LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 44 IR 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1092
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Akcijų pasirašymo sutartis yra paprastos rašytinės formos, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą (visa ar dalis pasirašytų akcijų emisijos kainos apmokama nepiniginiu įnašu – nekilnojamuoju turtu).“

 

2 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 47 straipsnį nauja 10 dalimi:

10. Uždarosios akcinės bendrovės akcijų pirkimo–pardavimo sutartis yra paprastos rašytinės formos, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.“

2. Buvusią 47 straipsnio 10 dalį laikyti 11 dalimi.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė