r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ IR NEAPMOKESTINAMŲJŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMININKAMS IR ŽEMĖS SAVININKAMS

 

2018 m. gegužės 24 d. Nr. T-118

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3, 1.4, 1.8 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2, 3, 8 punktais, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2018 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomojamą (išnuomotą) ne aukciono būdu, tarifus (procentais nuo vidutinės žemės rinkos vertės):

1.1. žemės ūkio paskirties žemei – 1;

1.2. kitos paskirties žemei:

1.2.1. komercinės paskirties objektų teritorijų – 1,5,

1.2.2. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų – 1,5,

1.2.3. gyvenamųjų teritorijų – 1,5,

1.2.4. inžinerinės infrastuktūros teritorijų (garažų bendrijos) – 1,0,

1.2.5. naudingųjų iškasenų teritorijų – 1,5;

1.3. konservacinės paskirties žemei – 1,5;

1.4. fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie naudojasi (gamybinei, ūkinei, komercinei veiklai vykdyti, individualių garažų ir kitų statinių, įrenginių savininkai, kurie nepriklauso bendrijoms) valstybine žeme nesudarę sutarčių, – 4 proc.;

1.5. apleistai, nenaudojamai žemei – 4 proc.

1.6. žemei naudojamai ne pagal paskirtį – 4,0 proc.

2. Nustatyti 2018 metų neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius žemės savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams, kai žemės sklypas išnuomotas ne aukciono (ne konkurso) tvarka: Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestuose – 0,25 ha, kitose kaimo vietovėse – 3 ha:

2.1. asmenims, kurių šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų: pensinio amžiaus asmenims, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, nepilnamečiams asmenims (iki jiems sukaks 18 metų), dieninių skyrių mokymo įstaigų moksleiviams ir studentams;

2.2. kaime gyvenančioms daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų.

3. Nustatyti, kad:

3.1. 2.1, 2.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – valstybinės žemės nuomininkams neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai taikomi iki 2018 m. spalio 1 d. pateikus seniūnijai arba Akmenės rajono savivaldybės administracijai lengvatą įrodančius dokumentus;

3.2. juridiniai asmenys, nuomojantys valstybinės žemės sklypus, pagal pateiktus kadastro duomenis patys apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio dydį ir deklaracijas pateikia Savivaldybės administracijai iki 2018 m. spalio 15 d.;

3.3. už laiku nesumokėtą 2018 m. valstybinės žemės nuomos mokestį už kiekvieną uždelstą dieną imami delspinigiai, kurių dydis lygus tuo metu galiojančiam Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintam delspinigių dydžiui taikant ribą laikui – 180 dienų, pasibaigus mokėjimo terminui.

4. Nustatyti, kad valstybinės žemės nuomos mokesčiu 2018 m. neapmokestinama: 

4.1. kitos paskirties žemė, jeigu žemės sklypų naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos (kodas – 315);

4.2. valstybinio geležinkelio linijų, jų statinių (įskaitant stotis), specialios paskirties įrenginių, jų sanitarinės apsaugos zonų, valstybinių automobilių kelių juostų ir valstybės įmonių kelių tiesimo bei priežiūros pastatų, statinių ir įrenginių, šių įmonių transporto aptarnavimo statinių ir įrenginių, avarinio ryšio linijų, želdinių užimta žemė, valstybinių telekomunikacijų linijų, jų statinių ir specialios paskirties įrenginių bei jų sanitarinės apsaugos zonų užimta žemė;

4.3. geriamojo vandens ruošimo įrenginių, giluminių gręžinių ir šių objektų sanitarinės apsaugos zonų žemė;

4.4. miestų, gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemė;

4.5. labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojama žemė;

4.6. elektros linijų atramų ir skirstomųjų elektros tinklų transformatorinių bei skirstymo punktų užimta žemė;

4.7. daugiabučių namų savininkų bendrijų naudojama žemė;

4.8. prie daugiabučių gyvenamųjų namų naudojama žemė.

5. Atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo fizinius ir juridinius asmenis, jeigu mokestis už visus nuomojamus ar naudojamus žemės sklypus neviršija 1,45  Eur.                         

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                                Apolinaras Nicius