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanoriška veikla), kopijas;

49.3.  teikti kitą Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją.

50.     Departamentas ir SPPD tikrina finansuojamų projektų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje pareiškėjui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo kontrolę.

51Departamentui ar SPPD nustačiusi ar turinti pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, apie tai raštu informuoja pareiškėją ir sustabdo Sutarties vykdymą. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolimesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. Jei pareiškėjas per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, apie tai pareiškėją įspėjusi prieš 10 darbo dienų.

52.  Sutarties vykdymas turi būti nutrauktas, kai:

52.1.  SPPD nustato, kad nesilaikoma esminių taisyklių Nuostatų reikalavimų ir (ar) Sutarties su SPPD įsipareigojimų ir (ar) galiojančių teisės aktų turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

52.2.  paaiškėja, kad deklaracijoje buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, buvo pateikta klaidinanti informacija ketvirčių, metinėje ir (ar) finansinėse ataskaitose pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties sudarymo arba sudarius nurodytą sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo konkursą organizuojančiai įstaigai priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos iš pareiškėjo;

52.3.  vadovaujantis Nuostatų 50 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

52.4.  nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį.

53.  Ne pagal paskirtį ar neteisėtai panaudotos valstybės biudžeto lėšos, nustačius neteisėto panaudojimo ar panaudojimo ne pagal paskirtį atvejį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi būti grąžinamos į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD sąskaitą. Negrąžintos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

54Pareiškėjai gautas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

55Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos iki valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje numatytos dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2018 m. balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 31 d., bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.

56.  Pareiškėjas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą iš visų Departamento programų trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Departamentui iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

VIII SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ IR VEIKLŲ PLANO TIKSLINIMAS

 

 

57.       Projekto išlaidų sąmata tikslinama pateikiant prašymą elektroniniu paštu SPPD. Norėdamas patikslinti programos išlaidų sąmatą, pareiškėjas raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti programos išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informuoja pareiškėją. SPPD ir pareiškėjo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir pareiškėjo atstovai.

 

58. Prašymai tikslinti projektų išlaidų sąmatas SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios ir ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 19 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

 

59. Projekto veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti projekto veiklų planą, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti Projekto veiklų planą, kartu pateikdamas veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Departamentui pritarus pareiškėjo pasiūlytiems veiklų plano tikslinimams, Departamento ir pareiškėjo suderinto ir patikslinto veiklų plano kopija elektroniniu paštu išsiunčiama SPPD.

 

60. Prašymai tikslinti projekto veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki einamųjų metų spalio 1 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykusių (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61.  Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo klaidingų paraiškoje nurodytų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti.

62. Viešindamas projektą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Departamentas. Viešindamas projektą pareiškėjas privalo tiksliai nurodyti, kokiu tikslu ir kiek lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

63.  Pareiškėjui elektroniniu paštu Departamentui siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu konkursui, laikomi oficialiais.

64.  Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

65.  Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, atlikdamas pirkimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

66Departamento direktorius gali iš naujo apsvarstyti sprendimą skirti finansavimą
projektui (-ams), atsižvelgdamas į pasikeitusį atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus, pagal kuriuos skiriami valstybės biudžeto asignavimai, bei asignavimų valdytojo sprendimą sumažinti ar panaikinti valstybės biudžeto asignavimus šiai veiklai vykdyti, kartu atsižvelgdamas į pareiškėjo pateiktą veiklų planą.

67.  Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________