LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2006 M. SPALIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 3D-403 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2006 M. SPALIO 17 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-403

„DĖL LĖŠŲ EUROPOS SĄJUNGOS ŽEMĖS ŪKIO FONDŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS ŽUVININKYSTĖS FONDų PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI IŠMOKĖJIMO IR GAVIMO IŠ EUROPOS KOMISIJOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 12 d. Nr. 3D-231

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. 3D-403 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

DĖL LĖŠŲ EUROPOS SĄJUNGOS ŽEMĖS ŪKIO FONDŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS ŽUVININKYSTĖS FONDų PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI IŠMOKĖJIMO IR GAVIMO IŠ EUROPOS KOMISIJOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisykles ir 14.1 papunktį išdėstau taip:

14.1. iki kiekvieno ketvirčio 20 dienos, o už Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytas priemones – iki kiekvieno ketvirčio 11 dienos – Išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas (2 priedas), kuriose parodomos nuo ataskaitinių metų pradžios patirtos išlaidos. Ataskaitose pateikiama informacija apie ministerijos strateginio veiklos plano priemonėms numatytus asignavimus, paskirstytus žemiausiu lygiu (t. y. pagal papriemones);“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas