LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2021 M. SAUSIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 3D-21DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2021 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 3D-526

Vilnius

 

P a k e i č i u Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-21 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“, ir 14.1 papunktį išdėstau taip:

„14.1.

16.1

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

(projektų paraiškų teikimas)

2021-03-01

2021-12-31

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (galimybių studijų teikimas)

2021-11-02

2021-12-31“.

 

 

 

Susisiekimo ministras,                                                                                                   

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                                    Marius Skuodis