LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2016 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. A1-307 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.1.1-CPVA-R-407 „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 10 d. Nr. A1-314

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-307 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Teikiamų projektų įgyvendinimo trukmė turi būti pagrįsta ir pakankama projekto veikloms įgyvendinti ir rezultatams pasiekti. Visais atvejais projektų veiklos turi būti baigtos vykdyti iki 2023 m. rugsėjo 1 d.“

2. Pakeičiu 25.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.1. netaikomi Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m.  lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant pastatus ar patalpas turi būti laikomasi visų toliau išvardytų universalaus dizaino principų:“.

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                   Linas Kukuraitis