LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 1V-498 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ IR 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ PRIEMONIŲ VALSTYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 1V-842

Vilnius

 

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1V-498 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Projektinio pasiūlymo vertinimą atlieka Ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus ne mažiau kaip du valstybės tarnautojai (toliau – atsakingi darbuotojai).“

2.   Pakeičiu 1 priedo 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. Trumpas valstybės projekto esmės aprašymas

(Nurodyti valstybės projektu sprendžiamą problemą ir pagrįsti jos aktualumą; nurodyti priežastis, sąlygojančias valstybės projektu sprendžiamos problemos atsiradimą; pagrįsti, kodėl verta investuoti ES struktūrinių fondų lėšas į šį valstybės projektą; trumpai aprašyti valstybės projektu planuojamas įgyvendinti veiklas ir jų sąsajas su PFSA nurodytomis veiklomis; nurodyti, ar valstybės projekto veiklos nebuvo finansuotos iš 2007–2013 m. veiksmų programų priemonių, neplanuojamos finansuoti iš kitų Veiksmų programos priemonių, nebuvo finansuotos ir neplanuojamos finansuoti iš kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų; pateikti kitą svarbią informaciją.

 

 

 

3.   Pakeičiu 1 priedo 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. Valstybės projekto atitiktis Veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio veiklai (-oms), projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams ir strateginio planavimo dokumentams

 

 

4.   Pakeičiu 1 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Valstybės projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma, Eur

8.1. Prašomos skirti lėšos

Nurodoma prašoma skirti valstybės projekto finansavimo lėšų (ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto) suma.

8.2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas (8.2.1+8.2.2). Nurodyti privaloma.

8.2.1. Viešosios lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ar kitų viešųjų lėšų šaltinių (8.2.1.1+8.2.1.2+8.2.1.3). Nurodyti privaloma.

8.2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra valstybės biudžetas. Galima įvesti tik skaičių.

8.2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybės biudžeto lėšos. Galima įvesti tik skaičių.

8.2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos). Galima įvesti tik skaičių.

8.2.2. Privačios lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių (8.2.2.1+8.2.2.2). Nurodyti privaloma.

8.2.2.1. Nuosavos lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra nuosavos lėšos. Galima įvesti tik skaičių.

8.2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola. Galima įvesti tik skaičių.

8.3. Iš viso

Nurodoma bendra projekto išlaidų suma (8.1+8.2). 8.1 ir 8.2 papunkčių suma turi sutapti su bendra išlaidų suma, nurodyta projektinio pasiūlymo dalyje „Preliminarus valstybės projekto biudžetas“.

 

5.   Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                                           Rita Tamašunienė

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato

kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško

užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje

skatinimas“ priemonių valstybės projektų

atrankos tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo vertinimo išvados forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ IR TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ DEPARTAMENTAS

 

 

PROJEKTINIO PASIŪLYMO DĖL VALSTYBĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO IŠVADA

_________________ Nr. ___________________

(išvados tvirtinimo data) (registracijos numeris)

 

 

1.   Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo duomenys

 

1.1. Preliminarus valstybės projekto pavadinimas

 

 

1.2. Pareiškėjo pavadinimas

 

 

1.3. Preliminari valstybės projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

 

 

1.4. Veiksmų programos 5 arba 7 prioriteto įgyvendinimo priemonės pavadinimas ir numeris

 

 

1.5. Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo gavimo data ir registravimo numeris

(Įrašoma raštu ar el. paštu gauto projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo ar projektinio pasiūlymo, patikslinto atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, data, kuri turi būti vėlesnė nei projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo data. Registravimo numeris įrašomas ministerijos vidaus procedūrose nustatyta tvarka.)

 

2.   Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo įvertinimas

 

Nr.

Vertinimo aspektas

Taip / Ne / Netaikoma

Pastabos / paaiškinimai

(nurodomas pasirinkto įvertinimo „Taip / Ne / Netaikoma“ pagrindimas, taip pat dokumentai, kurie buvo peržiūrėti siekiant įvertinti konkretų vertinimo aspektą)

2.1.

Valstybės projekto uždaviniai atitinka bent vieną Veiksmų programos 5 arba 7 prioriteto konkretaus uždavinio veiklą.

 

 

2.2.

Valstybės projektas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyto (-ų) strateginio planavimo dokumento (-ų) nuostatas.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai projektų finansavimo sąlygų apraše nėra nurodytas reikalavimas atitikti strateginio planavimo dokumento nuostatas).

 

 

2.3.

Valstybės projektas atitinka specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

 

 

2.4.

Valstybės projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus arba gali tenkinti tokį reikalavimą suėjus paraiškos pateikimo terminui.

 

(Jei valstybės projekto parengtumas neatitinka nurodyto reikalavimo, bet gali tenkinti tokį reikalavimą suėjus paraiškos

pateikimo terminui, papildomai nurodoma, kokia sąlyga turi būti nurodyta valstybės projektų sąraše, jei projektą rekomenduojama įtraukti į sąrašą. Šis vertinimo aspektas netaikomas vertinant projektinį pasiūlymą Aprašo III1 skyriuje nurodytais atvejais.)

2.5.

Valstybės projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktis šiam vertinimo aspektui vertinama vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) ir Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika (toliau – Kokybės metodika), kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projektams, kai tokios išimtys nustatytos Kokybės metodikoje arba kai nėra rengiamas investicijų projektas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles.

Kai projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, vertinama atsižvelgiant į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktą vertinimo išvadą dėl partnerystės ar koncesijos projekto socialinės ir ekonominės naudos.)

 

Vertinant atitiktį šiam aspektui perkeliama informacija iš vertinimo metu užpildyto Investicijų projektų rengimo metodikos 9 priedo „Investicijų projektų atitikties investicijų projektų rengimo metodikai vertinimo klausimynas“ skyriaus „Vertinimo išvados“.

2.5.1. valstybės projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

2.5.2. valstybės projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

2.5.3. valstybės projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

2.5.4. optimali valstybės projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

(Įsitikinama, kad optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal didžiausią ekonominės grynosios dabartinės vertės reikšmę (kuri turi būti didesnė nei 0), palyginus ekonominį naudos ir išlaidų santykį (kuris turi būti didesnis už 1), bei ekonominę vidinę grąžos normą (kurios reikšmė visais atvejais turi būti didesnė už naudojamą socialinę diskonto normą). Jei analizuojama tik viena projekto įgyvendinimo alternatyva, įsitikinama, kad ji finansiškai gyvybinga (kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptas grynųjų pinigų srautas negali būti neigiamas) ir ekonominė grynoji dabartinė vertė yra teigiama. Papildomai atsižvelgiama (jei apskaičiuojama) į ekonominę vidinę grąžos normą, kuri turi būti didesnė nei naudojama socialinė diskonto norma, ir ekonominį sąnaudų ir naudos santykį, kuris turi būti didesnis už 1).

2.5.5. pasirinktai valstybės projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

2.6.

Valstybės projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Atitiktis šiam vertinimo aspektui vertinama vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika ir Kokybės metodika, kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projektams, kai tokios išimtys nustatytos Kokybės metodikoje arba kai nėra rengiamas investicijų projektas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles.

Kai projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, vertinama atsižvelgiant į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktą vertinimo išvadą dėl partnerystės ar koncesijos projekto socialinės ir ekonominės naudos.)

 

Vertinant atitiktį šiam aspektui perkeliama informacija iš vertinimo metu užpildyto Investicijų projektų rengimo metodikos 9 priedo „Investicijų projektų atitikties investicijų projektų rengimo metodikai vertinimo klausimynas“ skyriaus „Vertinimo išvados“.

2.7.

Projektiniame pasiūlyme dėl valstybės projekto įgyvendinimo numatytos finansuoti valstybės projekto veiklos nebuvo finansuotos iš 2007–2013 m. veiksmų programų priemonių, neplanuojamos finansuoti iš kitų Veiksmų programos priemonių, nebuvo finansuotos ir neplanuojamos finansuoti iš kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

 

2.8.

Projektiniame pasiūlyme dėl valstybės projekto įgyvendinimo nurodytos valstybės projekto veiklos atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše numatytas finansuoti veiklas.

 

 

2.9.

Pateikti visi projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo priedai, nurodyti projektų finansavimo sąlygų apraše.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai nėra rengiamas investicijų projektas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles)

 

 

 

3.   Išvada dėl projektinio pasiūlymo atitikties 2 punkte nustatytiems reikalavimams

 

Projektinis pasiūlymas dėl valstybės projekto įgyvendinimo atitinka visus 2 punkte nustatytus reikalavimus ir valstybės projektas gali būti įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą.

 

Projektinis pasiūlymas dėl valstybės projekto įgyvendinimo neatitinka bent vieno iš 2 punkte nustatytų reikalavimų, t. y. ____________(nurodoma, kurių reikalavimų neatitinka), ir valstybės projektas negali būti įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą.

 

Projektinis pasiūlymas, patikslintas atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, dėl valstybės projekto įgyvendinimo atitinka visus 2 punkte nustatytus reikalavimus ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 37 punkto nuostatas.

 

Projektinis pasiūlymas, patikslintas atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, dėl valstybės projekto įgyvendinimo neatitinka bent vieno iš 2 punkte nustatytų reikalavimų, t. y. ____________(nurodoma, kurių reikalavimų neatitinka).

 

___________________________________________                                           ____________________

(vertinimą atlikusio atsakingo darbuotojo vardas, pavardė)                                    (parašas)

 

________________________________________                            ____________________

(vertinimą atlikusio atsakingo darbuotojo vardas, pavardė)                                    (parašas)

 

 

4. Pridedamas Investicijų projektų rengimo metodikos 9 priedas „Investicijų projektų atitikties investicijų projektų rengimo metodikai vertinimo klausimynas“, jei buvo parengtas projekto investicijų projektas.

 

5. Išvados tvirtinimas

 

Pritarti vertintojų išvadai.

 

Nepritarti vertintojų išvadai.

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministerijos

Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento direktorius

 

__________________________                                                        ____________________

(vardas, pavardė)                                                                                              (parašas)