LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1R-334 „DĖL CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ IR CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 29 d. Nr. 1R-182

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“:

1.1 Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Civilinės būklės aktų registravimo taisykles:

1.1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos konsuliniame statute ir Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.“

1.1.2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MGVD informacinę sistemą. Prašymų įregistruoti santuoką padavimo tvarka nustatoma šių taisyklių V skyriuje „Santuokos registravimas“.

Lietuvos Respublikos piliečiai dėl šių taisyklių 4.2 papunktyje nurodytų paslaugų į civilinės metrikacijos įstaigą taip pat gali kreiptis per konsulinę įstaigą. Tokiu atveju prašymą pasirašiusio pareiškėjo ir šių taisyklių 1263 punkte nurodytą rašytinį sutikimą pasirašiusio vieno iš tėvų parašo ir prie prašymo pridėtų dokumentų kopijų tikrumas turi būti paliudytas konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

Lietuvos Respublikos piliečiai į konsulinę įstaigą dėl šių taisyklių 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu arba per kurjerį, o dėl šių taisyklių 4.2 papunktyje nurodytų paslaugų – tik tiesiogiai.

Šių taisyklių 1263 punkte nurodytas vyresnio kaip 10 metų nepilnamečio vaiko rašytinis sutikimas pateikiamas tik vaikui atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą ar konsulinę įstaigą, jeigu prašymas pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinės būklės aktą teikiamas per konsulinę įstaigą.

Šių taisyklių 1263 punkte nurodytas vieno iš turimų tėvų rašytinis sutikimas gali būti pateikiamas atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą ar į konsulinę įstaigą, jeigu prašymas pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinės būklės aktą teikiamas per konsulinę įstaigą. Jei rašytinį sutikimą pateikiantis vienas iš turimų tėvų neatvyksta ir šioms įstaigoms rašytinį sutikimą pateikia kitas iš turimų tėvų ar šis sutikimas pateikiamas civilinės metrikacijos įstaigai registruotu paštu ar per kurjerį, rašytiniame sutikime esančio vieno iš turimų tėvų parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro, savivaldybės seniūnijos seniūno, Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.“

1.1.3. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, kartu nepateikiant dokumentų originalų, jos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, savivaldybės seniūnijos seniūno, konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.“

1.1.4. Papildau 19 punktą ketvirtąja pastraipa:

„Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pranešus, kad Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija informavo, jog dėl susiklosčiusios ypatingos politinės situacijos ar humanitarinės krizės kurioje nors užsienio valstybėje dokumentai nėra legalizuojami ar tvirtinami pažyma (Apostille), civilinės metrikacijos įstaigos toje užsienio valstybėje išduotus dokumentus gali priimti nelegalizuotus ar nepatvirtintus pažyma (Apostille).“

1.1.5. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Civilinės būklės aktų įrašai sudaromi lietuvių kalba. Lietuvos Respublikos piliečių ir jų vaikų vardai ir pavardės civilinės būklės akto įraše rašomi Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vardų ir pavardžių rašymą dokumentuose, nustatyta tvarka.

Registruojant ar įtraukiant į apskaitą užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės bei jų vaikų vardai ir pavardės civilinės būklės aktų įrašuose rašomi Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vardų ir pavardžių rašymą dokumentuose, nustatyta tvarka. Registruojant užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės vaiko gimimą, vaiko vardas gali būti rašomas lotyniškos abėcėlės rašmenimis. Vardas ir pavardė gali būti nurašomi paraidžiui ar perrašomi be šalutinių (diakritinių) ženklų, jei techniškai jų įrašyti negalima.

Vardas ir (ar) pavardė, dokumento šaltinyje įrašyti nelietuviškais rašmenimis, gali būti nurašomi paraidžiui ar perrašomi su tokiomis pat raidėmis su diakritiniais ženklais, kaip lietuvių kalbos abėcėlėje: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Taip pat gali būti nurašomi ir papildomi ženklai (brūkšnelis, apostrofas, skliaustai, taškas): „ - “, „ ’ “, „( )“, „ . “.

Registruojant ar įtraukiant į apskaitą vaiko gimimą, tėvams pageidaujant vaiko vardą ir (ar) pavardę, dokumento šaltinyje įrašytus nelietuviškais rašmenimis, rašyti lietuviškais rašmenimis arba lietuviška forma, turi būti pateiktas vaiko tėvų rašytinis prašymas ištaisyti vaiko vardą ir (ar) pavardę.“

1.1.6. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Civilinės metrikacijos įstaigos tiesiogiai, o konsulinės įstaigos per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją kasmet iki kitų kalendorinių metų vasario 1 dienos – elektroniniu paštu pateikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai praėjusių metų teisingumo ministro įsakymu tvirtinamos formos ataskaitą apie sudarytų civilinės būklės aktų įrašų skaičių. Šioje ataskaitoje pateikiami kalendorinių metų nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai duomenys.“

1.1.7. Papildau 1261 punktu:

1261. Duomenys apie tautybę pakeičiami gimimo įraše, taip pat išbraukiami iš jo ar šis įrašas tokiais duomenimis papildomas. Gimimo įraše duomenys apie tautybę keičiami ar šis įrašas tokiais duomenimis papildomas remiantis Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatyme nustatytais pagrindais.

Kai duomenys apie tautybę iš gimimo įrašo išbraukiami, įrašomas žodis „nenurodyta“.

Jei duomenys apie tautybę buvo įrašyti santuokos sudarymo ir (ar) santuokos nutraukimo įrašuose, šiuose įrašuose duomenys apie tautybę pakeičiami ar iš jų išbraukiami asmens pageidavimu.“

1.1.8. Papildau 1262 punktu:

1262. Duomenis apie tautybę gimimo įraše pakeisti ar iš jo išbraukti arba šį įrašą tokiais duomenimis papildyti gali 16 metų sulaukęs pareiškėjas.“

1.1.9. Papildau 1263 punktu:

1263. Jei keičiami ar išbraukiami jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko duomenys apie tautybę arba tokiais duomenimis papildomas jo gimimo įrašas, vaiko vardu prašymą pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinės būklės akto įrašą civilinės metrikacijos įstaigai pateikia jo atstovas pagal įstatymą.

Kai keičiami ar išbraukiami jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko duomenys apie tautybę arba tokiais duomenimis papildomas jo gimimo įrašas, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas. Kito iš turimų tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia, jeigu jam įsiteisėjusiu teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia.

Jei civilinės metrikacijos įstaigai kyla abejonių, ar nepilnamečio vaiko duomenų apie tautybę pakeitimas ar išbraukimas arba jo gimimo įrašo tokiais duomenimis papildymas atitinka geriausius vaiko interesus, civilinės metrikacijos įstaiga kreipiasi į valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją dėl išvados, kurioje įvertinama vaiko duomenų apie tautybę pakeitimo ar jų išbraukimo arba papildymo tokiais duomenimis atitiktis vaiko interesams, gavimo.“

1.1.10. Papildau 1264 punktu:

1264. Jei duomenis apie tautybę pakeičia ar juos išbraukia arba tokiais duomenimis papildo savo gimimo įrašą vaiko tėvai ar vienas iš jų, vaiko duomenys apie tautybę automatiškai nekeičiami, neišbraukiami ir vaiko gimimo įrašas tokiais duomenimis nepapildomas.

Jei duomenis apie tautybę pakeičia ar juos išbraukia arba tokiais duomenimis papildo savo gimimo įrašą vaiko tėvai ar vienas iš jų, vaiko gimimo įraše tėvų ar vieno iš jų duomenys apie tautybę automatiškai nekeičiami, neišbraukiami ir šis įrašas tokiais duomenimis nepapildomas. Nepilnamečio vaiko gimimo įraše tėvų ar vieno iš jų duomenys apie tautybę pakeičiami ar iš jo išbraukiami arba vaiko gimimo įrašas tokiais duomenimis papildomas tik tėvams ar vienam iš jų prašant.

Pilnamečio vaiko prašymu jo gimimo įraše tėvų ar vieno iš jų duomenys apie tautybę gali būti pakeisti ar iš jo išbraukti arba šis įrašas tokiais duomenimis papildytas remiantis Gyventojų registre nurodytais tėvų ar vieno iš jų duomenimis apie tautybę.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą santuokos sudarymo įrašo formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą santuokos nutraukimo įrašo formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą prašymo įregistruoti santuoką formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. Santuokos sudarymo ir santuokos nutraukimo įrašai duomenimis apie tautybę asmens prašymu nepapildomi.

2.2. Šis įsakymas, išskyrus 1.2 ir 1.3 papunkčius, įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

2.3. Šio įsakymo 1.2 ir 1.3 papunkčiai įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                              Evelina Dobrovolska